เศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมการใช้ ICTเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม

เศรษฐกิจพอเพียงกับการส่งเสริมการใช้ ICTเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม
            ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547-2549 นั้น ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการใช้ ICTเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่สังคม มีวัตถุประสงค์ ให้มีการนำ ICT มาใช้ในการจัดระบบความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสังคมโดยมีเป้าหมาย แผนงาน โครงการ จัดทำเป็นแผนแม่บทและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ตามเอกสารฉบับสมบูรณ์ของแผนแม่บทนั้น
            การนำหรือประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางนั้น ต้องมีความรู้เบื้องต้นว่า เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ
จากปรัชญาดังกล่าว เป้าหมายให้มีการนำ ICT มาใช้ในการจัดระบบความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสังคมนั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยทางการศึกษา ซึ่งตัวองค์กรของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่น หรือมีภาพลักษณ์ด้านนี้อยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และควบคู่กับความพอประมาณ ในการนำอุปกรณ์ด้าน ICT มาสนับสนุน จะต้องอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมหรือทางสายกลาง ระหว่าง ตัวความรู้ และอุปกรณ์สนับสนุนให้มีความสมดุลหรือความมีเหตุผลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อาจจะพิจารณาตัวชี้วัดความรู้ในรูปของประสิทธิพล และด้านอุปกรณ์ด้าน ICT ที่สนับสนุนในรูปของประสิทธิภาพ ควบคู่กันไป
            ในด้านเป้าหมายให้มีระบบบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายเพื่อการบริการแก่สังคม นั้นควรมุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษาด้าน ต่าง ๆ โดยมีการศึกษาเป็นแกนหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการตั้งอยู่บนพื้นฐานตัวองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอยู่แล้ว  อีกทั้งเป้าหมายให้มีการใช้ ICT อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ความรู้ โดยมีการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำอย่างรอบคอบ ให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้าน ICT ซึ่งมีต้นทุนที่สูง และต้องพิจารณาปัจจัยทางเทคโนโลยีควบคู่กันไป
            และเป้าหมายให้มีโครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น นั้นให้มีความหลากหลายและเข้าถึงความต้องการของสังคมมากขึ้น ต้องพิจารณาควบคู่กับความพอประมาณ และความมีเหตุผล ควบคู่กันไปตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
Reference:                          
-เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร    สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน  2547
-แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ. 2547-2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (0)