วิจัยและสร้างสรรค์ ในบทบาทครูผู้สอน : ประเด็นที่ควรทำการวิจัย


การเลือกประเด็นปัญหาวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่สร้างสรรค์ ควรคำนึงถึงความทันยุค ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของการศึกษา และธรรมชาติของผู้เรียน

        การเลือกประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาควรคำนึงถึงบริบทของหลักสูตร ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนต่อไปนี้เป็นแนวทางการวิจัยหรือประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยในบทบาทของครูผู้สอน ในทัศนะของผม (ขอเสนอแบบทั่ว ๆ ไปก่อนนะครับ) คิดว่า ครูควรวิจัย หรือพัฒนานวัตกรรม ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำหนังสือ/ตำรา เอกสารเสริมความรู้  เอกสารอ่านนอกเวลา

        a.    เรียบเรียงโดยครูผู้สอนเอง  จัดทำในรูปเอกสาร เป็นเล่ม

        b.   เรียบเรียงโดยครูผู้สอน จัดทำเป็น E-Book   E-Learning  CAI

        c.    จัดทำโดยนักเรียน นักศึกษา ในรูปแบบของโครงงาน(หวังผลให้เด็กได้ความรู้  ไม่ใช่หวังที่จะได้หนังสือที่เป็นเลิศ พร้อมคาดหวังในเรื่อง การจัดการ การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการเขียน การนำเสนอ)....อาจจัดทำในรูปเอกสาร  หรือสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้

2.โครงงานบล็อก ในรูปแบบ เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จ (story telling) นำเสนอ 

        เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง

3.โครงงานเขียนบทความ  บทวิเคราะห์ทางวิชาการ แล้วจัดทำเป็นวารสาร  หรือ รวมบทความ

4.โครงงานจัดทำหนังสั้น(ภาพยนตร์สั้น)มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ เช่น

สถานที่สำคัญ ๆ ชีวประวัติ  อาชีพ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.การจัดทำเว็บไซด์ สนับสนุนการเรียนรู้วิชาใด ๆ(ทำโดยครู)

6.โครงงานจัดทำเว็บไซด์ เรื่องต่าง ๆ เช่น  เว็บไซด์ประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ

        (นักเรียนเป็นคนสร้างเว็บไซด์)

7.การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

8.การพัฒนาสื่อ/ชุดสื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ

9.การทดลองรูปแบบการสอน แบบต่าง ๆ

10.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทำโครงการสำคัญ ๆ ในสถานศึกษา เช่น   โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและชุมชน(นักเรียนร่วมรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดภาคเรียน พร้อมทั้งทำการสรุป ประเมินผลโครงการ)

 11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานชุมชน   เช่น โครงการดูแลและพัฒนาสวนสมเด็จย่า ปี 2551  โครงการปลูกป่าชายเลน ปี 2551  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง   โครงการดูแลและพัฒนาเกาะกลางถนน ฯลฯ(เป็นโครงการจริง ๆ เพื่อการดูแลหรือพัฒนาชุมชน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน)

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสถานประกอบการ  กลุ่มอาชีพ  บริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำลอง(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เทียบหน่วยกิต)

13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือ ค่ายอาสาพัฒนา

14. โครงงาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย  และโครงงานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

 

หมายเลขบันทึก: 183115เขียนเมื่อ 18 พฤษภาคม 2008 17:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)
 • คณาจารย์ท่านใด กำลังทำการวิจัย หรือเตรียมการวิจัยที่เข้าลักษณะข้อใด ๆ ข้อหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น หากต้องการให้มีการร่วมคิด ร่วมเสนอแนะรายละเอียดกรอบแนวทางการวิจัย ขอได้โปรดเสนอชื่อเรื่องเข้ามาได้เลยนะครับ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านเองและต่อวงวิชาการครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์  ครูอ้อย มายกมือ  ขอเข้าร่วมโครงการกับอาจารย์ด้วยนะคะ
 • งานของครูอ้อย รู้สึก จะเข้าข้อนี้ค่ะ  3.     โครงงานเขียนบทความ  บทวิเคราะห์ทางวิชาการ แล้วจัดทำเป็นวารสาร  หรือรวมบทความ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ ครูอ้อย

