หลังจากได้ประชุมเชิงวิชาการ "แนวคิด หลักการจัดการความรู้" ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 7 มี.ค. 2549 ที่บรรยายโดย รศ. มาลินี ธนารุณ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ และพนักงานสายบริการ ซึ่งทำให้เราได้รู้จักบุคคลากรในองค์กรมากขึ้น และยังได้ความรู้เรื่องการใช้ Blog ด้วย จากความรู้เรื่อง Blog ทีได้อบรมจะช่วยให้สามารถนำมาสร้างเป็นพื้นที่รวบรวมความรู้ที่เราสนใจได้ดีขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และทำให้รู้สึกดีใจอย่างมากและขอบคุณ ที่หน่วยงานและบุคคลทางด้าน HRD ของมหาลัยที่แนะนำเครื่องมือทางด้านการจัดการความรู้ให้ ซึ่งผลนี้จะมีส่วนช่วยให้ทั้งพนักงานสายวิชาการและพนักงานสายบริการได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น ช่วยทำให้องค์กรพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้น