การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่


เกษตรกรรุ่นใหม่

                  สวัสดีครับ  เมื่อระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปสัมมนาปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ที่โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น และวันที่ 29 ได้ไปร่วมประชุมการจัดทำแผนรายจังหวัดแทนเกษตรจังหวัด "โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ผ่านสถาบันอาชีวศึกษา ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนั้นแหละ

            โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ เป็นความร่วมมื่อระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่ต้องการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเกษตรกรที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้มีอายุและขาดความรู้ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เยาวชนบุตรหลานของเกษตรกรหันหน้าเข้าเมืองทิ้งถิ่นฐานอาชีพของบรรพรุษ ในวันประชุมที่ผ่านมาเป็นการประชุมเพื่อทบทวนแผนซึ่งมีหลายระยะหลายกิจกรรมตอนท้ายจะเล่าให้ฟัง......แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าวันนั้นมีท่านที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ท่านนิกร  จำนง   มาเป็นประธานเปิดและกล่าวถึงความจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการที่กล่าว ท่านเลขา สำนักงานปฏฺรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นเจ้าภาพหลัก กล่าวถึงแผนการดำเนินงาน.. ในระยะต่างๆและหลักสูตรแต่ละหลักสูตรต้องดำเนินการได้ในปีนี้ ส่วนท่านเลขา สถาบันอาชีวศึกษามาพูดถึงความพร้อมของสถานบันอาชีวในทุกจังหวัด ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  พูดถึงแผน กิจกรรมต้องสอดคล้องกับความต้องการและแก้ปัญหาของเกษตรกร การทำแผนนั้นต้องกำหนดระยะเวลที่ชัดเจนควรเป็นช่วงที่เกษตรกรว่างเว้นจากงานประจำ

               โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ผ่านกลไกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติภาคเกษตร การพัฒนาพื้นที่ การปรับโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค๋ความรู้ ประกอบด้วย 2  โครงการคือ

(1)โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (หลักสูครระยะยาวและระยะปานกลาง)โครงการนี้มี 3หลักสูตร กับอีก 5 ภาระกิจ คือ

หลักสูตรที่1  หลักสูตร ปวช/ปวส.เปิดเฉพาะจังหวัดที่มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง รับระดับปวช เรียนฟรี ๔เป็นระดับปวส.ได้ก็ดี แต่ระดับนี้ต้องอกค่าใช้จ่าเอง  จำนวน 30 ราย จบแล้วให้ทางหน่วยงานนิคมสหกรณ์ สปก.จัดหาที่ดินให้ตามคามเหมาะสมเฉพาะราย ไม่ใช่ทุกราย เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป  (หลักสูตร เกษตรศาสตร์ สมัยก่อนเขาเรียกเกษตรกรรม)

หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรระยะปานกลาง ประมาณ 60-90 วันดำเนินการในวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมง ปีละ 30ราย เช่น หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรที่ 3 หลักสูตรแบบครบวงจร เป็นหลักสูตรระยะยาว ประมาณ 30-90 วัน ดำเนินการในสถาบันอาชีวทั่วประเทศ 76 แห่งในปี 51 แห่งละ1 รุ่น 30 คน  นอกจากการดำเนินงานตามหลักสูตรต่างๆตามที่ผู้แทนของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นมาแล้ว....ยังดำเนินการให้ลุล่วงตามภาระกิจที่กำหนด ด้วยคือ

1.สร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้  เตรียมการเรียนภาคปฏิบัติในพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน76แห่ง

2.รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานกระทรวงเกษตร สถาบันอาชีวศึกษา

3.สร้างโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน  จัดหาที่ดินในรูปนิคมการเกษตร

4.สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ จัดรูปแบบพัฒนาที่ดินรายแปลง พัฒนาอาชีพเพื่อลดรายจ่าย

5 สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  การรวมกลุ่มและพัฒนาธุรกิจกลุ่ม เอื้อประโยชน์เข้าสู่แหล่งทุน

(2)โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร โดยให้ทางจังหวัดซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักคือ เกษตร สปก และวิทยาลัยการอาชีพของแต่ละจังหวักกำหนดหลักสูตรเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ในปี2551 กำหนดเป้าหมาย 1,000 คน ในส่วนของจังหวัดยะลกำหนดไว้ 10หลักสูตรดัวยกันคือ

1.การปรับปรุงคุณภาพยาง     เป้าหมาย  450  ราย

2.การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพลองกองเป้าหมาย  150  ราย

3.การเลี้ยงแพะ เป้าหมาย  50  ราย

4.การลดต้นทุนการผลิตพืช (ยาง ทุเรียน ลองกอง) เป้าหมาย  50  ราย

5.การเลี้ยงโคพื้นเมือง เป้าหมาย 50ราย

6.การเลี้ยงปลาดุก เป้าหมาย  50  ราย

7.การเลี้ยงปลากินพืช เป้าหมาย 50 ราย

8.การแปรรุปกล้วยหิน เป้าหมาย  100  ราย

9.การแปรรูปสัตว์น้ำ เป้าหมาย  50  ราย

10.การทำปุ๋ยชีวภาภาพ เป้าหมาย 50ราย

  หลักสูตรทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและงบประมาณที่มีอยู่ของแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครับที่เล่ามาก็เป็นเพืยงบางส่วนบางตอนเท่านั้น  ลืมบอกว่าโครงการนี่ดำเนินการ 5 ปี เริ่มปี2551-2555ครับ รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานเกษตรจังหวัด........ขอบคุณมาก..สวัสดีครับ

หมายเลขบันทึก: 185554เขียนเมื่อ 1 มิถุนายน 2008 12:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

ถ้าเด็ก ๆหันกลับมาสนใจเกษตรก็ดีนะค่ะ

สวัสดีครับ ครูยุ้ย

P

 

 • ภาคการเกษตรประเทศเรามีปัญหาจริงๆ
 • ลูกใครกี่คนที่เรียนหนังสือแล้วหวังจะมาประกอบอาชีพการเกษตร
 • กระทรวงคิดจะสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่
 • จะไปได้แค่ไหนต้องคอยดูกันต่อไป
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีคะ พี่เกษตรยะลา

ยินดีกับโครงการดีๆ นะคะ หากสำเร็จ คงเป็น ส่วนหนุนเสริม หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ได้อย่างดี เลยนะคะ สู้ๆๆ คะ เกษตรไทย

ก้ามปู แลกเลี่ยนไว้ที่อาจารย์สุพักตร์  และ อาจารย์เก  ไว้ว่า ก้ามปูคิดว่าเป็นส่วนที่เราต้องช่วยกันทุกหน่วยงานและทุกสถาบันเลยคะก้ามปูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชน ในประเด็นการศึกษาขับไล่เราออกจากชุมชน จากการที่ รูปแบบการศึกษาที่ไม่ได้ เอาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาช่วยต่อยอดในเรื่องการศึกษาก้ามปูคิดว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วน สำคัญเหมือนกันนะคะ แต่เมื่อมาอ่านบันทันทึกอาจารย์ เหมือนกับว่าอาจารย์ ไปแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเลยคะ หากเป็นเช่นนั้นดีจังเลยนะคะ

ก้ามปูว่างานของเกษตรน่าจะช่วยตรงนี้ได้ดีนะคะ

 • P
 • เป้าหมายดำเนินการ ในปีแรก  2551จังหวัดละ 1,000 ราย
 • และปีต่อไปว่ากันอีกที...ก็คงมีสิ่งดีๆๆตามมา
 • ขอบคุณมากครับ
 • P
 • อ.ก้ามปู
 • ครับผมเข้าไปอ่านบันทึกทั้ง 2 อาจาย์แล้วครับ
 • ปัญหาทุกภาส่วนของประเทศนี้มันขมวดปมเข้ามาใกล้ตัวเราทุกคนเรื่อยๆ  ภาคเกษตร ภาคการศึกษา อุตาสหรรม
 • คนวางระบบมัวทำอะไรกันอยู่ เข้าไปไปใหญ่แก่โน้นแก้นี่ เพื่อจะได้ให้สังคมจำไว้ว่านั้นคือผลงาน
 • แต่สิ่งเป็นปัญหา ที่แท้จริงของชาติไม่มีมาตรการระยะยาว
 • แก้รายวัน รายสัปดาห์รายเดือน อย่างนั้นหรือ มือยาวสาวได้สาวเอา
 • สอนกันอย่างไรก็ไม่เกิดคนเราเดี๋ยวนีความโลภ ความเห็นแก่ตัว มันมากเกินที่จะเยียวยาเสียแล้ว
 • กองทุนสวัสดิการทางสังคมทั้งที่รัฐให้ ผ่านหน่วยงาน หรือชุมชนทำขึ้นมาเอง มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อะไรทำนองนี้เป็นส่วนใหญ่ ที่ดีๆก็มีตัวอย่างมากมาย
 • ขอบคุณมากครับ

อิ..อิ..OOHOOH  ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ..เพราะเมื่อกลับมาแล้ว  ท่านก็ต้องมาจัดอบรมเพื่อขยายผลต่อไป  แล้วทีนี้  เราก็จาได้เหนื่อย ! แต่  หนุก !  เหมือน ๆ กันงัยคะ เหอ..เหอ..

