Fact Management in Movie

 สบายๆวันหยุด หลังจากที่นำทีม KKU_KM ซึ่งประกอบด้วยท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้อำนวยการกองคลัง สุนาถ บัวทวน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อุ่นเรือน มงคลชัย อาจารย์บุญญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิทยาเขตหนองคาย และ พี่เพชรดา รัตนเพชร จากสำนักบริการการศึกษา

 ข้อคิดจากการที่ คุณหมอจังกึมได้พูด "ความจริง ในการวินิจฉัยโรคเนื้อร้ายในลำไส้ของพระเจ้าจุงจง โดยการฝังเข็มเพื่อให้เกิดการชา และ ผ่าตัดรักษา ถึงแม้จะได้ทดลองให้ทีมหมอหลวงท่านอื่นได้ดู" ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย แต่ "เมื่อพูดออกมาทำให้ตนเองเกือบถึงชีวิต เพราะยังมีคนที่ถือโอกาส ใช้สถานการณ์ หรือ ใช้กฎเกณฑ์ บางอย่าง"

 ครูผมคือ ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ ท่านเคยสอนไว้ การกระทำใดๆ ต้อง "ถูกคน ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกกาลเทศะ"

 ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อ พระพันปีให้ไปตาม คุณหมอจังกึมกลับมารับตำแหน่งเดิม ประเด็นที่ พันพันปีได้กล่าวไว้ชัดเจน คือ "ความดีในอดีต เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลับมาในวังอีกครั้ง" หนังตอนนี้คงให้กำลังใจ "ทำดี ต้องได้ดี" แต่อาจจะช้าถึงอย่างไร "ต้องเพียรพยายามทำความดี ทำงานตามหน้าที่ ตามวิชาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ใช้ ความรู้ ทักษะ และ มีทัศนคติ ที่ดีในการทำงาน"

JJ