ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของข้าพเจ้า

        คำว่า "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" หรือการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer - Assisted Instruction:CAI)เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้ยิน  ได้สัมผัสมาในระดับหนึ่ง ถ้าจะพูดและตอบเหมือนกำปั้นทุบดินก็คือ  นำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยสอนนั่นเอง  แต่ใช้ช่วยสอนอย่างไรล่ะ?

         จากเดิมที่การเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติระหว่างครูกับนักเรียน  โดยครูเป็น          ผู้ถ่ายทอดให้ความรู้  เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอนจะทำให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง  มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ในทันทีซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน  เสมือนเป็นการโต้ตอบ

          เพื่อให้การเรียนจากคอมพิวเตอร์มีความสนุก  ไม่น่าเบื่อหน่าย  ในบทเรียนจะมีตัวอักษร  ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก  และเสียงประกอบ ในลักษณะของสื่อในหลายมิติ   

           แต่ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าในเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยสอนนั้น  ในบางเนื้อหา  บางบทเรียนก็ไม่เหมาะที่ให้ผู้เรียนเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ซึ่งในปัจจุบัน     เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก   จนกระทั่งในส่วนของศีลธรรม  จริยธรรม  ในบางส่วนได้ขาดหรือถูกละเลยไป

           เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้  ถ้าคนเรารู้จักใช้และเข้าใจนำมาใช้ได้เหมาะสมก็จะเกิด    ประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างสูงสุด  ในทางตรงข้ามถ้าผู้ใช้ไม่รู้จักนำมาใช้ให้เหมาะสม  ความนำสมัย  ความเจริญเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาทำร้ายได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นงค์นุช ทรัพย์อนันต์ความเห็น (0)