ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดฟันไปใช้สอย และทำสินค้าจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่าหากมิได้ทำการบำรุงส่งเสริม และดำเนินการปลูกยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลดน้อยลงไปทุกปี จึงควรที่จะได้มีการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกยางนา เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ  พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ ปี พ.. 2504 

เป็นคำที่ได้เห็นเมื่อครั้งเข้าเยียน เครือข่ายยางนาแก้จน/วิจัยและพัฒนายางนาภาคประชาชน ซึ่งมีพี่ณรงค์  สังขะโห เป็นประธานเครือข่าย  และได้ร่วมให้การต้อนรับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเพื่อการจัดการความรู้เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม  2551

พี่ณรงค์ เล่าเรื่องราวความรู้จากการจัดการ ความรู้ภาคประชาชนด้านยางนาว่า ยางนามีความสัมพันธ์กับชีวิตประชาชนมานาน คือ ยางนาเป็นไม้มงคล สร้างสุขภาวะทั้งทางกาย ใจ และสิ่งแวดล้อมช่วยแก้สภาวะโลกที่ร้อนขึ้น ด้านแหล่งอาหารเป็นแหล่งเพาะเห็นในธรรมชาติ เช่นเห็ดเผาะ เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดแดง เห็ดน้ำหมากและเห็ดฝาน(ปัจจุบันเพียงนำมาปั่นเทราดในสวนยางครั้งเดียวก็เกิดเห็ดให้เก็บมากินตลอด) ด้านรายได้ถ้าปลูกเดี๋ยวนี้จะเพิ่มมูลค่าตามระยะเวลา เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป เช่นถ้าปลูกยางนาในพื้นที่ 1 ไร่ระยะ 2.5 x 2.5 เมตร จะได้ยางนา 256 ต้นให้แข่งกันสูง ซึ่งยางนาอายุ 20 ปี จะมีมูลค่าประมาณ  20,000 บาท ถ้าอีก 20 ปีข้างหน้ามูลค่าสิ่งของไม่เพิ่มขึ้นก็จะได้มูลค่า 5,120,000 บาท/ไร่ โดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรกับต้นยางเลย เมื่อต้นยางยืนต้นแล้วก็รอตัดอีก 20 ปีข้างหน้า

 

ความสัมพันธ์ กับประเทศ  ไม้เชื้อเพลิง มีทรัพยากรอย่างพอเพียง  ถ้าประชาชนปลูกมากจะสร้างความมั่นคง และเข้มแข็งในประเทศชาติ อีกทั้งเมื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข สภาพแวดล้อมที่ดีเกิดสุขภาวะ  ร่างกาย และจิตใจ เข้มแข็งลดความเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่ายสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติต่อไป

พี่ณรงค์  ฝากให้ช่วยส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรร่วมกันปลูกยางนา ตามหัวไร่ ปลายนากันหลายๆ ต้น เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี หาเก็บเมล็ดพันธุ์ตามสวนยาก แต่ขอให้รีบเพาะทันทีเมื่อเก็บ ยิ่งเก็บลูกยางที่ตกมาปลูกทันที เนื่องจากอัตราการงอกของเมล็ดมีน้อย  ให้เพาะใต้ต้นไม้เมื่องอกแล้วใส่ถุงตำเก็บไว้ในที่ร่ม หรือปลูกในสวนกล้วยจะโตเร็ว  เมื่อปลูกรากลงติดดินดีแล้วจะทนทานต่อน้ำท่วมได้ดี

ผู้เขียน เห็นด้วยกับการปลูกยางนา แต่ไม่เคยพบเห็นต้นที่โตแล้วตามปลายนา  เห็นแต่ในป่า และป่าไม้ในบริเวณวัด  จึงไม่แน่ใจว่าถ้าพ่อ แม่ พี่ น้องเกษตรกรปลูกต้นยางนา  ริมนาของตนเองที่ติดกับนาของเกษตรกรรายอื่น  เนื่องจากเมื่อต้นโตแล้วจะขยาย หรือเกิดร่มเงาไปบังแสงแดด มีผลกระทบต่อต้นข้าวหรือไม่  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะกลัวความขัดแย้งในชุมชน เป็นข้อคิดเพื่อพิจารณา ปลูกในนาของต้นเองที่ห่างจากนาเพื่อนบ้านสักนิด หรือท่านใดมีแนวคิด หรือความรู้เพิ่มเติมช่วยเสริมด้วย  จะขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง  ครับผม

มาชมภาพบรรยากาศของศูนย์เครือข่ายยางนาแก้จน/วิจัยและพัฒนายางนาภาคประชาชน ที่พี่ณรงค์  สังขะโห ประธานเครือข่าย นำมาฝากผู้อ่านครับ

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์เครือข่ายยางนาแก้จน/วิจัยและพัฒนายางนาภาคประชาชน