CKO. นำทางขับเคลื่อนงาน KM.

เมื่อ CKO. ไฟเขียวและแสดงบทบาทนำ มาลุยด้วย อย่างนี้ คิดว่าการขับเคลื่อนงาน ตามระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ คงจะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง เพราะอย่างน้อยการ ขับเคลื่อนก็มีพลังมากขึ้น

  การเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ที่นำโดย CKO.

ในปีนี้ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ คัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (GAP)    เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ของจังหวัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2551  ที่สำนักงาน ก.พ.ร.  กำหนดให้จังหวัดดำเนินจัดการความรู้  ภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก    ซึ่งจังหวัดอื่น ๆ เขาดำเนินการมาตั้งแต่ ปี48-49 แล้ว เมื่อได้รับมอบหมาย ก็เริ่มงานทันที โดยใช้ ทีม KM เดิม

           ท่าน เกษตรจังหวัด เหมวงศ์  ประกอบบุญ ได้ให้ให้ความสำคัญ โดยท่านได้เข้าร่วมประชุมวางแผน กับ   KM team ที่จะลงไปทำงานในเวที DW ด้วย โดยท่านได้ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับกระบวนงาน ขั้นตอนที่จะดำเนินการ ในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวที DW วันที่ 16 18   มิถุนายน  2551 ณ อำเภอ พุนพิน  เคียนซา  เมืองฯ
1.แบ่งกลุ่ม  5 กลุ่ม

            1.1 Food Safety                 (1-   เงาะ    2 -  มังคุด      3-  ทุเรียน        4-  ปาล์ม          -  อื่นๆ)
            1.2  เครือข่าย / วิสาหกิจ
     (5-  เครือข่าย / วิสาหกิจ)
  ** (เลือก ประธาน/อำนวย ...................... เลขา/ลิขิต)

2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้   ถอดรหัส  การจัดการ / องค์ความรู้  ที่ใช้ในการดำเนินงาน/กิจกรรม (บทเรียนชีวิตเกษตรกร)    (ตัวอย่าง)   -   การปฏิบัติ ดูแลรักษา     - การจัดการคุณภาพ    -  การคัดเกรด  
                                    -  การบริหารจัดการ
          -  การรวมกลุ่ม           -  อื่น ๆ
**(จับประเด็น / เก็บข้อมูล   เรื่องที่ ศึกษาประสบการณ์
   สรุป  / บันทึก )
3. ประเมินผลหลังการสัมมนา  AAR
      1.  การศึกษาประสบการณ์จากเกษตรกร ครั้งนี้  ท่านได้อะไรบ้าง

      2.  ประเด็นใดบ้างที่ท่านคิดว่าจะนำไป ปรับใช้  ในการปฏิบัติงานส่งเสริมฯ
     3.  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / อื่นๆ

4. นำเสนอผลในเวทีสัมมนา
        - ผลตามข้อ 2 แลกเปลี่ยน เรียนรู้  ถอดรหัส  และข้อ  3  AAR
       - กลุ่มละ  5  นาที

5. รายงานผล 
      สรุป รายงานผล     กิจกรรมที่  2,3,4

 

เมื่อ   CKO. ไฟเขียวและแสดงบทบาทนำ มาลุยด้วย อย่างนี้  คิดว่าการขับเคลื่อนงาน ตามระบบการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  คงจะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง  เพราะอย่างน้อยการ ขับเคลื่อนก็มีพลังมากขึ้น ไม่โดดเดี่ยวแล้วครับ

ชัยพร นุภักดิ์   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (10)

 • มาทำความรู้จัก CKO กับ KM ค่ะ  รับรองไม่โดดเดี่ยว แน่นอนค่ะ
 • มาตามกินเงาะ มาเลเซีย หวานๆ เปลือกหนาด้วยค่ะ.....ล้อเล่น

สวัสดีครับ ท่านคุณครูอ้อย

 • ขอบคุณที่มาทานเงาะป่า และเยี่ยม cko. ผมครับ

สวัสดีครับพี่ไมตรี

 • รอฟังข่าว จากเพื่อนๆ จังหวัดอื่น อยู่เหมือนกันครับ
 • ขอบคุณที่สะท้อนภาพออกมาให้เห็น ผมคิดว่า มันเป็นภาพรวม ของกรมฯ ครับ
 • พี่ได้เป็นใหญ่เป็นโต ในอนาคต ฝากมองข้างหลังภาพบ้างครับ
เขียนเมื่อ 

ทุกครั้งที่อ่านบันทึกของพี่ แล้วทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะ ...

สวัสดีครับ

งานหนัก ไม่เคนฆ่าตน ครับ

สวัสดีครับ

งานหนัก ไม่เคนฆ่าตน ครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ CKO สำคัญมากๆ

สวัสดีครับป้าตุ้ย

 •  CKO. คือด่านสำคัญ ที่ทำให้ งาน KM บรรลุเป้าหมายขององค์กร ครับ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • เชื่อว่างาน KM. สุราษฎร์ ฉลุยแน่ ในเมื่อ KM team พร้อม และ CKO ลุย

สวัสดีครับคุณ มุ่ยฮวง

 • ฟันเฟืองทุก อัน สำคัญต่อการขับเคลื่อน ครับ
 • ขอบคุณที่มาเยือน ครับ