ในกลุ่มจอวิเคราะห์ฯที่ทำงานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เรามักจะได้ยินคำที่เรียกใช้เกี่ยวกับนักศึกษาที่สำคัญคำหนึ่ง คือ "นักศึกษาเต็มเวลา" หรือ FTES (Full time equivalence student)

ทำไมต้องใช้ตัวเลขจำนวนนักศึกษา เป็น จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา

             ด้วยเหตุที่นักศึกษาแต่ละคนต้องมีการเรียนรายวิชาพื้นฐานจากคณะที่ให้บริการ และรายวิชาเฉพาะสาขาจากคณะที่ตนสังกัด รวมทั้งวิชาเลือกจากคณะที่ตัวเองไม่ได้สังกัด

             ภาระงานของแต่ละคณะจึงมิใช่มองเพียงจำนวนนักศึกษาที่สังกัดคณะนั้น แต่ต้องคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาที่คณะนั้นรับผิดชอบสอน โดยเฉพาะในแง่การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์อัตรากำลัง และอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจของคณะ

             แล้วจำนวนนักศึกษาที่คณะหนึ่งๆสอน คิดจากอะไร ควรเป็นเท่าไร  จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดแนวคิดคำนวณในเรื่องภาระงานสอนเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา โดยกำหนดชื่อที่เข้าใจร่วมกันว่า "นักศึกษาเต็มเวลา"  (Full time equivalent student)
             จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา เป็นการแสดงจำนวนภาระงานสอนนักศึกษาของคณะที่เทียบเป็นจำนวนคน  ซึ่งรวมทั้งภาระงานที่สอนนักศึกษาในคณะ และให้บริการสอนนักศึกษาคณะอื่น   โดยยึดหลักว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ตลอดหลักสูตรโดยปกติต้องเรียน 144 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ปี  ฉะนั้นแต่ละปีการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 4 ของ 144 หน่วยกิต คือ 36 หน่วยกิต  หรือในแต่ละภาคการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 8 ของ 144 หน่วยกิต คือ 18 หน่วยกิต   สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน ตลอดหลักสูตรโดยปกติต้องเรียน 48 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี  ฉะนั้นแต่ละปีการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 2 ของ 48 หน่วยกิต คือ 24 หน่วยกิต  หรือในแต่ละภาคการศึกษาควรจะเรียน 1 ใน 4 ของ 48 หน่วยกิต คือ 12 หน่วยกิต    ดังนั้น จึงกำหนดว่า ภาระงานสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 18 SCH* (student credit hour; หน่วยกิตนักศึกษา) ใน 1 ภาคการศึกษา หรือ 36 SCH ใน 1 ปีการศึกษา เทียบเท่ากับนักศึกษาเต็มเวลา 1 คน   และกำหนดการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท 12 SCH ใน 1 ภาคการศึกษา หรือ 24 SCH ใน 1 ปีการศึกษา เทียบเท่ากับนักศึกษาเต็มเวลา 1 คน
              จำนวนนักศึกษาจริงหมายถึง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาในสังกัดแต่ละคณะ* คำนิยามที่ใช้เกี่ยวกับนักศึกษาเต็มเวลา

จำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour = SCH) หมายถึง ผลคูณของจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่งกับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น