แรงบันดาลใจ กับ KM
               ได้อ่านหนังสือสรรสาระฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2549 กล่าวถึง คลิฟ เพียร์เซ  ภารโรงวัย 59 ปี มีแรงบันดาลใจ เปลี่ยนขยะ เป็นงานศิลป์ โดยแปลงทุกสิ่งนับตั้งแต่ แปลงขัดพื้นที่ทิ้งแล้วจนถึงกบไสไม้เป็นประติมากรรมแปลกตา
                นึกเปรียบเทียบกับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน KM .ในวงเสวนาของ สคส.หรือวงอื่นๆ ตลอดจนการดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจแทบทั้งสิ้น   มีความมุ่งมั่น    ดำเนินการต่อเนื่อง        สามารถสร้างแนวทางที่แสดงถึงตัวตน มีเอกลักษณ์          โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์      สังเคราะห์นำไปปฏิบัติและสรุปบทเรียนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
                ดิฉันเห็นว่า แรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญแรก ๆ ที่จะต้องมีในการทำ KM   เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานหลายชิ้น ก็คือ แรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำเหล่านั้น ความสำเร็จที่ได้รับจะมีผลทำให้แรงบันดาลใจดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ตลอดจนจะมีผลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า  เป็นแรงดลใจที่จะทำสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาอีกให้สำเร็จต่อไปอีกเรื่อยๆอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความสุขตลอดไป