.....การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีอายุยืนนานถึง 2549 ปีมาแล้ว เป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นองค์รวม มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม......
          โรงเรียนใดสนใจ การจัดการเรียนรู้แบบนี้..เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่พึงประสงค์ ทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนทุกคน ควรได้รับการอบรมพร้อมกัน จะได้ช่วยกันจัดการเรียนการสอน...ดังนั้น โรงเรียนใด สนใจเชิญแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สพท.พะเยา1 โทร 054-431122 ต่อ 141-144ค่ะ