            

สวัสดีค่ะ...พี่เกษตรยะลา

 • พูดถึงเด็กไม่อยากเรียนเกษตร...เพราะ ? หลายเหตุผล เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ทุกหน่วยงานช่วยกัน ปลุกจิตสำนึกและหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก..ในการหวนกลับมารักและชอบมีจิตใจในการทำการเกษตร
 • เมื่อวานน้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมตลาดของ farmmer Oklahoma city เกษตรกรเค้าเปิดท้ายรถขายผลผลิตเกษตรแพงกว่าใน Wallmarts ตั้งเยอะ ผักกาดฮ่องเต้ขายหัวละตั้ง 1 $ คืออาชีพเกษตรกรเค้าร่ำรวย...แต่ของเรา ?
 • เรียนหนักมากๆค่ะ..มีการบ้านทุกวัน หากพอมีเวลาจะนำรูปภาพมาแลกเปลี่ยนนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

                                 สาวหละปูนเจ้า

 • สวัสดีครับพี่ไมตรี
 • น่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าหากนักส่งเสริมการเกษตร ได้ลงทำงานกับชุมชนจริงๆ การพัฒนาการเกษตรชุมชนคงจะช่วยกันรักษาให้ยืนอยู่คู่กับชุมชนได้นะครับ
 • ขอบคุณที่นำองค์ความรู้ดีๆมาแบ่งปันกัน

P

 

 • งานนี้ไปแทนเกษตรจังหวัดเชียวนะ
 • และเป็นงานของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
 • คงต้องช่วยจัดหาบุคคลเป้าหมายและร่วมเป็นวิทยากร
 • ขอบคุณมากครับ

P  น้องประหยัด

 • ต่างประเทศให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมาก เพราะเป็นแหล่งผลิตอาหาร   มีการจัดการที่ดี รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • บ้านเราตัวใครตัวมัน  ทำงานกลางแดดกลางฝน ราคาก็ไม่รู้ใครเป็นผู้กำหนด  มีแต่ตายกับตาย
 • แล้วจะไปเรียนทำไมเกษตร...ที่ดินก็ไม่มี
 • ขอบคุณมากครับที่นำข้อมูลที่นั้นมา ลปรร

P พี่เขียว

 • งานนี้ กระทรวงเกษตร โดย สปก. กระทรวงศึกษาโดยสถาบันอาชีวศึกษา
 • ทำไปทำมา..มาลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรอีกแล้วครับท่าน
 • ยังไงก็ต้องช่วยกัน..เพื่อพัฒนาเกษตรไทยในอนาคต
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ

ปีนี้เป็นปีทองของภาคการเกษตรนะคะ หลายๆ คนหันมาให้ความสนใจกันมาก แม้แต่ชาวต่างชาติ...

ดีจังค่ะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาให้สนใจอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษ

P ครูพี่กั๊ต

 • ไม่มีอะไรแน่ครับ ภาคเกษตรผันผวนตลอดเวลา
 • ดูราคาข้าว..ปั้นกันไปกันมา..แล้วใครรับประกันได้
 • นี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่จะช่วยเหลือภาคเกษตร
 • เพื่อพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่..มาแทนเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นปู่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
 • ขอบคุณมากครับ

หวัดดีครับ

 • พักนี้ไม่ค่อยได้ ลป.กันเลยครับ
 • เรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่นี้ ผมได้ คุยกับ ผอ.วิทยาลัยอาชีว ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ผมเอง ท่านบอกว่า เราหา ลุกค้าให้ท่านไม่ได้ นัด 2- 3 ครั้ง แล้วก็ยังไม่ได้เป้า
 • น่าคิดครับ
 • P

 

 • เรื่องคนนี้ก็เป็นปัญหา โดยเฉพาะแถวนั้น
 • แต่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าใด โดยเฉพาะหลักศุตรแก้ปัญหาเร่งด่วน
 • ขอบคุณมากครับ

ผมสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตน้ำยาง ควรใช้ปุ๋ยประเภทไหนดีครับ..ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

คุณ รอกิ

 • ปุ๋ยเพิ่มน้ำยาง  เป็นปุ๋ยยางใหญ่หลังการเปิดกรีดแล้วครับ
 • เช่น 12-5-14 หรือสูตรที่ใกล้เคียงนี้ ตัวหน้าสูงกว่าก็ไต้แต่ตัวกลางต่ำ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี