การนำหลักการจัดการไปใช้เพื่อให้เราได้เกิดการวางแผนในชีวิตประจำวัน เป็นการกำหนดตัวเราเอง อย่างเช่น  ผู้บริหารที่จะต้องมีการรับผิดชอบโดยการหาวิธีการเพื่อที่จะบริหารหรือจัดการกับองค์การนั้น  จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร  เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้