ปัจจุบันการบริหารธุรกิจหรือการบริหารองค์การมีความซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าสมัยก่อน  ผู้บริหารปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