การตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี.ในโรงเรียน

Todsapol
การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี

การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี

                        การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน  ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด  ควรได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ    .. 2509   ผู้บริหารโรงเรียน  และ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ - เนตรนารี แล้วดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการรับสมัครเด็ก    รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภท

เขียนใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ( ใช้แบบ ลส. 3  ) ดังนี้

1.1    ลูกเสือสำรอง  หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )  กองลูกเสือสำรอง มีลูกเสือตั้งแต่ 8-36 คน     ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.2 เนตรนารีสำรอง หมายถึง นักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่  1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )   กองเนตรนารีสำรอง   มีเนตรนารี   ตั้งแต่ 8-36 คน

1.3 ลูกเสือสามัญ   หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้มีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4 - .6 )  จำนวน 2 - 6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 13  .. 2525 ข้อ 84 ) กองลูกเสือสามัญ มีลูกเสือตั้งแต่  12-48 คน ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.4  เนตรนารีสามัญ ( เดิม ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533) คือ ป.5-.6  ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช

2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4-.6) จำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน  รวมทั้ง  นายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญ มีเนตรนารีตั้งแต่  12 - 48 คน

                        1.5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน 2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลูกเสือตั้งแต่

 8 - 48 คน ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 14  .. 2528  )

                        1.6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน  2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  มีเนตรนารีตั้งแต่  8-48 คน

                        2.  เริ่มทำการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรกำหนด (รายละเอียดในบทที่ 3)

3.   มีผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทนั้น ๆ 

อย่างน้อยขั้นความรู้เบื้องต้น  1  คน  ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับกับ    มีรองผู้กำกับอีก  1  คนขึ้นไปเป็นผู้ช่วย (วิธีปฏิบัติของสำนักงาน   กลุ่มลูกเสือ 1 กลุ่ม  มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน  40 คน และ กองลูกเสือ    1   กอง มีรองผู้กำกับไม่เกิน 10 คน  )

                        4.  ดำเนินการขออนุญาตโดยกรอกลงแบบคำขอ  ต่อไปนี้ แบบละ 3 ชุด

                        4.1  ..1  ใบคำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

                        4.2  ..2  ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                        4.3  ทำหนังสิอนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ขออนุญาต ส่ง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งแล้วแต่กรณี   ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด   ส่งใบแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลส.13) ตำแหน่ง ผู้กำกับ หรือ รองผู้กำกับ มาให้โรงเรียน

                        5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกองและจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามปกติ อย่างต่อเนื่อง ( โรงเรียนจะได้รับ ลส.11 หรือ ลส.12 ให้ตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ จาก  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด )         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boys

คำสำคัญ (Tags)#scousting for boy

หมายเลขบันทึก: 181818, เขียน: 11 May 2008 @ 22:41 (), แก้ไข: 08 Jul 2012 @ 23:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 37, อ่าน: คลิก


ความเห็น (37)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านครับ

บันทึกเลขสวย 181818 ;)

เรวัช สำลีอ่อน
IP: xxx.131.213.19
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านแล้วขอชื่นชมที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้หรือหลักกการที่ถูกต้อง ขอ

อำนาจพระบารมีของพระบิดาจงดลบันดาลให้กิจการลูกเสือเจริญยิ่งๆ ขึ้น

ผู้บ่าวแนว
IP: xxx.7.160.226
เขียนเมื่อ 

ลูกเสือ ดังนี้

- ลูกเสือสำรอง มี 144 คน แบ่งได้ 4 กอง

- ลูกเสือสามัญ มี 94 คน แบ่งได้ 2 กอง

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 190 คน แบ่งได้ 4 กอง

- เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มี 173 คน แบ่งได้ 4 กอง

คำถาม ผมจะตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้กี่กลุ่ม มีวิธีรวมกองเป็นกลุ่มอย่างไร

ช่วยอธิบายด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

หลักการพิจารณา ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ-เนตรนารี แล้วดำเนินการดังนี้

1. รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภทดังนี้

1.1ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3จำนวน 2-6หมู่ หมู่ละ 4-6 คน)กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.2 เนตรนารีสำรอง ป.1-ป.3 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 4-6 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.3 ลูกเสือสามัญ ป.4 -ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.4 เนตรนารีสามัญ ป.4-ป.6 จำนวน 2-6 หมู่ (หมู่ละ 6-8 คน) กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.5ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน 2-6 หมู่(หมู่ละ4-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน 48 คน

1.6เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3จำนวน2-6หมู่(หมู่ละ4-8คน)กองหนึ่งไม่เกิน48คน

2. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ ต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลส.สำรอง+กอง ลส.สามัญ + กองลส.สามัญรุ่นใหญ่.+ กองลส.วิสามัญ รวมกันประเภทละ1กองขึ้นไป หรือ มีกองลูกเสือ 2-3ประเภท ประเภทละ 2 กองขึ้นไป ก็สามารถตั้งกลุ่มลูกเสือได้ เช่นกัน

3. จำนวนสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ที่เหมาะสม ควรมีระหว่าง 100-186คน

4. โรงเรียนที่มีลูกเสือมากกว่า 1 กลุ่ม ให้ตั้งกลุ่มลส.เพิ่มขึ้นและให้เรียกกลุ่มนั้น ๆ ว่า กลุ่มที่ 1 ;2;3 ตามลำดับ

ตอบ ; โรงเรียนของท่านสามารถตั้งกลุ่มลส.ได้ถึง 4-5 กลุ่ม เป็นประเภทกลุ่มลส.ไม่สมบูรณ์ แต่ละกลุ่มให้มีผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้กำกับกลุ่ม 1 คน และรองผู้กำกับกลุ่ม ไม่เกิน 10 คน มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน 40คน ผู้บริหารโรงเรียนควรเสนอให้เป็นผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

(อ้างอิง รบ.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2533 หน้า 1-18)

smile
IP: xxx.121.214.178
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งกองลูกเสือสำหรับโรงเรียนนานาชาติครับผม

วรรณี นุ่นแก้ว
IP: xxx.67.170.195
เขียนเมื่อ 

ขอถามท่านผู้รู้ค่ะ

ที่โรงเรียนมีลูกเสือดังนี้

-ลูกเสือสำรอง ป.1 มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 1

-ลูกเสือสำรอง ป. 2 มี 2 กอง เป็นกลุ่มที่ 2

-ลูกเสือสำรอง ป. 3 มี มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 3

-ลูกเสือสามัญ ป. 4 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 4

-ลูกเสือสามัญ ป. 5 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 5

-ลูกเสือสามัญ ป.6 มี 4 กอง เป็นกลุ่มที่ 6

- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี 3 กอง เป็นกลุ่มที่ 7

การจัดตั้งกลุ่มแบบนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือยังค่ะ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ

IP: xxx.123.221.234
เขียนเมื่อ 

บอกตำแหน่งของลูกเสือหน่อยค่ะว่ามีกี่ตำแหน่งอะไรบ้าง

ทิราพร
IP: xxx.175.128.46
เขียนเมื่อ 

จะเป็นอะไรไหมทางโรงเรียนของดิฉันมีการเรียนการสอนลูกเสือแต่ก็ไม่ได้เต็มรูปแบบนักและไม่ได้มีการขอจัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงจะต้องทำอย่างไรบ้างอยากจะทำให้เข้าระบบค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขออภัยคุณทิราพรที่มาตอบช้าไป ขอเพีรยงครูมีใจที่จะนำกระบวนการลูกเสือมาพัฒนาเด็กเยาวชนตามพิธีการลูกเสือ ส่วนจะทำได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน เพราะถ้าจะให้ถูกต้องตามระเบียบเป๊ะเลยนั้นยาก เพราะ โรงเรียนมีองค์ประกอบหลายอย่าง สรุป อยู่ที่ครูว่าพร้อมเพียงใด ถ้าจะทำให้เข้าระบบ ควรทำดังนี้ การบริหารกิจกรรมลูกเสือครบวงจรในกองลูกเสือโรงเรียน INPUT ๑ รับสมัครนร.เป็น ลูกเสือ -เนตรนารีโดยให้เขียนแบบ ลส.๑ ๒.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ลูกเสือเนตรนารีของแต่ละชั้น ตามวิธีการลูกเสือ ๓.พัฒนาครูให้มีความร้ โดยส่งไปอบรม BTC - ATC ของลูกเสือแต่ละประเภทที่เปิดสอนในโรงเรียน ๔. ผู้บริหาร ควรเปิดใจ และทำตนเป็นแบบอย่าง คือแต่งเครื่องแบบในวันที่ทำการเรียนการสอน นิเทศกำกับติดตามให้ครูสอนจริง (ไม่กินแรงกัน) ๕. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๖. จัดเตรียมสถานที่ให้มีห้องลูกเสือ สนามฝึก ที่เรียนนอกห้องเรียน PROCESS จัดกิจกรรมตามระเบียบวิธีการของลส.*ขบวนการของ เยาวชน *คำปฏิญาณ-กฎ* เรียนรู้ ด้วยการกระทำ*ระบบหมู่*กำหนดการ ที่ก้าวหน้า และเร้าใจ*กลางแจ้ง สัมผัสกับธรรมชาติบริหาร/จัดการ * พัฒนาบุคลากรส่งไปอบรมและฝึกงาน* งานธุรการ* นิเทศภายใน* ไปร่วมเป็น วิทยากร* การเงิน และวัสดุ*ประเมินฯและพัฒนา OUTPUT ม.7 พ.ร.บ.ลูกเสือ* พัฒนาการทางสมอง MIND* พัฒนาการทางกายPHYSICAL* พัฒนาเจตคติ และความรู้สึกATTITUDE* ค่านิยมไทย * ครูมีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางตามความถนัด ครูมีความเชื่อมั่นและ สามารถจัดกิจกรรมได้เอง งง งง งง ใช่ไหม

ธนรัชน์
IP: xxx.49.143.210
เขียนเมื่อ 

การก่อตั้งกองลูกเสือเหล่าสมุทรดำเนินการอย่างไรครับ

นายซากัรตา
IP: xxx.173.203.3
เขียนเมื่อ 

ถ้ามีลูกเสือม.1-3 50 คน และเนตรนารี 55 ตั้งเป็น 2 กอง ถูกต้องไหมครับ กองละ 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน โดยประมาณ (บางหมู่อาจมี 10 ได้ไหมครับ)

เขียนเมื่อ 

ตอบ ผบ.ลส.ซากัรตา [IP: 118.173.203.3]

ได้ครับ

แต่ที่สำคัญ ควรคำนึงถึงครู (ผบ./รอง ผบ.)ที่ท่านมีอยู๋ในโรงเรียน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในกองลส.นั้น ๆ คือ เมื่อให้มี ลส.หรือ นร. ได้ 1 กอง ก็ควรมี ผบ.รับผิดชอบ 1 คน ถ้าโรงเรียนของท่านมีครูมากพอ จำนวนนี้อาจจัดได้ดังนี้

1. ลูกเสือม.1-3 = 50 คน อาจตั้งได้เป็น 2 กอง ถ้ามี ผบ.ลส 2 คน ควรมีวุฒิทางลส.ขั้นATCตรงกับสายที่เปิดทำการสอน (หรือ BTC แล้วควรส่งไปอบรมเพิ่มวุฒิภายหลัง)

2. เนตรนารี 55 ตั้งเป็น 2 กอง ควรให้มี ผบ.นร.2 คน และ ต้องมีวุฒิทางลส.ขั้นATC ตรงกับสายที่เปิดทำการสอน เช่นกัน

3. การจัดหมู่ สมาชิกหมู่ อาจมีเพิ่มถึง 10 คนได้ครับ 

mala
IP: xxx.109.24.96
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้ในสิงที่อยากรู้มากขึ้นขอบคุณมาก

candy
IP: xxx.109.17.88
เขียนเมื่อ 

ดีมากเลยครับเข้ามาอ่านแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ Male @ Caddy

ฝากกระบวนการลูกเสือ นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยครับ

IP: xxx.206.77.114
เขียนเมื่อ 

เนื่องจากเป็นโรงเรียนเปิดใหม่ มี นักเรียน ม1 14 คน ผู้ชาย 7 คน ผู้หญิง 7 คน จะจัดตั้งกองลุกเสือเนตรนารีได้มั้ย และจัดอย่างไร

เขียนเมื่อ 

คงต้องรอให้ ลส. หรือ นร. มีจำนวนสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 2 หมู่ ต่อ 1 ประเภท กล่าวคือ ท่านต้องตั้งกองลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง และ ตั้งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง แต่ละกองให้มีจำนวนลูกเสือ 2 - 6 หมู่ และมีผู้กำกับลูกเสือ 1 คน ผู้กำกับเนตรนารี 1 คน

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หมายถึงนักเรียนชายที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ให้มีจำนวน 2-6 หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองหนึ่ง มีลูกเสือตั้งแต่ 8-48 คน ( ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2528 )

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง นักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 แบ่งเนตรนารี ออกเป็นหมู่ ๆ ให้มีจำนวน 2-6 หมู่ หมู่หนึ่งมีเนตรนารี 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ กองหนึ่ง มีเนตรนารี ตั้งแต่ 8-48 คน (ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2528 )

อังคณา
IP: xxx.53.65.3
เขียนเมื่อ 

ขออภัย ด้วยค่ะ อยากทราบแบบการเขียน ล.ส. ๓ (ล.ส.สำรองค่ะ)หรือตัวอย่างการเขียนค่ะ จะทันไหมคะนี่หฤหัสบดีนี้จะส่งแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ อังคณา [IP: 182.53.65.3] 26 กรกฎาคม 2554 17:37 #2496273

ขอ Mail ครูจะส่งรายละเอียดมาให้ โทรบอกด้วยว่าส่งMail

นายนิวัฒน์ รูปใหญ่
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนถามว่า การขอตั้งกองลูกเสือ จะต้องทำเป็นปีๆๆ ไป หรือว่า ขอตั้งครั้งเดียวใช้ได้ยาวเละ ครับ รวกวนท่านตอบ ทาง เมลล์ด้วย

ขอขอบพระคุณมากครับ

ธุรการโรงเรียนบ้านพรทิพย์

เขียนเมื่อ 

ทำครั้งเดียว ถ้าโรงเรียนท่านมีจำนวน ลส. หรือ นร.ไม่เกิน ๔ หมู่ ถือว่าเป็น กองที่ ๑

แต่ถ้าโรงเรียนท่านมี จำนวน ลส.หรือ นร.มากกว่า ๔ หมู่ ให้เสนอต่งตั้งใหม่ เป็น กองที่ ๒ และ ๓ และ ๔ ได้ แต่ต้องแต่งตั้ง ผก.ที่วุฒิทางลส.ขั้น ATC.รับผิดชอบประจำกองนั้น ๆ ด้วย

นางสาวสิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์
IP: xxx.93.199.100
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมลูกเสือเป้นกิจกรรมสร้างสรรคื  สร้างวินัย สอนให้สนุก ..ลูกเสือจะไม่เบื่อ เรื่องการเรียนการสอน ลูกเสืออาจจะย้..เมื่อถึงชั่วโมงเรียน แต่รอคอยวันเข้าค่ายพักแรม

นางสาวสิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์
IP: xxx.93.199.100
เขียนเมื่อ 

กิจกรรมลูกเสือ ถ้าเรามุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า อบรม ถามผู้รู้  ความศรัทธาต่อสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในใจ  เราสามารถนำสิ่งน้มาทำผลงานทางวิชาการได้

นายยงยุทธ
IP: xxx.27.60.237
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยครับ 1.ลูกเสือ -เนตรนารี 1 หมู่ มี ลูกเสือ 4 คน เนตรนารี 4 คน ได้หรือเปล่าครับ 2.มีนักเรียนม.1 - ม.3 รวม 389 คน ควรจัดตั้งกองหรือกลุ่มอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ชูชาติ
IP: xxx.53.215.51
เขียนเมื่อ 

รบกวนถามหน่อยครับว่า ถ้าผมสอนลูกเสือระดับชั้น ม.1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 48 คน ผมแบ่งเป็น 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กอง กองละ 3 หมู่ ได้ไหมครับ แล้วเวลาเรียกผู้กำกับที่เป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.1 ว่าผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.1 และมีผู้กำกับกองลูกเสือ 2 คน ถูกต้องไหมครับ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.สิริ์ณัฐา แสงวิโรจน์ 8 พฤษภาคม 2555 10:32 ตอบ อ.ยงยุทธ 23 มิถุนายน 2555 ตอบข้อที่ 1 ลูกเสือ -เนตรนารี 1 หมู่ มี และควรตั้งแยกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี ต่างหาก และลส.หมู่หนึ่งๆจะต้องมีจำนวนลส.ตาม ข้อบังคับฯที่กล่าวไว้ข้างต้น ตอบข้อที่ 2.มีนักเรียนม.1 - ม.3 รวม 389 คน ควรจัดตั้งกองหรือกลุ่มอย่างไรครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

   การจัดตั้งกองลูกเสือ ควรมีจำนวนลส.และ นร. ตามอัตราที่กำหนดดังนี้
   กองลส.สำรอง มีลส.ตั้งแต่ ๘-๓๖ คน          กองลส.สามัญ มีลส.ตั้งแต่ ๑๒-๔๘ คน
   กองลส.สามัญรุ่นใหญ่ มีลส.ตั้งแต่ ๘-๔๒ คน  และ กองลส.วิสามัญ มีลส.ตั้งแต่ ๑๐-๔๐ คน
ถ้ากองลส.ที่ตั้งใหม่มี ผบ.ลส.ไม่เพียงพอ ก็ให้ผบ.ลส.กองเดิมรักษาการแทนไปพลางก่อน แล้วค่อยหาผู้ที่เหมาะสมแต่งตังให้ได้ร่วมรับผิดชอบในโอกาศต่อไป
   ดังนั้น โรงเรียนท่านเป็นประเภท ลส.สามัญรุ่นใหญ่ ๓๘๙ คน ควรเสนอตั้งเป็น
  กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้กองละ ไม่ควรเกิน ๔๒ คน 
  หรือเฉลี่ยให้ได้กองละ อย่างต่ำ ๒-๔ หมู่  
  ฟังธงว่า ควรตั้งกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ๒ กอง และ กอลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒ กอง แต่ละกอง มี จำนวนลส.นร.ตั้งแต่ ๒ หมู่ ขึ้นไป
เขียนเมื่อ 

ตอบ อ.ชูชาติ 5 กรกฎาคม 2555 "ถ้าผมสอนลูกเสือระดับชั้น ม.1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 48 คน ผมแบ่งเป็น 6 หมู่ หมู่ละ 8 คน แล้วแบ่งออกเป็น 2 กอง กองละ 3 หมู่ ได้ไหมครับ ได้... การเรียกตำแหน่ง ผู้กำกับลูกเสือว่าเป็น ผบ.กลุ่มลส.นั้น ลส.ชั้น ม. ๑ นั้น ต้องมีจำนวนลส. ๔ กอง (คือ ๑๖ หมู่) จึงจะถือว่าเป็น ๑ กลุ่ม ดังนัน ตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน เรือกว่า ผู้กำกับลูกเสือ แต่ละกองเรียกว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองที่ ๑ , ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองที่ ๒ ไปตามลำดับ ในแต่ละกองสามารถแต่งตั้งรองผู้กำกับได้หลาย คน ดังนั้นที่ท่านยกย่องผู้กำกับที่เป็นหัวหน้าลูกเสือระดับชั้น ม.1 ว่าผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.1 นั้น ไม่ถูก ส่วนมีผู้กำกับกองลูกเสือ 2 คน น่าจะเป็น รองผู้กำกับลูกเสือ ( ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบลริหารลูกเสือแห่งชาติ " เรื่องการขอตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ" น.๑-๑๕ ,๒๕๓๓)

นายปรเมนทร์ สามนคร
IP: xxx.7.171.223
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากเลย

นายยงยุทธ
IP: xxx.180.101.214
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ประไพ
IP: xxx.206.10.75
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับลูกเสือสมุทรค่ะ พอจะมีข้อมูลมั้ยค่ะ

ประวัติลูกเสือสมุทรสากล ประวัติลูกเสือสมุทรไทย หลักเกณฑ์การตั้งองลูกเสือเหล่าสมุทร เครื่องแบบของลูกเสือสมุทร การตั้งชื่อหมู่ ธงหมู่ สีหมู่ของลูกเสือสมุทร รหัสมอร์ส

จาตุรนต์ ศรีจินดา
IP: xxx.53.18.199
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาเยี่ยมชมหาความรู้...ขอชมว่าเยี่ยมครับ...

่ส่เ่ราา
IP: xxx.183.168.45
เขียนเมื่อ 

บ้าเพ

ธนวุฒิ
IP: xxx.158.166.136
เขียนเมื่อ 

ขอถาม ในกรณีที่จัดตั้งกลุ่มกองและผบ.ต่างๆ แล้ว ในปีถัดไป มี ลส.สำรองเข้าป.1 ใหม่ สามัญ ป.3 ขึ้น ป.4 และสามัญรุ่นใหญ่ที่เข้า ม.1 ใหม่ และมีครูมาบรรจุใหม่ จะต้อง แต่งตั้งกลุ่มกองใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าครับ หรือขอสมัครเป็รผบ.และรองเฉพาะครูที่เข้าใหม่ครับ

สุรภี จันทพันธ์
IP: xxx.158.165.142
เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียน ม.1 มีลูกเสือเสนา 5 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 7-8 คน นญ. 4 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 8 คน จะจัดเลขกลุ่มกองอย่างไรดีคะ


ลูกเสือสมุทร 1 กอง 2 หมู่ หมู่ละ 8 คน นญ.สมุทร 4 กอง กองละ 4 หมู่ หมู่ละ 8 คน จะจัดเลขกลุ่มกองอย่างไรดีคะ

สุภิญญา สินน้ำคำ
IP: xxx.158.165.161
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบ ลส. ต่างๆ ค่ะ คือหนูได้รับคำสั่งให้ดำเนินเรื่องแต่งตั้งกอง ลส. ค่ะ ซึ่งแบบทุกอย่างหนูก็พยายามหามาได้หมดแล้ว พอกรอกข้อมูลมันยังมีบางส่วนที่หนูไม่สามารถกรอกได้ หนูไม่รู้จริงๆ ค่ะ (หนูขอตัวอย่างแบบที่กรอก ลส. ....... ต่างๆ แล้ว ได้ไหมค่ะ กรุณาหนูหน่อยค่ะ)

อริสรา ชิณพันธ์
IP: xxx.158.166.156
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ Todsapol ด้วยนะคะ

ตอนนี้ทาง ร.ร. กำลังกรอกใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) หนูมีข้อคำถามค่ะ คือ คำว่า กอง กลุ่ม และ หมู่ ระหว่างกอง กับ กลุ่ม อันไหนใหญ่กว่ากัน ที่ ร.ร. มี ลส.และ นน. สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3) มีสล.ประมาณ 60 นาย และ นน. ประมาณ 50 จะสามารถแบ่งกองและกลุ่มอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ ขอบคุณมากค่ะ

จันทร์ฉาย
IP: xxx.158.163.197
เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียนมีจำนวนลูกเสือเนตรนารีดังนี้

ลูกเสือสำรอง 25 คน แบ่งเป็น 4 หมู่ๆ 6 คน ได้ 4 หมู่

เนตรนารีสำรอง 20 คน แบ่งเป็น 4 หมู่ๆละ 5 คน ได้ 4 หมู่

ลูกเสือสามัญ 22 คน แบ่งเป็น 3 หมู่ๆละ 7 คน ได้ 3 หมู่

เนตรนารีสามัญ 19 คน แบ่งเป็น 3 หมู่ๆละ 6 คน ได้ 3 หมู่

อยากทราบว่า ลูกเสือเนตรนารีสำรองมี 8 หมู่ เป็น 2 กองได้ใช่มั๊ยคะ

ลูกเสือเนตรนารีสามัญมี 6 หมู่ เป็น 2 กองได้ใช่มั๊ยคะ

แล้วรวมทั้งหมดที่โรงเรียนสามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสื้อได้มั๊ยคะ

เพราะมี 4 กอง