วันที่ 12 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 54 ปี กอปรกับ ปี 2549 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ (ซึ่งถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็จะมีอายุครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 2 มิย.49 นี้) ซึ่งท่านอาจารย์กำธร ดำรงอดีตอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งมีคุณูปการ ผลงานพัฒนาสุขภาพ และการวางรากฐานการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ กรมอนามัยจึงได้จัดงานระลึกถึง และแสดงกตัญญุตาต่อผู้บริหาร และข้าราชการกรมอนามัยในอดีต ด้วยการทำบุญ เลี้ยงพระ จัดอภิปรายทางวิชาการ และประกาศ วัฒนธรรมกรมอนามัย ภายใต้คำขวัญ "กรมอนามัย ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"

วัฒนธรรมกรมอนามัย หรือ Corporate Culture Pillar Mapping คือ "HEALTH" ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกรมอนามัย ในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ"

H ... Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ... ดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
E ... Ethics (มีจริยธรรม) ... มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
A ... Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) ... มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
L ... Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) ... มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
T ... Trustworthiness (เคารพ และเชือมั่น) ... มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ ของตนเอง และผู้อื่น
H ... Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) ... มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน

นั่นก็คือ

"เรา ... ชาวกรมอนามัย จะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรมปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพ และเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว"

วัฒนธรรมกรมอนามัย