ราคาข้าวไทยสูงขึ้นจริงหรือ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดรายการพิเศษออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรAM 1386 กิโลเฮิร์ต เกี่ยวกับเรื่อง ราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นจริงหรือ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดรายการพิเศษออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรAM 1386 กิโลเฮิร์ต เกี่ยวกับเรื่อง ราคาข้าวไทยจะสูงขึ้นจริงหรือ วันที่ 25 มิถุนายน 2551 เวลา 16.00-17.30 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

การถ่ายทอดครั้งนี้คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับฟังด้วยได้แก่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก  

 คณะวิทยากรประกอบด้วย

1.คุณจินตนา ชัยยวรรณาการ จากกรมการค้าภายใน  สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน การส่งออกของข้าวในอนาคต ราคาของข้าว

2.คุณสรายุทธ์ ภูมิผล            จากกรมการข้าว  สนทนาเกี่ยวกัยพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าของเกษตรกรในปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก ศักยภาพการผลิตข้าวของชาวนาไทย

3.คุณธุวนันท์  พานิชโยทัย     จากกรมส่งเสริมการเกษตร สนทนาเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาไทย

ดิฉันสรุปได้ว่าทุกฝ่ายระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือทั้งกรมการค้าภายในก็มีการผลักดันเรื่องราคาและการส่งออกโดยเสนอแนะว่าการผลิตข้าวไทยยังมีศักยภาพในด้านคุณภาพของข้าว ที่ยังเหนือกว่าคู่แข่งมากและราคายังมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการสูงและภาวะความวิตกเรื่องโลกร้อนทำให้มีการสำรองไว้ ส่วนในเรื่องราคารัฐบาลก็มีการประกันราคาจนถึงเดือนกันยายน ก็ไม่น่าวิตกเรื่องราคาอีกต่อไป ส่วนกรมการข้าวเองก็ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีสนับสนุนแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เพียงพอก็ตามเพราะมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ถึง 1 ล้านตัน แต่ก็ส่งเสริมให้ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตข้าวพันธุ์ดีด้วยมีจำนวนถึง 777ศูนย์ทั่วประเทศ บริหารโดยชาวนาเอง ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตกรมการข้าวก็ได้ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องเมล็ดพันธุ์ดี การบริหารศัตรูพืช การไม่เผาตอซัง ฯลฯ กรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้จัดทำการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่เป็นทางรอดของชาวนาไทยในการพึ่งพาตนเองและเป็นสิ่งเดียวที่ชาวนาสามารถควบคุมได้ด้วยตนเองซึ่งสามารถลดได้ 510 บาทต่อไร่ ขณะนี้เรามีครูติดแผ่นดินข้าวซึ่งเป็นชาวนาที่มีความสามารถในการผลิตข้าวจำนวน 56 จังหวัด ๆ ละ 9 คนรวม 504 คน ทั่วประเทศโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับกรมการข้าวจัดทำโครงการขยายผลจากครูติดแผ่นดินไปสู่ชาวนาอื่น ๆ และหวังว่าจะทำให้ชาวนาสามารถยืนด้วยตนเอง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับฟังหน่วยราชการแล้ว ก็พยายามส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวแต่ยังอาจไม่ทันใน ล่าช้า ไม่ทันการณ์ เราต้องช่วยกันต่อไปคะ สำหรับหนังสือการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยครูติดแผ่นดินข้าว ผู้ใดสนใจก็ติดต่อสถาบันเสริมสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นะคะ

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

26 มิถุนายน 2551
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

190520

เขียน

26 Jun 2008 @ 08:10
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 00:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก