การประชุมระดมความคิดและเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิ

      เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้จัดประชุมระดมความคิดและเสวนาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่อง ระบบการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์), ผอ.สุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนครูจากสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 120 คน โดยมี  รศ.ดร.เสริมศรี ไชยศร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
     สรุปสาระสำคัญของการเสวนาใน 3 ประเด็น ซึ่งสถาบันฯ ได้ยกร่างเพื่อให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้
     1. ฐานข้อมูลของครูเพื่อการพัฒนา ให้สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานในการเก็บรวบรวม มีระบบที่ให้ครูผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถปรับข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบันได้
     2. กระบวนการพัฒนาครู ใช้การฝึกอบรมหลายรูปแบบที่ตอบสนองการพัฒนาครูเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และให้เน้นจิตสำนึกของความเป็นครู
     3. ผลการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูเป็นหลัก มากกว่าสิทธิประโยชน์ของครูเพียงด้านเดียว และการพัฒนาครูต้องส่งผลต่อการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม คือ ทั้งความรู้และคุณธรรม มิใช่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว
     ผมขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าเสวนาทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมระดมความคิดทั้ง ๆ ที่เป็นวันหยุดราชการ และที่น่าประทับใจมากก็คือผู้เข้าเสวนาทุกท่านมากันครบ 100% จำนวนทั้งหมด 120 คน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)