WBI และ CAI เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์โต้ตอบได้  และมีการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับทันที  ส่วน    e-book เป็นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีภาพเคลื่อนไหวได้  มีเสียงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจแต่จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีการประเมินผลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