ต้นไม้แห่งความสำเร็จ

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากรากหญ้าหรือรากต้นไม้ไม่แข็งแรง ความสำเร็จย่อมไม่เกิด

             ภาพที่นำมาเผยแพร่นี้เรียกว่า"ต้นไม้แห่งความสำเร็จ"(Stoltz1997) ผศ.ธีระศักดิ์  กำบรรณารักษ์ ท่านได้พูดในเรื่อง“การบริหารอารมณ์ EQ และ AQ”โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 3  ไว้อย่างน่าคิดน่าทำและท้าทาย  เพราะในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าการทำงานใดๆต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตั้งแตระดับล่างถึงระดับบน จะเก่งแต่หัวคงไม่ได้ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะยืนต้นได้อย่างสง่างามต้องมีรากที่แข็งแรงเพื่อยึดติดดินไม่ให้ล้ม

                 จากแยวคิดที่ได้มาทำให้ผมต้องพยามกลับมาทบทวนเรื่องการทำงานในหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง  ปรับเปลี่ยนจาการสั่งมาเป็น"การร่วมมือ" หรือการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ผมได้ทำการขยายแนวคิดในหน่วยงาน ด้วยการทำ workshop ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างทุกวันพุธในช่วงบ่าย  โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ   ช่วยสร้างความสามัคคี และการต่อต้านขัดแย้งจากเจ้าหน้าที่  พร้อมยังทราบความต้องการต่างๆของเจ้าหน้าที่  เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น    ลดความเฉื่อยชาในการทำงานและการหยุดงาน  นอกจากนั้นช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน และทำให้สุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ดีขึ้น ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในด้านการควบคุมงานให้ลดน้อยลง และทำให้ผลงานดีชึ้น

          จาก workshop ที่ผ่านมา 3 ครั้ง ได้รับการสะท้อนกลับจากเจ้าหน้าที่ 13 คนที่ร่วทงานว่า1.เป็นอะไรที่แปลกใหม่ ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็น และเป็นการกระตุ้นให้รู้จักคิดมากขึ้น 2.มีบรรยากาศสนุกสนานมีสาระสำคัญ  3.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีเป้าหมายชัดเจน 4. รู้ขั้นตอนการทำงานมากขึ้น 5.การทำงานมีประสิทธิภาพ    จากข้อสรุปที่ฟังมาจากเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้เขารู้เราเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าให้ถึงเขา.....อย่าเอาแต่สั่งและเน้นที่ผลงานอย่างเดียว

           สิ่งที่เกิดขึ้นมานี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่เป็นเรื่องที่เห็นว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้าม ฉะนั้นการที่ผมนำเอา 7 HABBITS มาเป็นกลยุทธ์ใช้ในการทำ WORKSHOP  เป็นเรื่องที่ทุกคนมีอยู่ในตัวตนแต่ไม่ไดถูกการนำมาใช้ เช่น การชนะใจตนเอง   การฟัง การพูด  การคิด ฯลฯ ผมหวังว่า  เมื่อเจ้าหน้าที่ระดับล่างเราได้พัฒนา  เปรียบเสมือนรากหญ้าเราได้รดน้ำใส่ปุ๋ยและแข็งแรง "หากรากหญ้าหรือรากต้นไม้ไม่แข็งแรง  ความสำเร็จย่อมไม่เกิด" ฉะนั้น ตรงกันข้าม รากหญ้าหรือรากต้นไม้แข็งแรง  ความสำเร็จย่อมเกิดอย่างมีควาสุข  เพราะทุกคนมีส่วนร่วมทำร่วมคิด(See .....Do.....Get) แต่ถ้าทุกคนมัวแต่ See เพื่อที่จะซี้กับผู้ใหญ่  การกระทำ(Do)และผล(Get) ยังไม่เกิดแน่นอน  อย่าบอกว่าไม่ว่างเพราะทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน  ผมหวังว่าเป็นอีกแนวทางที่ชุมชน 7HABBITS ต้องช่วยกัน  โดยเฉพาะรุ่นที่ 3 เรามีคนพร้อมที่จะช่วยกันและกันตลอดเวลา.........ขอเพียงให้บอกกล่าวเท่านั้น 

 

 


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)