โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช ตอนที่ 2

Napintorn

ตอนที่สอง  เกี่ยวกับโครงการรางวัลบัณณารสสมโภช

          โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช เป็นโครงการเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ  50  พรรษา  โดยโครงการฯ นี้เน้นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกระดับของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  จะต้องใช้วิธีการจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Whole School  Approach)  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของทั้งครูและนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ  โดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจากระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และขยายผลเป็นระดับประเทศต่อไป 
         วิธีการดำเนินการและผลการดำเนินการโครงการฯ
         1.       การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ  จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีจุดหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบองค์รวม  โดยมีกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายเพื่อนำร่องโครงการฯ ในระยะแรกประมาณ 400  โรงเรียน  ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544  โดยมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ ทั้งสิ้น  73  โรงเรียน  แบ่งเป็น 
                ก.      โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า 1,000  คน)  จำนวน 27 โรงเรียน  
                ข.      โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 1,000 – 2,000 คน)  จำนวน  32  โรงเรียน 
                ค.      โรงเรียนขนาดใหญ่  (นักเรียน 2,000  คนขึ้นไป)  จำนวน  14  โรงเรียน
          2.       การจัดทำแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งจัดทำกรอบรายละเอียดของแนวทางกิจกรรมต่างๆ  โดยกิจกรรมแบ่งเป็น  3  ส่วน คือ
                    -          กิจกรรมสำหรับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การดำเนินการของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                    -          กิจกรรมสำหรับครู เป็นกิจกรรมที่อาจจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปของการสร้างเครือข่ายที่เหมาะสม  ให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ครูสามารถนำไปขยายผลได้ภายในโรงเรียนและท้องถิ่นของตน
                    -          กิจกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างโครงการฯ กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน  กิจกรรมและเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจนสำหรับแต่ละสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
          3.       การจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดส่งให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จากนั้นติดตามผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนจากรายงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ในปีการศึกษา  2545  และ  2546  โดยมีโรงเรียนรายงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2545  จำนวนทั้งสิ้น  39  โรงเรียน  และ  34  โรงเรียน ตามลำดับ  กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ
          4.       การเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการโครงการฯ  ดำเนินการหาแนวทางการประเมินรวบรวมข้อมูลและเยี่ยมชมโรงเรียนทั้ง  34  โรงเรียน
          5.       สรุปรายชื่อของโรงเรียนเพื่อนำทูลเกล้าถวายฯ ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย  สำหรับโรงเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ  จำนวน  25  โรงเรียน  (ที่น่าทึ่งคือ  จากจำนวนโรงเรียนทั้ง 25  โรงเรียนนั้น  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแค่  6  โรงเรียน,  จังหวัดนนทบุรี 1  โรงเรียน  นอกนั้นกระจายทั่วทุกภูมิภาค) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18893, เขียน: 14 Mar 2006 @ 13:05 (), แก้ไข: 25 Sep 2014 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)