• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

การตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี.ในโรงเรียน

  การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี  

การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี

                        การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน  ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด  ควรได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ    .. 2509   ผู้บริหารโรงเรียน  และ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ - เนตรนารี แล้วดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการรับสมัครเด็ก    รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภท

เขียนใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ( ใช้แบบ ลส. 3  ) ดังนี้

1.1    ลูกเสือสำรอง  หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )  กองลูกเสือสำรอง มีลูกเสือตั้งแต่ 8-36 คน     ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.2 เนตรนารีสำรอง หมายถึง นักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่  1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )   กองเนตรนารีสำรอง   มีเนตรนารี   ตั้งแต่ 8-36 คน

1.3 ลูกเสือสามัญ   หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้มีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4 - .6 )  จำนวน 2 - 6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 13  .. 2525 ข้อ 84 ) กองลูกเสือสามัญ มีลูกเสือตั้งแต่  12-48 คน ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.4  เนตรนารีสามัญ ( เดิม ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533) คือ ป.5-.6  ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช

2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4-.6) จำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน  รวมทั้ง  นายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญ มีเนตรนารีตั้งแต่  12 - 48 คน

                        1.5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน 2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลูกเสือตั้งแต่

 8 - 48 คน ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 14  .. 2528  )

                        1.6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน  2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  มีเนตรนารีตั้งแต่  8-48 คน

                        2.  เริ่มทำการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรกำหนด (รายละเอียดในบทที่ 3)

3.   มีผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทนั้น ๆ 

อย่างน้อยขั้นความรู้เบื้องต้น  1  คน  ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับกับ    มีรองผู้กำกับอีก  1  คนขึ้นไปเป็นผู้ช่วย (วิธีปฏิบัติของสำนักงาน   กลุ่มลูกเสือ 1 กลุ่ม  มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน  40 คน และ กองลูกเสือ    1   กอง มีรองผู้กำกับไม่เกิน 10 คน  )

                        4.  ดำเนินการขออนุญาตโดยกรอกลงแบบคำขอ  ต่อไปนี้ แบบละ 3 ชุด

                        4.1  ..1  ใบคำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

                        4.2  ..2  ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                        4.3  ทำหนังสิอนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ขออนุญาต ส่ง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งแล้วแต่กรณี   ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด   ส่งใบแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลส.13) ตำแหน่ง ผู้กำกับ หรือ รองผู้กำกับ มาให้โรงเรียน

                        5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกองและจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามปกติ อย่างต่อเนื่อง ( โรงเรียนจะได้รับ ลส.11 หรือ ลส.12 ให้ตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ จาก  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด )         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): scousting for boy 
  หมายเลขบันทึก: 181818
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 36
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (36)

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านครับ

บันทึกเลขสวย 181818 ;)

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านแล้วขอชื่นชมที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้หรือหลักกการที่ถูกต้อง ขอ

อำนาจพระบารมีของพระบิดาจงดลบันดาลให้กิจการลูกเสือเจริญยิ่งๆ ขึ้น

ลูกเสือ ดังนี้

- ลูกเสือสำรอง มี 144 คน แบ่งได้ 4 กอง

- ลูกเสือสามัญ มี 94 คน แบ่งได้ 2 กอง

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 190 คน แบ่งได้ 4 กอง

- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มี 173 คน แบ่งได้ 4 กอง

คำถาม ผมจะตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้กี่กลุ่ม มีวิธีรวมกองเป็นกลุ่มอย่างไร

ช่วยอธิบายด้วยครับ

หลักการพิจารณา ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี แล้วดำเนินการดังนี้

1. รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภทดังนี้

1.1ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3จำนวน 2-6หมู่ หมู่ละ 4-6 คน)กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.2 เนตรนารีสำรอง ป.1-ป.3 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 4-6 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.3 ลูกเสือสามัญ ป.4 -ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.4 เนตรนารีสามัญ ป.4-ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.5ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน 2-6 หมู่(หมู่ละ4-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.6เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน2-6หมู่(หมู่ละ4-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน48คน

2. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ ต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลส.สำรอง+กอง ลส.สามัญ + กองลส.สามัญรุ่นใหญ่.+ กองลส.วิสามัญ รวมกันประเภทละ1กองขึ้นไป หรือ มีกองลูกเสือ 2-3ประเภท ประเภทละ 2 กองขึ้นไป ก็สามารถตั้งกลุ่มลูกเสือได้ เช่นกัน

3. จำนวนสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ที่เหมาะสม ควรมีระหว่าง 100-186คน

4. โรงเรียนที่มีลูกเสือมากกว่า 1 กลุ่ม ให้ตั้งกลุ่มลส.เพิ่มขึ้นและให้เรียกกลุ่มนั้น ๆ ว่า กลุ่มที่ 1 ;2;3 ตามลำดับ

ตอบ ; โรงเรียนของท่านสามารถตั้งกลุ่มลส.ได้ถึง 4-5 กลุ่ม เป็นประเภทกลุ่มลส.ไม่สมบูรณ์ แต่ละกลุ่มให้มีผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้กำกับกลุ่ม 1 คน และรองผู้กำกับกลุ่ม ไม่เกิน 10 คน มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน 40คน ผู้บริหารโรงเรียนควรเสนอให้เป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

(อ้างอิง รบ.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2533 หน้า 1-18)

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งกองลูกเสือสำหรับโรงเรียนนานาชาติครับผม

ขอถามท่านผู้รู้ค่ะ

ที่โรงเรียนมีลูกเสือดังนี้

-ลูกเสือสำรอง ป.1 มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 1

-ลูกเสือสำรอง ป. 2 มี 2 กอง เป็นกลุ่มที่ 2

-ลูกเสือสำรอง ป. 3 มี มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 3

-ลูกเสือสามัญ ป. 4 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 4

-ลูกเสือสามัญ ป. 5 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 5

-ลูกเสือสามัญ ป.6 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 6

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 7

การจัดตั้งกลุ่มแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือยังค่ะ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ

บอกตำแหน่งของลูกเสือหน่อยค่ะว่ามีกี่ตำแหน่งอะไรบ้าง

จะเป็นอะไรไหมทางโรงเรียนของดิฉันมีการเรียนการสอนลูกเสือแต่ก็ไม่ได้เต็มรูปแบบนักและไม่ได้มีการขอจัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงจะต้องทำอย่างไรบ้างอยากจะทำให้เข้าระบบค่ะ

ขออภัยคุณทิราพรที่มาตอบช้าไป ขอเพีรยงครูมีใจที่จะนำกระบวนการลูกเสือมาพัฒนาเด็กเยาวชนตามพิธีการลูกเสือ ส่วนจะทำได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เพราะถ้าจะให้ถูกต้องตามระเบียบเป๊ะเลยนั้นยาก เพราะ โรงเรียนมีองค์ประกอบหลายอย่าง สรุป อยู่ที่ครูว่าพร้อมเพียงใด ถ้าจะทำให้เข้าระบบ ควรทำดังนี้ การบริหารกิจกรรมลูกเสือครบวงจรในกองลูกเสือโรงเรียน INPUT ๑ รับสมัครนร.เป็น ลูกเสือ -เนตรนารีโดยให้เขียนแบบ ลส.๑ ๒.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ลูกเสือเนตรนารีของแต่ละชั้น ตามวิธีการลูกเสือ ๓.พัฒนาครูให้มีความร้ โดยส่งไปอบรม BTC - ATC ของลูกเสือแต่ละประเภทที่เปิดสอนในโรงเรียน ๔. ผู้บริหาร ควรเปิดใจ และทำตนเป็นแบบอย่าง คือแต่งเครื่องแบบในวันที่ทำการเรียนการสอน นิเทศกำกับติดตามให้ครูสอนจริง (ไม่กินแรงกัน) ๕. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๖. จัดเตรียมสถานที่ให้มีห้องลูกเสือ สนามฝึก ที่เรียนนอกห้องเรียน PROCESS จัดกิจกรรมตามระเบียบวิธีการของลส.*ขบวนการของ เยาวชน *คำปฏิญาณ-กฎ* เรียนรู้ ด้วยการกระทำ*ระบบหมู่*กำหนดการ ที่ก้าวหน้า และเร้าใจ*กลางแจ้ง สัมผัสกับธรรมชาติบริหาร/จัดการ * พัฒนาบุคลากรส่งไปอบรมและฝึกงาน* งานธุรการ* นิเทศภายใน* ไปร่วมเป็น วิทยากร* การเงิน และวัสดุ*ประเมินฯและพัฒนา OUTPUT ม.7 พ.ร.บ.ลูกเสือ* พัฒนาการทางสมอง MIND* พัฒนาการทางกายPHYSICAL* พัฒนาเจตคติ และความรู้สึกATTITUDE* ค่านิยมไทย * ครูมีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางตามความถนัด ครูมีความเชื่อมั่นและ สามารถจัดกิจกรรมได้เอง งง งง งง ใช่ไหม

