Passion Plan and Daily Process Management (3)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากคณะแพทยศาสตร์ สู่ศูนย์บริการวิชาการ

Policy Deployment

๐๘.๒๐ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการที่สำนักงาน ได้เริ่มกิจกรรม Daily Process Management (Link) เพื่อให้สานนโยบายสู่การปฏิบัติจริง หรือ เรียกว่า Policy Deployment

 โดยทีมงานแต่ละท่านได้เล่าสู่กันฟังถึง แผนปฏิบัติการประจำวัน เพื่อทุกท่านจะได้รับทราบและรับรู้ในการทำงานร่วมกันและประสานกัน โดย คุณแอน รับหน้าที่เป็น คุณลิขิตเช้านี้ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติจริงในวันต่อไป

 กิจกรรมเช่นนี้ได้ปฏิบัติในภาควิชารังสีวิทยา โดยเฉพาะหน่วยรังสีวินิจฉัย คราวที่ผมเป็นหัวหน้าภาควิชา  เราจะเริ่มทบทวนผลการปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่ ๐๗.๔๕ น ยกเว้นวันพฤหัสที่จะมีกิจกรรมในหน่วยสองกิจกรรม คือ การประชุมของทีมงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค พยาบาล ธุรการ ในขณะที่รังสีแพทย์ และ แพทย์ประจำบ้านมีการจัด Interdepartmental Conference ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
 ดังนั้นหลังจากทำความเข้าใจและซักซ้อมกับทีมงานในศูนย์บริการวิชาการมาหลายรอบ เราเริ่มปฏิบัติจริงตามแผนที่เราตกลงกันล่วงหน้า และ ทุกท่านได้มาเล่า แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมให้เกิดความร่วมมือ ตาม “สมรรถนะ ที่ศูนย์กำหนด” ถือว่าเป็นการฝึก “คุณกิจ” ให้ถ่ายทอด Passion Plan และ จะมีการหมุนเวียน “คุณลิขิต” ฝึกให้ทุกคนหัดบันทึกในทุกทุกเช้า และ นำมารายงานในวันต่อไป เพื่อสร้าง ส.สร้างนิสัยและสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)