สวัสดีครับ...เพื่อน ๆ ข้าราชการผู้ใฝ่รู้เรื่อง IT ทุกท่าน

วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ.ชุมพร ในช่วงเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2548 เช้าวันจันทร์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนให้มาเรียนรู้เรื่อง IT ณ อาคารฐานความรู้ ชุมพรออนไลน์ แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังมีภารกิจให้ทางสำนักงานเรียกหาตัวกันอยู่เนือง ๆ ทำยังไงได้ละครับ ก็เรามันคนทำงาน หรือเรียกให้หรู ๆ หน่อยก็คือ ผู้ปฏิบัติ (Practitioner) และคำกล่าวที่ว่า “ความรู้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ” ก็คือความจริงแท้แน่นอนของหน่วยงานทุกแห่งในโลก ด้วยเหตุนี้เอง ผู้ปฏิบัติไปนั่งอยู่ที่ตรงไหน การพึ่งพิงเรียกหาเพื่อขอใช้ “ความรู้จากผู้ปฏิบัติ” ก็จะติดตามตัวไปตลอดเวลา

ผู้บริหารระดับสูง ในอีกด้านหนึ่งท่านก็คือ ผู้ปฏิบัติเหมือนกันกับเรา แต่กิจกรรมที่ท่านจำเป็นต้องรู้และนำไปปฏิบัติ หรือที่เรียกกันว่าเป็น “ขุมความรู้”  (Knowledge Assets) ที่ต้องมี “ฝังลึก” (Tacit Knowledge) อยู่ในตัวท่าน ได้แก่ วิสัยทัศน์, ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน, การควบคุมและกำกับงาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้บางอย่างก็มีปรากฏอยู่ในรูปของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้พวกเราได้ติดตามอ่าน ศึกษาทำความเข้าใจกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะ “ฝังลึก” อยู่ในตัวท่านนั่นแหละ

ผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งก็คือ กลุ่มของพวกเราที่มาฝึกอบรมพร้อมกัน ณ ที่นี้ แท้ที่จริงก็คือ “ผู้ปฏิบัติ” ในภารกิจสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร ต้องใช้ความรู้ในหลาย ๆ ด้านมาประกอบกันในการทำงาน โดยเฉพาะที่จะขาดเสียมิได้ในยุคปัจจุบันนี้ ก็คือ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT และก็เป็นเช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริหาร ความรู้ของพวกเราส่วนใหญ่แล้“ฝังลึก” อยู่ในตัวตนของเรานั่นเอง

ในสมัยนี้ เราให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งมีกระบวนการที่น่าสนใจในการนำความรู้ “ฝังลึก” มาแลกเปลี่ยนกันด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ากัน (Face-to-Face : F2F) หรือจะด้วยวิธีการที่ทันสมัยมาก ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบ Internet ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Blog สร้างการติดต่อสื่อสารขึ้นมาในแบบ Blog-to-Blog : B2B เรื่องนี้ใครที่ยังใช้ไม่เป็นขอบอกเลยว่า “Out” สุด ๆ ตกยุคตกสมัยกันไปนั่นเลย

ดังนั้น ในคอร์สฝึกอบรมครั้งนี้ ผมต้องการให้ พวกเราในฐานะ “ผู้ปฏิบัติ” ทุกท่าน เปิดเวทีของการเรียนรู้โดยการใช้ Blog เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ออกไปนอกกรอบของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้สื่อ Internet ในรูปแบบของ Blog มาเสริมการเรียน ประเด็นที่ เพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นและถามผ่านทาง Blog เมื่อผมหรือมีผู้รู้ท่านอื่นมาช่วยตอบ คนอื่น ๆ ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย เมื่อขยายวงออกไปมากเข้า เราอาจจะได้เห็นการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในแบบที่เรียกว่า Social Networking เกิดขึ้นผ่านทาง Blog ของเรา

เพื่อเป็นการกำหนดภารกิจให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน ผมขอเสนอวิธีการเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่รายงานผล และบรรยากาศของการฝึกอบรมผ่านทาง Blog โดยการจับฉลากรายชื่อวันละ 8 คน ในเวลา 5 วันก็จะครบ 40 คนของผู้เข้ารับการฝึกฯ ทั้งหมด ทั้ง 8 คนจะได้รับการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  รับผิดชอบภารกิจ ในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกฯ วันละ 4 ช่วงเวลา คือ

  • เช้า ก่อนเบรค (8.30 – 10.30)
  • สาย หลังเบรค (10.40-12.00)
  • บ่าย ก่อนเบรค (13.00-14.30)
  • บ่าย หลังเบรก (14.40-16.30)

กลุ่มที่ 1 คุณลิขิต (Note-Taker) จำนวน 4 คน ทำหน้าที่รายงานการเรียนรู้โดยสรุปประเด็นที่ได้ฟังบรรยาย, ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอข้อคิดเห็นประจำวัน โดยแบ่งความรับผิดชอบคนละช่วงเวลา

กลุ่มที่ 2 คุณขานไข (Announcer) จำนวน 4 คน ทำหน้าที่รายงานบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แซวนิด หยอกหน่อยพอได้อารมณ์ สร้างสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ในแต่ละวัน โดยแบ่งความรับผิดชอบคนละช่วงเวลาเช่นกัน

ทั้ง 8 ท่าน จะต้องทำหน้าที่รายงานผล และบรรยากาศของการฝึกอบรมผ่านทาง Blog โดยเขียนลงใน "ข้อคิดเห็น" ส่วนเพื่อน ๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน มีหน้าที่เข้ามาใน Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) โดยนำเสนอความรู้ที่ตนมีอยู่เพื่อต่อยอดความรู้ร่วมกันในกลุ่มของเรา, ออกความคิดเห็น หรือจะถามประเด็นปัญหาให้กลุ่มของเรา ซึ่งรวมทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เข้ามาตอบ ก็จะทำให้ “วงล้อแห่งการเรียนรู้ผ่าน Blog" ของเราก้าวหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น.