การก่อตั้งกองลูกเสือเหล่าสมุทรดำเนินการอย่างไรครับ

ถ้ามีลูกเสือม.1-3 50 คน และเนตรนารี 55 ตั้งเป็น 2 กอง ถูกต้องไหมครับ กองละ 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน โดยประมาณ (บางหมู่อาจมี 10 ได้ไหมครับ)

ตอบ ผบ.ลส.ซากัรตา [IP: 118.173.203.3]

ได้ครับ

แต่ที่สำคัญ ควรคำนึงถึงครู (ผบ./รอง ผบ.)ที่ท่านมีอยู๋ในโรงเรียน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในกองลส.นั้น ๆ คือ เมื่อให้มี ลส.หรือ นร. ได้ 1 กอง ก็ควรมี ผบ.รับผิดชอบ 1 คน ถ้าโรงเรียนของท่านมีครูมากพอ จำนวนนี้อาจจัดได้ดังนี้

1. ลูกเสือม.1-3 = 50 คน อาจตั้งได้เป็น 2 กอง ถ้ามี ผบ.ลส 2 คน ควรมีวุฒิทางลส.ขั้นATCตรงกับสายที่เปิดทำการสอน (หรือ BTC แล้วควรส่งไปอบรมเพิ่มวุฒิภายหลัง)

2. เนตรนารี 55 ตั้งเป็น 2 กอง ควรให้มี ผบ.นร.2 คน และ ต้องมีวุฒิทางลส.ขั้นATC ตรงกับสายที่เปิดทำการสอน เช่นกัน

3. การจัดหมู่ สมาชิกหมู่ อาจมีเพิ่มถึง 10 คนได้ครับ 

ได้เรียนรู้ในสิงที่อยากรู้มากขึ้นขอบคุณมาก

ดีมากเลยครับเข้ามาอ่านแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลย

ขอบคุณ Male @ Caddy

ฝากกระบวนการลูกเสือ นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยครับ

เนื่องจากเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ มี นักเรียน ม1 14 คน ผู้ชาย 7 คน ผู้หญิง 7 คน จะจัดตั้งกองลุกเสือเนตรนารีได้มั้ย และจัดอย่างไร

คงต้องรอให้ ลส. หรือ นร. มีจำนวนสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 2 หมู่ ต่อ 1 ประเภท กล่าวคือ ท่านต้องตั้งกองลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง และ ตั้งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง แต่ละกองให้มีจำนวนลูกเสือ 2 - 6 หมู่ และมีผู้กำกับลูกเสือ 1 คน ผู้กำกับเนตรนารี 1 คน

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หมายถึงนักเรียนชายที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ให้มีจำนวน 2-6 หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองหนึ่ง มีลูกเสือตั้งแต่ 8-48 คน ( ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2528 )

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง นักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 แบ่งเนตรนารี ออกเป็นหมู่ ๆ ให้มีจำนวน 2-6 หมู่ หมู่หนึ่งมีเนตรนารี 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองหนึ่ง มีเนตรนารี ตั้งแต่ 8-48 คน (ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2528 )

ขออภัย ด้วยค่ะ อยากทราบแบบการเขียน ล.ส. ๓ (ล.ส.สำรองค่ะ)หรือตัวอย่างการเขียนค่ะ จะทันไหมคะนี่หฤหัสบดีนี้จะส่งแล้วค่ะ

