การดำเนินการตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารี

                        การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน  ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด  ควรได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ    .. 2509   ผู้บริหารโรงเรียน  และ  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ - เนตรนารี แล้วดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการรับสมัครเด็ก    รวบรวมจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภท

เขียนใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ ( ใช้แบบ ลส. 3  ) ดังนี้

1.1    ลูกเสือสำรอง  หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 1 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )  กองลูกเสือสำรอง มีลูกเสือตั้งแต่ 8-36 คน     ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.2 เนตรนารีสำรอง หมายถึง นักเรียนหญิงที่เรียนระดับช่วงชั้นที่  1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีจำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 4 - 6 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2509  ข้อ 72 )   กองเนตรนารีสำรอง   มีเนตรนารี   ตั้งแต่ 8-36 คน

1.3 ลูกเสือสามัญ   หมายถึง   นักเรียนชาย ที่เรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544   คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้มีใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4 - .6 )  จำนวน 2 - 6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 13  .. 2525 ข้อ 84 ) กองลูกเสือสามัญ มีลูกเสือตั้งแต่  12-48 คน ( ข้อบังคับ ฯ พ.. 2508 ข้อ 6 )

                        1.4  เนตรนารีสามัญ ( เดิม ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.. 2533) คือ ป.5-.6  ปัจจุบันใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช

2544  ระดับช่วงชันที่ 2  คือ ป.4-.6) จำนวน 2-6 หมู่  หมู่ละ 6 - 8 คน  รวมทั้ง  นายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญ มีเนตรนารีตั้งแต่  12 - 48 คน

                        1.5 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน 2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีลูกเสือตั้งแต่

 8 - 48 คน ( ข้อบังคับ ฯ ฉบับที่ 14  .. 2528  )

                        1.6 เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับ ช่วงชั้นที่ 3  คือ ม.1 - .3  จำนวน  2-6 หมู่ หมู่ละ 4-8 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  มีเนตรนารีตั้งแต่  8-48 คน

                        2.  เริ่มทำการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรกำหนด (รายละเอียดในบทที่ 3)

3.   มีผู้บังคับบัญชาที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือประเภทนั้น ๆ 

อย่างน้อยขั้นความรู้เบื้องต้น  1  คน  ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับกับ    มีรองผู้กำกับอีก  1  คนขึ้นไปเป็นผู้ช่วย (วิธีปฏิบัติของสำนักงาน   กลุ่มลูกเสือ 1 กลุ่ม  มีกรรมการกลุ่มไม่เกิน  40 คน และ กองลูกเสือ    1   กอง มีรองผู้กำกับไม่เกิน 10 คน  )

                        4.  ดำเนินการขออนุญาตโดยกรอกลงแบบคำขอ  ต่อไปนี้ แบบละ 3 ชุด

                        4.1  ..1  ใบคำร้องขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

                        4.2  ..2  ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

                        4.3  ทำหนังสิอนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ขออนุญาต ส่ง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งแล้วแต่กรณี   ถึง เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด   ส่งใบแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (ลส.13) ตำแหน่ง ผู้กำกับ หรือ รองผู้กำกับ มาให้โรงเรียน

                        5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ตั้งกองได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกองและจัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามปกติ อย่างต่อเนื่อง ( โรงเรียนจะได้รับ ลส.11 หรือ ลส.12 ให้ตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ จาก  สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ  สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด )