AAR : กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพ

หัวปลาที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือ "เพื่อพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจากภายนอก"

  วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพ ตอนเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของคณะสหเวชศาสตร์ ก่อนวันงานดร.ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้สอบถามผมว่า มีพิธีเปิดไหม ผมบอกไม่มีครับ อาจารย์ชอบบรรยากาศแบบสบายไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย ตอนหลัง ๆ ในการประชุมของบุคลากรภายในคณะฯ บรรยากาศจะเป็นแบบไม่เป็นพิธีการ

    เนื่องจากท่านอาจารย์วิบูลย์ มีภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรให้ได้ ดร.ศิริลักษณ์ จึงเป็นผู้บรรยายให้ทุกคนได้ทราบในส่วนมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. รอบ 2 และนำเสนอในผลการประเมินการประกันคุณภาพของภาควิชาในคณะ โดยใช้ River Diagram และ Stair Diagram เพื่อจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผมนำเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพในส่วนของสำนักงานเลขานุการในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงาน

    หลังจากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของคณาจารย์ และกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันกำหนดหัวปลาที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมจัดการความรู้ที่จังหวัดเพชรบุรี ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2549  ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ผมรับบทเป็นคุณอำนวย และมอบให้คุณสริตา ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต คุณสริตาแจกกระดาษเปล่าเล็ก ๆ ให้ทุกคนได้เขียนหัวปลาที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งหัวปลาที่แต่ละคนกำหนดมีหลากหลาย ในระหว่างที่พูดคุยกันผมให้ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อน ๆ ในกลุ่มโดยไม่ตัดสินว่าถูก หรือ ผิด สุดท้ายทุกคนเห็นร่วมกันว่า หัวปลาที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคือ

"เพื่อพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจากภายนอก"

     โดยเราได้มีการตกลงกันว่าจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม เนื่องจากงานประจำของสำนักงานเลขานุการมี 5 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ แต่ละกลุ่มมีสมาชิกไม่มาก ทุกคนล้วนเป็นคนคอเดียวกันทั้งสิ้น ผมเชื่อว่าการคุยกันในวงเล็ก ๆ ซึ่งเป็นคุณกิจตัวจริงจะได้ผล และหลังจากที่กลับมา ทุกคนสามารถพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ พร้อมรับการประเมินจากภายนอกได้ ความจริงเกณฑ์ในการพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพ มีอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ลงมือปฏิบัติเท่านั้นเอง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน นั้นทางท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้ให้หน่วยประกันคุณภาพช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดให้ชุมชนสำนักงานเลขานุการ พบปะกันแบบ F2F ทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยก่อนไปจัดกิจกรรมจัดการความรู้ที่เพชรบุรี

     หลังจากได้มีการสรุปกันเรียบร้อยแล้ว ผมได้ประสานงานกับเลขานุการคณะของทุกคณะฯ ในมหาวิทยาลัย เพื่อจะได้พบปะกันแบบ F2F  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการ ได้ข้อสรุปเรียบร้อยว่าจะมีการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2549 และแจ้งให้คุณตูน (ผู้อำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา) ทราบ

     เพื่อทบทวนถึงการทำกิจกรรมในวันนี้ จึงขอทำ AAR : กิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพ

     สิ่งที่คาดหวังจากการทำกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพในครั้งนี้
     - จะได้ฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์วิบูลย์ ในมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. รอบ 2
       แต่ถึงแม้อาจารย์จะติดภารกิจเร่งด่วน ด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ยินดีจะมาเป็นวิทยากรให้
       ได้ในช่วงตอนเย็น (เข้าใจอาจารย์ครับ เพราะภารกิจอาจารย์เยอะจริง ๆ )
    -  ได้หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะไปทำกิจกรรมจัดการความรู้ที่จ.เพชรบุรี จากบุคลากรของ
        สำนักงานเลขานุการ
     สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการทำกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพในครั้งนี้
     -  ได้รับฟังการบรรยายในมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. รอบ 2 จากดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร
     -  ได้รับฟังคำอธิบายเพิ่มในมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสมศ. รอบ 2 จากท่านคณบดี
     -  ได้รับฟังคำศัพท์เกี่ยวกับ KM จากท่านคณบดี
     -  บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ ให้ความสนใจเป็นอย่างดีในการกำหนดหัวปลา
     -  ได้รับคำแนะนำในการกำหนดหัวปลาจากคุณหมอวัลลภ ผ่านทาง Blog
     -  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์วิบูลย์ ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
         สำนักงานเลขานุการ ในการพบปะกันแบบ F2F 
     สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการทำกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพในครั้งนี้
     -   บุคลากรในคณะฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
     -   ไม่ได้มอบของที่ระลึกให้ท่านอาจารย์วิบูลย์
     สิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการทำกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพในครั้งนี้
     - แจกเอกสารเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 10 ให้กับบุคลากรทุก
       คนในสำนักงานเลขานุการ เพื่อประเมินตนเองก่อน
     - แจ้งหัวเรื่องที่ทุกคนจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกคนทราบ (สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วม)
     - ประสานงานกับเลขานุการคณะทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดวันแลกเปลี่ยน
        เรียนรู้ของสำนักงานเลขานุการ
     - ฝึกให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการที่เข้าร่วมกิจกรรมทำ AAR ใน Blog

     ภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมสัมมนาการประกันคุณภาพ

 

   
   

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 


      
    

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ต้องขอโทษชาวคณะสหเวชอีกครั้งครับ รับปากว่าก่อนที่คณะจะไปสัมมนานอกสถานที่กัน ผมจะหาโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราให้ได้ เอาเป็นว่าหลังจากกลับจาก NZ แล้วจะหาของฝากมาให้เป็นการไถ่บาป และจะเรื่องดี ๆ จากที่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเป็นของแถมอีกด้วย ขอโทษทุกท่านอีกครั้งครับ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอให้อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะค่ะ  พวกเราชาว มน. ตั้งตารอของฝาก..เอ๊ย! ไม่ช่าย  การกลับมาของอาจารย์  มีข้อแม้ว่าของฝากต้องไม่ใช่ เชื้อหวัด คอเจ็บ ไอ อย่างคราวที่ไปอเมริกานะคะ  เพราะจะทำให้การไถ่บาป เป็นไปด้วยความติดขัดไม่ราบรื่น

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
รูปท่านคณบดี ผิด Scale หรือเปล่าครับ หุ่นท่านดีกว่านี้นา
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรื่องรูป ผมจะทักอย่างที่อาจารย์หมอ JJ ทัก ตั้งแต่บันทึกที่แล้วครับ

กลับมาครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ภูมิคุ้มกันเดิมยังอยู่ และผมจะระวังตัวให้ดีกว่าครั้งที่แล้ว

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญครับ ผมได้ปรับรูปท่านไหมแล้วครับ