โครงการ การจัดการความรู้ระดับชุมชน  ฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ – โนนเพกา 62  หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์  ต.บ้านแพ   อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์ 31190  Tel (044)605128  เมื่อวันที่ 6-7-8 มีนาคม 2549 สำนักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย  โครงการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ได้จัด Km สัญจรครั้งที่ 3 ลงพื้นที่ภาคสนามเยี่ยมเยือน Km หมู่บ้านฐานการเรียนรู้ โดยการนำของท่านศาสดาจารย์อารันต์  พัฒโนทัยและคณะได้เยี่ยมชมกิจกรรมและการจัดการความรู้ของชุมชนและได้พบปะพูดคุยกับ   หัวหน้าฐานและสมาชิกได้แลกแปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็เป็นกระจกเงาให้พวกเรา Km หมู่บ้านได้ประเมินตนเอง เห็นตนเอง รู้ตนเอง และจะได้จัดการตนเอง และชุมชนตัวเอง ได้อย่างไร เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  กิจกรรมในฐาน ต้องมาจากมวลสมาชิกฐาน  เพราะการเรียนรู้มาจากชีวิตจริง ปฏิบัติจริง ผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจริงในวิถีชีวิต
                กราบขอบพระคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิเมธีวิจัย สกว. อย่างยิ่ง
                                                       อาจารย์สมาน  บุบผา
                                         หัวหน้าฐานการเรียนรู้บ้านโนนสวรรค์ - โนนเพกา