การนำหลักการจัดการไปใช้

     การจัดการเป็นศาสตร์ที่ได้กำเนิดมากับสังคมมนุษย์  และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อองค์การ  ยิ่งขณะนี้โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดระบบความเป็นอยู่หรือระบบการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
     การจัดการองค์การที่ดีก็ทำให้องค์การนั้นประสบความสำเร็จไปกว่าครึ่ง  จึงกล่าวได้ว่าการจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานหรือองค์การ
     การนำหลักการจัดการไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจะต้องทำตามกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย  5  ขั้นตอนดังนี้
     1.  การวางแผน  (Planning)  เราต้องมีการวางแผนคาดการณ์ไว้เป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอนาคต  เช่น การวางแผนการดำเนินชีวิตของเราคือเราต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าเราจะทำอะไรซึ่งก็คือ"การเรียนจบปริญญาตรีมีงานดีๆทำ"  เป็นต้น
     2.  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างองค์การหรือโครงสร้างงาน  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถรู้ถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เช่น "จัดโครงสร้างงานโดยเราเป็นผู้บริหารตนเอง  จัดตารางแบ่งเวลาการเรียนของเรา"  
     3.  การจัดคนเข้าทำงาน  (Staffing)  คือ  การจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ  ที่ให้ตรงกับความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ เช่น "เมื่อเรานำมาประยุกต์ให้กับตนเองเราต้องมีการเรียนพิเศษเพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้น มีการเข้ารับการฝึกอบรมบ้างเพื่อให้ตรงกับการเรียนของเรา"
     4.  การสั่งการหรือการอำนวยการ  (Directing)  คือ  การสั่งการของผู้บริหารหรือการตัดสินใจให้การทำงานภายในองค์การเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่มีปัญหา  ประสานใจ  ประสานงานร่วมกันทำงาน  เช่น  "เราต้องตัดสินใจและสั่งการให้ตนเองทำเพื่อจุดมุ่งหมายของเรา"
     5.  การควบคุม  (Controlling)  คือ  การติดตามผลว่าการทำงานต่าง ๆ  เป็นตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่  เช่น  "วันนี้เราทำได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่า เรียนจบปริญญาตรีแล้วหรือยังมีงานดี ๆทำแล้วหรือไม่ "

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปใช้ความเห็น (3)

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
เขียนต่อให้เสร็จด้วยจ๊ะ
กินรี
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
พยายามหาเนื้อหาที่มีประโยคเป็นของตนเองบางนะอย่าเอาแต่ลอกความคิดคนอื่นนะจ๊ะเดี๋ยวหัวสมองจะทื่อ จากนางในวรรณคดีที่สวยที่สุด
ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
แล้วข้อไหนสำคัญสุดล่ะ