ของฝากจากเวียดนาม

นายหมอ
ตามแผนการปฏิรูปการศึกษา จะเน้นการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นลำดับแรก รัฐกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงระดับความรู้ของพยาบาลและครูอนุบาล การศึกษามีลักษณะแบบบูรณาการ ส่งเสริมเอกชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับนี้

                 ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานประเทศเวียดนามกับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จะขอเล่าเรื่องการศึกษาของประเทศเวียดนามจากการที่ได้ไปเห็นมาและจากการที่ได้ศึกษาจากผู้รู้ ท่านลองวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการศึกษาของบ้านเราว่าแตกต่างกันอย่างไรและทำไมการศึกษาของเวียดนามจึงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

                เวียดนามได้ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโด่ย เหมย ( Doi moi) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในระบบเศรษฐกิจและสังคม ทำให้รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นในการเร่งปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีแนวโน้มความต้องการแรงงานที่ผ่านการศึกษาอบรมจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ

                ตามแผนการปฏิรูปการศึกษา จะเน้นการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนเป็นลำดับแรก รัฐกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อปรับปรุงระดับความรู้ของพยาบาลและครูอนุบาล  การศึกษามีลักษณะแบบบูรณาการ ส่งเสริมเอกชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับนี้

                การศึกษาระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลายเป็นระบบ 5-4-3 คือ ประถมศึกษา 5 ปี เป็นการสร้างความรู้พื้นฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี เป็นการเพิ่มพูนทักษะการคิดกับการสื่อสาร เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี เป็นการสร้างคนเข้าสู่สังคม งานอาชีพและการเป็นพลเมืองดีของประเทศ นักเรียนจะใช้เวลาเรียนในโรงเรียนประมาณครึ่งวัน โดยครูควบคุมดูแลและนำเสนอบทเรียนประมาณ 15 นาที เมื่อครูบรรยายแล้วนักเรียนต้องใช้ความคิด ประดิษฐ์เอง ครูเป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

              อีกครึ่งวันจะเป็นการศึกษานอกเวลาเรียน รัฐบาลให้ความสำคัญกับวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่เรียนในสถาบันครูจะเรียนฟรี ครูทำการสอนสัปดาห์ละ 16 ชั่วโมง ถ้าสอนเกินกว่านี้จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   มีคำขวัญให้กับครูว่า ครูต้องทำตัวดีให้นักเรียนทำตาม

                ครูได้รับการนับถือและมีสถานะทางสังคมสูง  ครูจะได้รับเงินเดือนสูงเป็นอันดับสองรองจากทหารและทัดเทียมกับเงินเดือนแพทย์ ครูจะได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรพิเศษในช่วงปิดภาคเรียนและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นปัจจัยให้ครูเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา หน้าที่สำคัญของครูคือการสอน ครูจะต้องสอนเต็มเวลา มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลครูทุกปี

          โดยเหตุนี้เวียดนามจึงได้กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ

1) ต้องการยกระดับสติปัญญาของประชาชน เพื่อให้ประชาชนเวียดนามสามารถมีส่วนร่วมและตามทันกับการพัฒนาประเทศ  2) ต้องการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  3) สรรหา ส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากกลุ่มอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทางศิลปะและวัฒนธรรม ทางสังคมและเศรษฐกิจ

               

ในระดับประถมศึกษาครูจะเป็นทั้งครูและผู้ปกครอง   โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักเรียน  มีความร่วมมือสูงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและโรงเรียนกับชุมชน ระบบการศึกษาพยายามทำให้บ้านเป็นเสมือนโรงเรียนเน้นการเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นการช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน ทำกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น

การศึกษาของเวียดนามมีทิศทางมุ่งไปที่อุดมการณ์ของประธานโฮจิมินท์ หรือ ลุงโฮ ของเด็ก  ๆ โดยทุกห้องเรียนจะมีแผ่นป้ายเขียนอุดมการณ์ติดเอาไว้ ได้แก่

1)      รักชาติ รักประชาชน

2)      เรียนดี ทำงานดี

3)      สามัคคี มีวินัย

4)      รักษาอนามัยดี

5)      ถ่อมตน ซื่อสัตย์ กล้าหาญ

โดยเฉพาะการปลูกฝังแนวคิดแบบมาร์กซ์-เลนิน และโฮจิมินท์ เพื่อปลูกฝังความรักชาติและมีการสืบทอดกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งพื้นฐานของความรักชาติเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการทำให้การปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามประสบผลสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว ประเทศและประชาชนส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตได้ตกอยู่ในภาวะของสงคราม  มองเห็นการที่ประเทศตกอยู่ภาวะวิกฤติประชาชนลำบากยากเข็ญทำให้ประเทศของตนเองล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียด้วยกัน ดังนั้นเมื่อได้ผ่านกับภาวะวิกฤตมาแล้วประชาชนจึงมีจิตใจร่วมกันและมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศชาติอย่างเข้มแข็งจริงจัง และ           หวังประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อได้เรียนรู้คนอื่นแล้ว เราต้องย้อนกลับมาดูบ้านเราเองบ้างว่าการปฏิรูปการศึกษาของเรามีความชัดเจนแค่ไหน มีความจริงจังหรือไม่ นโยบายทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามผู้นำ  ผู้นำที่เปลี่ยนไปตามกระแสการเมือง   ภายใต้กรอบความคิดแบบเดิม ๆ ที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดโดยขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ถ้ายังเป็นแบบนี้ ก็คงไม่สามารถที่จะนำหน้าการปฏิรูปการศึกษาของเวียดนามไปได้ง่าย ๆ คิดแล้วรู้สึก ด่าวด๋าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอร่วมวง KM ด้วยคน

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาของเวียดนาม#การศึกษาที่มีคุณภาพ#การศึกษานอกเวลาเรียน#อุดมการณ์ของโฮจิมินท์

หมายเลขบันทึก: 192687, เขียน: 07 Jul 2008 @ 17:25 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 13:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 
  • เด็กนักเรียน ยึดถือ และประพฤติตนได้ตามกฎ 5 ข้อ
  • จะได้รับผ้าพันคอ ประกาศให้เป็นลูกของลุงโฮ
  • ใช่ไหมคะ (ถ้าจำไม่ผิดนะ)

ผ้าพันคอสีแดง นักเรียนคนไหนได้ เขาจะมีความภาคภูมิใจมากแบบ เจ๊ลำดวนว่า 

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาทักทาย
  • ทำไมหายไปนานมากๆๆ
  • ฮือๆๆ
  • กลับมาได้แล้ว
  • ตื่นๆๆ
  • เขตสอง แซงไปแล้ว
  • อิอิๆๆๆๆ
น้ำค่อนแก้ว
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

        เกิดมาเป็นผู้ให้จะสุขใจไปตลอดชีวิต

jinni
IP: xxx.7.142.132
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ

ไปเวียดนาม ควรเตรียมอะไรไปบ้าง

ของฝาก ที่น่าสนใจ อะไรบ้างคะ

อากาศเย็นไหม

อมร
IP: xxx.12.73.20
เขียนเมื่อ 

chao bac สวัสดีค่ะ ( แต่ใช้กับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเรา)

- ขอทราบชื่อโรงเรียนที่ไปดูงานมาได้หรือเปล่าค่ะ และอยู่ส่วนไหนของเวียดนาม

กำลังคิดจะไปดูงานที่เวียดนามอยู่พอดี ถ้าไม่รบกวนขอข้อมูลด้วยนะค่ะ

cam on = -ขอบคุณ

nana
IP: xxx.164.235.208
เขียนเมื่อ 

ซินจ่าว เพิ่งไปมาค่ะ หนาวและเย็นมากนะคะที่เวียตนาม แต่คนเขาไม่ค่อยยิ้มเหมือนบ้านเรานะ ของถูกดีเช่น หินอ่อน มุกเลี้ยงและขนมต่างๆ รถไม่ติด มีแต่จักรยานเป็นส่วนใหญ่ ก็ดี ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ แต่ถ้าให้ไปอยู่ก็คงไม่ไปนะ กลัวลำบาก ไม่มีรถยนต์ใช้เหมือนบ้านเรา ยอมรับว่าเขาอดทนกับสงครามได้ยอดเยี่ยมจริงๆ ซีเกมส์คราวหน้าสงสัยเขาจะเป็นเจ้าเหรียญทองแน่เลย