 • หมายถึงเน้นให้เด็กร่วมกันเขียนบทความใช่ไหมครับ น่าสนใจครับ  ผมได้บทเรียนจากลูกสาวคนโต  ในทันที่ที่เข้าเรียนชั้น ม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษที่นั่น เน้นให้นักเรียนเขียน เขียนประวัติครอบครัว อาชีพของพ่อแม่ สิ่งที่ประทับใจในชีวิต  ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ และการสอบทุกชนิด ไม่มีการออกข้อสอบ Multiple Choices ให้ออกข้อสอบแบบเขียนตอบได้อย่างเดียว  เจอแบบนี้เพียงปีเดียว ผมสังเกตเห็นว่า ทักษะภาษาของลูกสาว เปลี่ยนไปมาก  ตอนสอบ O-NET  A-NET วิชาภาษาอังกฤษได้ประมาณ 85 %   มีผลมาก ๆ เลยครับ
 • ทำอย่างไร แล้วผลเป็นอย่างไร  นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ
 • ขอบคุณครับ 
นายวีนัส แก้วป้องปก

- ข้าพเจ้านายวีนัส แก้วป้องปก นักศึกษาทางไกลรุ่นที่ 3 มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา วันที่ 28 - 29 มษายน 2551 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ข้อคิดจากท่านอาจารย์มากครับ

- ข้าพเจ้าขอคำแนะนำเกี่ยวกับทำผลงานทางวิชาการ ตอนที่ข้าพเจ้ทำวิจัยในชั้นเรียนไปร่วมสัมมนาที่ผ่านมา ในเรื่อง การเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด.1

อาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ได้แนะนำทำผลงานทางวิชาการโดยต่อยอดจากเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักครับ โดยเพิ่ม เป็น การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักโดบแบบโครงงานครับ

- ข้าพเจ้าขอคำแนะนำในการทำคู่มือ การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักโดบแบบโครงงานครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ครูวีนัส แก้วป้องปก

โรงเรียนบ้ายป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

เรียน ครูวีนัส

 • ผมเห็นด้วยครับ กับการทำวิจัยเรื่อง  "การเรียนรู้เรื่อง ปุ๋ยหมัก ด้วยกิจกรรมโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียน.....จังหวัด........."
 • อาจารย์จะต้องคิดชุดกิจกรรมนะครับ สัปดาห์ที่ 1 ...จะทำอะไร  สัปดาห์ที่ 2 จะทำอะไร.....โดยเขียนเป็นกิจกรรมที่ 1  2  3.......15 ให้ชัดเจน   อาจมีในงาน   เอกสารประกอบการศึกษา และแบบทดสอบความรู้ เป็นเรื่อง ๆ 
 • แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ แล้วให้ทำโครงงานตามชุดกิจกรรมนะครับ
 • หากต้องการให้ชุมชนเรียนรู้ด้วย ก็ให้เชิญผู้ปกครองมาเป็นที่ปรึกษา

สวัสดีค่ะ คุณสุพักตร์

ดิฉัน มัณฑนา(น้อย)พงษ์เพชร ขอปรึกษาเรื่ื่องการทำวิจัย อยากทำชุดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด ขอคำแนะนำด้วย

การเลือกประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา ควรคำนึงถึงบริบทของหลักสูตร ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียน ต่อไปนี้เป็นแนวทางการวิจัยหรือประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยในบทบาทของครูผู้สอน ในทัศนะของผม (ขอเสนอแบบทั่ว ๆ ไปก่อนนะครับ) คิดว่า ครูควรวิจัย หรือพัฒนานวัตกรรม ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำหนังสือ/ตำรา เอกสารเสริมความรู้ เอกสารอ่านนอกเวลา

a. เรียบเรียงโดยครูผู้สอนเอง จัดทำในรูปเอกสาร เป็นเล่ม

b. เรียบเรียงโดยครูผู้สอน จัดทำเป็น E-Book E-Learning CAI

c. จัดทำโดยนักเรียน นักศึกษา ในรูปแบบของโครงงาน(หวังผลให้เด็กได้ความรู้ ไม่ใช่หวังที่จะได้หนังสือที่เป็นเลิศ พร้อมคาดหวังในเรื่อง การจัดการ การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการเขียน การนำเสนอ)....อาจจัดทำในรูปเอกสาร หรือสื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้

