การนำหลักการจัดการไปใช้เพื่อให้เราได้เกิดการวางแผนในชีวิตประจำวัน