สรุปผล workshop พัฒนานักวิจัยใหม่ 27-28 มิ.ย. 51ณ จ.หนองคาย

นักวิจัยได้รับความรู้ด้านการวิจัย ทั้งวิจัยสหสาขา ได้ความรู้จากอาจารย์พี่เลี้ยง หรืออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งได้รับทราบจริยธรรมการวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ดียิ่ง

สืบเนื่องจาก เวบที่ผ่านมานี้

http://gotoknow.org/blog/resaerch/188695

จึงได้จัดให้มี

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551

 

ระหว่างวันที่  27-28  มิถุนายน  2551

  โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   ทั้งสิ้น  140  คน  ประกอบด้วย

1.    วิทยากร      ประมาณ  30  คน

2.    อาจารย์นักวิจัยใหม่ (ที่เข้าร่วมโครงการ)  91 คน มาร่วม workshop 85 คน

3.    คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ ประมาณ  25 คน

 

Ws002

การ workshop ครั้งนี้ เริ่มขึ้น เวลา  9.30 น.

 

ประธานเปิดงาน โดย

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Ws01

Ws02

 Ws001

 

ประธาน กล่าวเปิด และกล่าวให้แนวทาง/ทิศทางการวิจัย ตลอดจนให้โอวาทแก่นักวิจัยใหม่ ที่จะได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เทคนิควิธีการ ในการทำวิจัยที่ดี ในครั้งนี้ ดังนี้

 • ให้แนวนโยบาย ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่นักวิจัยควรตระหนักและให้ความสำคัญ
 • เพื่อความสอดคล้องและเชื่อมโยงการวิจัยในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
 • การวิจัยที่ควรจะเป็นในองค์รวมอีกประการคือ
 • นักวิจัยควรมองการณ์ไกลในการทำวิจัยแบบบูรณาการ
 • เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัยต่อไป  
 • ตลอดทั้งมหาวิทยาลัย ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 • เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ สนับสนุนให้ทำวิจัย และ
 • สร้างความเข้มแข็งในการทำวิจัยไปสู่ระดับสากล
 • เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

   

จากนั้น เป็นการอภิปราย

โดยวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์ในการจัดทำวิจัย รวมทั้งเทคนิควิธีการฝึกวิเคราะห์ประเด็นวิจัย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานเพื่อการตีพิมพ์สู่ระดับสากล  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 สาขาหลัก ประกอบด้วย

1.  รศ.สมปอง  ธรรมศิริรักษ์      คณะวิทยาศาสตร์

2.  รศ.วิชัย   อึงพินิจพงศ์         คณะเทคนิคการแพทย์

3.  รศ.เศกสรรค์  ยงวณิชย์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.  นายภูมิภักดิ์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการวิจัย

 Ws03

Ws04

 

หลังรับประทานอาหารกลางวัน

แบ่งกลุ่มย่อย ตามกลุ่มสาขาหลัก 3 สาขา และกลุ่มย่อยออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย)

 

2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย)

 

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย)

Ws05

 

 Ws06

แต่ละกลุ่ม มีผู้ร่วมระดมฝึกวิเคราะห์ประเด็น/โจทย์วิจัย และฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการ ร่วมกัน ประมาณ 15-20 คน โดยมี วิทยากรประจำกลุ่มย่อย คอยให้คำแนะนำ/เสนอแนะ เพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี และชัดเจน

 

ผลของการแบ่งกลุ่มย่อย เป็นไปด้วยดี นักวิจัยที่เข้าร่วมกลุ่ม ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยในกลุ่ม ซึ่งได้จุดประกายความคิด การทำวิจัยที่ดี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ที่คุ้มค่าและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดียิ่ง

 

ช่วงกิจกรรมสัมพันธ์

 Ws005

แนะนำตัว  ทักทาย และทำความรู้จักกันระหว่างโต๊ะทานอาหาร เล่นเกมส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งได้รู้จัก คุ้นเคย กันมากยิ่งขึ้น

 

 

เช้า วันที่ 28 มิถุนายน 2551

แต่ละกลุ่มย่อย ทั้ง 8 กลุ่ม ได้คัดเลือกโครงการวิจัย ที่เห็นว่ามีความชัดเจน สมบูรณ์ หลังจากได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ในการ workshop ตลอดทั้งวัน ได้ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลของกลุ่มย่อย ดังภาพ

 Ws07

ในระหว่างการนำเสนอผลกลุ่มย่อยนั้น ได้มีการซักถาม แลกเปลี่ยน และช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่กลุ่มย่อยนำเสนอ ทั้งวิทยากรประจำกลุ่มช่วยให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักวิจัยทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการทำวิจัยมากยิ่งขึ้น ดังภาพ

 

 

ช่วงบ่าย ประธานกล่าวปิดการประชุม workshop และได้มีพิธีการมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูและให้กำลังใจ แก่นักวิจัยที่เข้าร่วม workshop ในครั้งนี้ รวมถึงการถ่ายภาพหมู่

นักวิจัย มีความรู้สึกปิติ ยินดี และพอใจในการเข้าร่วม workshop ในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

 

 Ws08

 สรุปผลการจัด workshop ในครั้งนี้

 • นักวิจัย ได้รับ ความรู้จากอาจารย์พี่เลี้ยง/วิทยากรประจำกลุ่มย่อย เป็นอย่างดี
 • ได้รู้จักคุ้นเคย เกิดการสร้างเครือข่าย/กลุ่มวิจัย
 • ได้เรียนรู้การทำวิจัย สหสาขา จุดประกายความคิด อยากทำวิจัยมากยิ่งขึ้น
 • ได้รับการแนะนำ เทคนิควิธีการเขียนโครงการวิจัยที่ดี รวมทั้งการได้รับความรู้ทางจริยธรรมวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย อย่างมากมาย

 

สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานผู้จัด ใคร่ขอขอบพระคุณ 

 • คณะวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติและเสียสละเวลาไปร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในกลุ่มย่อย เป็นอย่างดี
 • อาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัย (ที่เป็นนักวิจัยใหม่ในรุ่นนี้) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยมากยิ่งขึ้น ทำให้จุดประกายความคิดอยากทำวิจัย และเกิดพลังที่จะทำวิจัย ตลอดจนการวิจัยเชิงบูรณาการที่จะได้สร้างเครือข่ายการวิจัยให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
 • คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการกลุ่มย่อย และประสานงานต่างๆ ในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย ได้เป็นอย่างดี

 

จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง แก่ทุก ๆ ฝ่ายที่ทำให้การจัดประชุมครั้งนี้บรรลุผลไปด้วยดีทุกประการ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในกิจกรรมโครงการ ต่อ ๆไป โดยเฉพาะความคาดหวังที่จะเห็นนักวิจัย เสนอโครงการวิจัยที่ดี ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย อย่างถ้วนหน้าทุกท่าน ในลำดับต่อไป.........

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยไปกับบัวปริ่มน้ำความเห็น (6)

 • ยินดีในความสำเร็จอีกก้าวครับ
 • เอาใจช่วยครับ
 • ตามติดครับ เกาะหนึบ
เขียนเมื่อ 

P

1. ออต
เมื่อ จ. 30 มิ.ย. 2551 @ 15:18
722555 [ลบ]
ขอบคุณค่ะ ออต
บอกแล้วไง ว่า ทำไมไม่ไปด้วยกัน สนุกมาก ๆ
วิทยากรกระบวนการ ยังต้องการออต อยู่เลย อ่ะ
อิอิ
นพพร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เก่งคักแน ผมอยากได้ file ของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอครับ

ซวดๆๆ ให้ 3 เทีย

นพพร

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับการจัดสัมมนาด้วยค่ะ

ครั้งหน้า ขอสมัครด้วยค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ

พร้อมมีการบ้านให้คุณรัชนีด้วย TAG ความลับ

มีอะไรบอกมาซะดีๆ

ของตุ่นเล่าแล้วค่ะ บันทึกไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/life-is-beutiful/195785

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ตุ่น มากค่ะ
 • การบ้าน ยินดีรับไว้ จะ Tag วันหน้า นะคะ
 • มีแน่ ๆ ความลับ ที่ไม่(ลับ) อีกต่อไป
 • อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