ตอบ อังคณา [IP: 182.53.65.3] 26 กรกฎาคม 2554 17:37 #2496273

ขอ Mail ครูจะส่งรายละเอียดมาให้ โทรบอกด้วยว่าส่งMail

เรียนถามว่า การขอตั้งกองลูกเสือ จะต้องทำเป็นปีๆๆ ไป หรือว่า ขอตั้งครั้งเดียวใช้ได้ยาวเละ ครับ รวกวนท่านตอบ ทาง เมลล์ด้วย

ขอขอบพระคุณมากครับ

ธุรการโรงเรียนบ้านพรทิพย์

ทำครั้งเดียว ถ้าโรงเรียนท่านมีจำนวน ลส. หรือ นร.ไม่เกิน ๔ หมู่ ถือว่าเป็น กองที่ ๑

แต่ถ้าโรงเรียนท่านมี จำนวน ลส.หรือ นร.มากกว่า ๔ หมู่ ให้เสนอต่งตั้งใหม่ เป็น กองที่ ๒ และ ๓ และ ๔ ได้ แต่ต้องแต่งตั้ง ผก.ที่วุฒิทางลส.ขั้น ATC.รับผิดชอบประจำกองนั้น ๆ ด้วย

กิจกรรมลูกเสือเป้นกิจกรรมสร้างสรรคื  สร้างวินัย สอนให้สนุก ..ลูกเสือจะไม่เบื่อ เรื่องการเรียนการสอน ลูกเสืออาจจะย้..เมื่อถึงชั่วโมงเรียน แต่รอคอยวันเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมลูกเสือ ถ้าเรามุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า อบรม ถามผู้รู้  ความศรัทธาต่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในใจ  เราสามารถนำสิ่งน้มาทำผลงานทางวิชาการได้

รบกวนถามหน่อยครับ 1.ลูกเสือ -เนตรนารี 1 หมู่ มี ลูกเสือ 4 คน เนตรนารี 4 คน ได้หรือเปล่าครับ 2.มีนักเรียนม.1 - ม.3 รวม 389 คน ควรจัดตั้งกองหรือกลุ่มอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

รบกวนถามหน่อยครับว่า ถ้าผมสอนลูกเสือระดับชั้น ม.1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 48 คน ผมแบ่งเป็น 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กอง กองละ 3 หมู่ ได้ไหมครับ แล้วเวลาเรียกผู้กำกับที่เป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.1 ว่าผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.1 และมีผู้กำกับกองลูกเสือ 2 คน ถูกต้องไหมครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณ อ.สิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์ 8 พฤษภาคม 2555 10:32 ตอบ อ.ยงยุทธ 23 มิถุนายน 2555 ตอบข้อที่ 1 ลูกเสือ -เนตรนารี 1 หมู่ มี และควรตั้งแยกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี ต่างหาก และลส.หมู่หนึ่งๆจะต้องมีจำนวนลส.ตาม ข้อบังคับฯที่กล่าวไว้ข้างต้น ตอบข้อที่ 2.มีนักเรียนม.1 - ม.3 รวม 389 คน ควรจัดตั้งกองหรือกลุ่มอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

   การจัดตั้งกองลูกเสือ ควรมีจำนวนลส.และ นร. ตามอัตราที่กำหนดดังนี้
   กองลส.สำรอง มีลส.ตั้งแต่ ๘-๓๖ คน          กองลส.สามัญ มีลส.ตั้งแต่ ๑๒-๔๘ คน
   กองลส.สามัญรุ่นใหญ่ มีลส.ตั้งแต่ ๘-๔๒ คน  และ กองลส.วิสามัญ มีลส.ตั้งแต่ ๑๐-๔๐ คน
ถ้ากองลส.ที่ตั้งใหม่มี ผบ.ลส.ไม่เพียงพอ ก็ให้ผบ.ลส.กองเดิมรักษาการแทนไปพลางก่อน แล้วค่อยหาผู้ที่เหมาะสมแต่งตังให้ได้ร่วมรับผิดชอบในโอกาศต่อไป
   ดังนั้น โรงเรียนท่านเป็นประเภท ลส.สามัญรุ่นใหญ่ ๓๘๙ คน ควรเสนอตั้งเป็น
  กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้กองละ ไม่ควรเกิน ๔๒ คน 
  หรือเฉลี่ยให้ได้กองละ อย่างต่ำ ๒-๔ หมู่  
  ฟังธงว่า ควรตั้งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ๒ กอง และ กอลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒ กอง แต่ละกอง มี จำนวนลส.นร.ตั้งแต่ ๒ หมู่ ขึ้นไป

ตอบ อ.ชูชาติ 5 กรกฎาคม 2555 "ถ้าผมสอนลูกเสือระดับชั้น ม.1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 48 คน ผมแบ่งเป็น 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กอง กองละ 3 หมู่ ได้ไหมครับ ได้... การเรียกตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือว่าเป็น ผบ.กลุ่มลส.นั้น ลส.ชั้น ม. ๑ นั้น ต้องมีจำนวนลส. ๔ กอง (คือ ๑๖ หมู่) จึงจะถือว่าเป็น ๑ กลุ่ม ดังนัน ตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน เรือกว่า ผู้กำกับลูกเสือ แต่ละกองเรียกว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองที่ ๑ , ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองที่ ๒ ไปตามลำดับ ในแต่ละกองสามารถแต่งตั้งรองผู้กำกับได้หลาย คน ดังนั้นที่ท่านยกย่องผู้กำกับที่เป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.1 ว่าผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.1 นั้น ไม่ถูก ส่วนมีผู้กำกับกองลูกเสือ 2 คน น่าจะเป็น รองผู้กำกับลูกเสือ ( ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบลริหารลูกเสือแห่งชาติ " เรื่องการขอตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ" น.๑-๑๕ ,๒๕๓๓)

ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากเลย

ขอบคุณครับ

อยากทราบเกี่ยวกับลูกเสือสมุทรค่ะ พอจะมีข้อมูลมั้ยค่ะ

ประวัติลูกเสือสมุทรสากล ประวัติลูกเสือสมุทรไทย หลักเกณฑ์การตั้งองลูกเสือเหล่าสมุทร เครื่องแบบของลูกเสือสมุทร การตั้งชื่อหมู่ ธงหมู่ สีหมู่ของลูกเสือสมุทร รหัสมอร์ส

แวะเข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้...ขอชมว่าเยี่ยมครับ...

บ้าเพ

ขอถาม ในกรณีที่จัดตั้งกลุ่มกองและผบ.ต่างๆ แล้ว ในปีถัดไป มี ลส.สำรองเข้าป.1 ใหม่ สามัญ ป.3 ขึ้น ป.4 และสามัญรุ่นใหญ่ที่เข้า ม.1 ใหม่ และมีครูมาบรรจุใหม่ จะต้อง แต่งตั้งกลุ่มกองใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าครับ หรือขอสมัครเป็รผบ.และรองเฉพาะครูที่เข้าใหม่ครับ

ที่โรงเรียน ม.1 มีลูกเสือเสนา 5 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 7-8 คน นญ. 4 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 8 คน จะจัดเลขกลุ่มกองอย่างไรดีคะ


ลูกเสือสมุทร 1 กอง 2 หมู่ หมู่ละ 8 คน นญ.สมุทร 4 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 8 คน จะจัดเลขกลุ่มกองอย่างไรดีคะ

อยากได้ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบ ลส. ต่างๆ ค่ะ คือหนูได้รับคำสั่งให้ดำเนินเรื่องแต่งตั้งกอง ลส. ค่ะ ซึ่งแบบทุกอย่างหนูก็พยายามหามาได้หมดแล้ว พอกรอกข้อมูลมันยังมีบางส่วนที่หนูไม่สามารถกรอกได้ หนูไม่รู้จริงๆ ค่ะ (หนูขอตัวอย่างแบบที่กรอก ลส. ....... ต่างๆ แล้ว ได้ไหมค่ะ กรุณาหนูหน่อยค่ะ)

ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ Todsapol ด้วยนะคะ

ตอนนี้ทาง ร.ร. กำลังกรอกใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) หนูมีข้อคำถามค่ะ คือ คำว่า กอง กลุ่ม และ หมู่ ระหว่างกอง กับ กลุ่ม อันไหนใหญ่กว่ากัน ที่ ร.ร. มี ลส.และ นน. สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) มีสล.ประมาณ 60 นาย และ นน. ประมาณ 50 จะสามารถแบ่งกองและกลุ่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ ขอบคุณมากค่ะ