KM สัญจรครั้งที่ 3 บุรีรัมย์ (1)

         6 - 8 มี.ค.49  จัดร่วมระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. กับ สคส.   มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงนักวิจัยด้านการเกษตรธรรมชาติ   เข้ากับกิจกรรม KM ของชาวบ้านที่นำโดยปราชญ์ชาวบ้านแห่งสวนป่า  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  คือครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์

         ความพิเศษของ KM สัญจรเที่ยวนี้   คือ สกว. เชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าข่ายจะได้รับทุนวิจัยในชุดโครงการเกษตรอินทรีย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย   เดินทางมาร่วมกับเมธีวิจัยอาวุโส   และมีอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จาก มสธ. ร่วมมาศึกษา KM ด้วย 2 ท่านคือ  รศ. ดร. สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิเสฐียร  กับ  ดร. อรรณพ  จีนะวัฒน์   ทั้งสองท่านนี้ได้รับคำแนะนำจาก ศ. สุมน  อมรวิวัฒน์ให้มาทำความรู้จัก KM

         ผมดีใจที่ได้พบ  ดร. วาริน  อินทนา  จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มวล.   ผู้เพาะเชื้อจุลินทรีย์ของนักเรียนโรงเรียนชาวนาสุพรรณบุรี   และแยกเชื้อออกได้หลายกลุ่ม   เป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช   สร้างเอนไซม์ช่วยย่อยสลายอินทรียสารเป็นปุ๋ย   และบางชนิดเป็นเชื้อโรคของศัตรูพืช

         บ่ายสามโมงของวันแรก   เริ่มบรรยายสรุปโครงการ KM ระดับชุมชน   ด้วย narrated ppt. ตามด้วยการบรรยายสรุปโดยครูบาสุทธินันท์   และการแนะนำตัวและกิจกรรมสั้น ๆ ของหัวหน้าฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน

         ตอนออกมาเดินชมกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ส่วนกลาง   ผมเห็นหัวหน้าฐานคนหนึ่งถือถุงพลาสติคมีสมุดบันทึกหลายเล่ม   จึงขอดู  ได้เห็นแล้วชื่นใจเพราะเป็นสมุดจดบันทึกการประชุมกลุ่ม   และบันทึกความรู้ของพ่อกว้าง  สุวรรณทาและอีกคนหนึ่งคือ  พ่ออุ่น นิกรรัมย์   ทั้งสองท่านนี้เข้าข่าย "ยอดคุณลิขิต" ในรางวัลจตุรพลังได้ทีเดียว   ถ้ามีการเอาบันทึกลงบล็อกให้เข้าตากรรมการ

         ผมโชคดีได้พบคุณเรวัตร  ใหญ่แก้ว   เจ้าหน้าที่ HR Shared Service ([email protected], 01-851-5105) กับคุณวราวุฒิ  พิมเสน   เจ้าหน้าที่บุคคล  บริษัทปูนซีเมนต์ไทย  อุตสาหกรรม จำกัด   ที่ อ.แก่งคอย  สระบุรี   โดยมีหัวหน้าใหญ่คือคุณทวีสิน  ฉัตรเฉลิมวิทย์   ท่านเหล่านี้เป็น "คุณอำนวย" KM   ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทยกันต่อไป

KM สัญจร  ครั้งที่ 1 (click)
KM สัญจร  ครั้งที่ 2 (click)

วิจารณ์  พานิช
 6 มี.ค.49
โรงแรมเทพนคร  บุรีรัมย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)