เมื่อวานผมรับปากกับคุณสุรีย์ คณะพยาบาลฯ ว่าจะเชิญชวนบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ ไปร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกด้วย เพราะทางคณะฯ ซึ่งผมรับผิดชอบในโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน โดยทุกวันพุธจะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก สำหรับวันอื่น ๆ จะให้ทุกคนออกกำลังกาย fitness ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการฯ วันนี้จึงขอทำ AAR เพื่อปรับปรุงในรอบต่อไป

   AAR : สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ สัปดาห์ที่ 2

 • สิ่งที่คาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - มีบุคลากรของทั้ง 2 คณะ ไปร่วมออกกำลังกายที่คณะพยาบาลศาสตร์
  - มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกาย
  - ได้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 คณะ 
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - ทางคณะพยาบาลจัดเตรียมน้ำไว้บริการสำหรับผู้ไปร่วมออกกำลังกาย
  - คณะพยาบาลฯ แจกแผ่นซีดี การเต้นแอโรบิคให้กับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกคนที่ไป  ร่วมออกกำลังกาย
  - มีผู้บริหารของคณะพยาบาลฯ มาร่วมออกกำลังกายด้วย (ผศ.ดร.นงนุช โอบะ)
  - คุณสุรีย์มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
  - คุณชรินทร์ และคุณดาวรุ่ง หลังจากเต้นแอโรบิค เสร็จไปวิ่งรอบสระด้านหน้าคณะฯ ต่อ
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - บุคลากรยังไปเข้าร่วมน้อย
 • สิ่งที่จะปรับปรุงในครั้งต่อไป
  - สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ

                                                                                                                    บอย
                                                                                      ชุมชนสำนักงานเลขานุการ