Total Quality Management

 เช้านี้ได้ "ลปรร ทีมงาน บางท่าน" เพื่อให้เกิดกระบวนการ " การบริหารจัดการงานประจำวัน ตามแนวทางที่ อ.อัจฉรินทร์ นำมาบรรยายที่ศูนย์" และ พวกเราวิชาชีพ "แพทย์ ใช้ทุกวัน" และ เป็นสร้าง "นิสัย หรือ ๕ ส ที่ดีในการทำงาน"

 ดังนั้ขอเชิญ "ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วม ลปรร ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ครับ"

JJ