2. โครงงานบล็อก ในรูปแบบ เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จ (story telling) นำเสนอเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเกิดของตนเอง

3. โครงงานเขียนบทความ บทวิเคราะห์ทางวิชาการ แล้วจัดทำเป็นวารสาร หรือรวมบทความ

4. โครงงานจัดทำหนังสั้น(ภาพยนตร์สั้น)มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ เช่น สถานที่สำคัญ ๆ ชีวประวัติ อาชีพ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. การจัดทำเว็บไซด์ สนับสนุนการเรียนรู้วิชาใด ๆ(ทำโดยครู)

6. โครงงานจัดทำเว็บไซด์ เรื่องต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ประวัติศาสตร์สมัยต่าง ๆ(นักเรียนเป็นคนสร้างเว็บไซด์)

7. การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย

8. การพัฒนาสื่อ/ชุดสื่อ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เรื่องต่าง ๆ

9. การทดลองรูปแบบการสอน แบบต่าง ๆ

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการทำโครงการสำคัญ ๆ ในสถานศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและชุมชน(นักเรียนร่วมรับผิดชอบดำเนินการตลอดภาคเรียน พร้อมทั้งทำการสรุป ประเมินผลโครงการ)

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานชุมชน เช่น โครงการดูแลและพัฒนาสวนสมเด็จย่า ปี 2551 โครงการปลูกป่าชายเลน ปี 2551 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โครงการดูแลและพัฒนาเกาะกลางถนน ฯลฯ(เป็นโครงการจริง ๆ เพื่อการดูแลหรือพัฒนาชุมชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน)

12. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำลอง(ให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เทียบหน่วยกิต)

13. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุม ชมรม หรือ ค่ายอาสาพัฒนา

14. โครงงาน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และโครงงานพัฒนา

สวัสดีค่ะพี่สุพักตร์

ในขณะนี้ตากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม. 3 โดยใช้การสอนแบบบูรณาการตามศักยภาพของนักเรียน เนื่องจากเด็กมอต้นคละนักเรียน ดังนั้นศักยภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนต่อต้าน วิชาวิทยาศาสตร์เลย ก็เลยนำเอาธรรมชาติของนักเรียนเข้ามาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วให้เด็กนำเสนอผลงานของตนเองในรูปตลาดนัดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ ก็ลองทำมาประมาณ 3 ปี รวมปีนี้คิดว่าน่าจะเกิดงานวิจัยที่ตาเองพอใจ แต่การเขียนก็ต้องใช้เวลา ได้แต่ทำแล้วก็มองเห็นผล แต่ไม่มีเวลาลงมือเขียนค่ะ น้องพี่ยังคงเป็น คนขี้เกียจเหมือนเดิมมั๊ง

เคารพเสมอ น้องตา

สอนวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินอกเวลากับครูภูมิปัญญาใน1ภาคเรียนประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานและนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการต่อสาธารณชน ต้องการทำผลงานจากวิชานี้ขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าควรทำในรูปแบบใด

ขอบคุณค่ะ

ครูภาคเหนือ

ครูภาคเหนือ

 • จัดทำ รายงานการวิจัยเรื่อง "การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมโครงงานสืบสานความรู้จากครูภูมิปัญญา  รายวิชา....โรงเรียน........จังหวัด.............."
 • ต้องอธิบาย " โครงงานสืบสานความรู้จากครูภูมิปัญญา"  ให้ชัดเจน ว่า ให้นักเรียนทำกิจกรรมอย่างไร ใช้สื่ออะไรบ้าง
 • ผลงานที่ส่งคือ รายงานการวิจัย  พร้อม สื่อ/ชุดสื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน   และ แนบตัวอย่างผลงานนักเรียนไปให้ดูด้วย(ถ่ายทำแล้วบันทึกใน แผ่น ซี ดี ก็ได้)

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้คำแนะนำ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท