ในปัจจุบันนี้การทำงานทุกอย่างนั้นย่อมที่จะมีเรื่องของการแข่งขันเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก  และเราจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้มักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่กลยุทธทางการขายและการวางแผนของการทำงาน   ดังนั้นในการทำกิจการหรือธุรกิจต่าง ๆ ก็ควรจะมีจุดเด่นหรือจุดขายเพื่อที่จะเป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการของเรา  และในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีจำนวนมากหรือมีการทำงานที่รวมกันนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องของปัญหาต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวที่จะทำให้การทำงานนั้นเกิดการชะงักหรือติดขัด ดังนั้นการจัดระบบของการทำงานก็เพื่อที่จะให้การทำงานนั้นเป็นระบบ   และเพื่อให้การทำงานนั้นมีความคล่องตัวและลดการขัดแย่งกันในองค์กร  ดังนั้นการที่เรามีความรู้ในเรื่องของการจัดการก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการทำงานหรือการจัดองค์กรเพื่อให้มีความสะดวกสะบายและมีการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ  และอีกประการหนึ่งก็จะได้เป็นเรื่องง่ายที่จะหาข้อบกพร่องในการทำงานเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ  เพื่อทีจะให้กิจการหรือธุรกิจของเรานั้นสามารถดำเนินอยู่ได้อย่ามั่นคงและประสบผลสำเร็จในได้ทั้งบนเส้นทางธุรกิจและเส้นทางของการปกครอง

         ทัศนคติของการดำเนินธุรกิจการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนั้นเราต้องอาศัยการทำงานของบุคคลหรือบุคลากรเป็นตัวที่จะกำหนดทิศทางของการทำงานและกิจการของเราได้ดังนั้นเราจะต้องให้ความสนใจในตัวบุคคลหรือบุคคลากรให้มากเพื่อที่การทำงานของเราจะได้ดำเนินไปได้ด้วยดี  ฉะนั้นคนหรือบุคคลากรจึงมีความสำคัญมากผมจึงอยากให้สถานประกอบการในทุก ๆ ที่นั้นให้ความสนใจในตัวบุคคลากรให้มาก ๆ เพราะคนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินไปได้