วินัย

วินัยข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย /ลูกจ้างประจำ

วินัยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ

                                                        

                วินัย  เป็นปัจจัยสำคัญ  ที่จะช่วยให้การปฏิบัติราชการ ดำเนินไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลวินัย  จึงมีความสำคัญต่อราชการเป็นส่วนรวม  และต่อตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำ ในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และพนักงาน

  จุดมุ่งหมายของวินัย
                1. เพื่อความผาสุขของประชาชน

                2. เพื่อความเจริญและความสงบเรียบร้อยของทางราชการ

                3. เพื่อให้ราชการดำเนินด้วยดี ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                4. เพื่อสร้างภาพพจน์ชื่อเสียงที่ดีของทางราชการ

จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัย

                1.เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ ของกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน

                2.เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

                3.เพื่อจูงใจให้ข้าราชการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

                4.เพื่อรักษาชื่อเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน้าที่ราชการ

การรักษาวินัย

                ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างประจำ   ทุกคนมีหน้าที่ ต้องรักษาวินัยของตนเอง ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ต้องรักษาวินัย ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการเสริมสร้างและพัฒนา ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย   ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  และดำเนินการทางวินัย แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งมีกรณีอันมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

                ข้อห้ามและข้อปฏิบัตินั้น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ารับราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จนกว่าจะพ้นจากการเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ กล่าวคือต้องอยู่ในวินัยตลอด 24 ชั่วโมง มิใช่เฉพาะแต่ในเวลาราชการเท่านั้น   เวลานอกราชการก็ต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดิม   หากข้าราชการหรือ  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ ย่อมถือว่าข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ  ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษทางวินัย  เว้นแต่  มีเหตุอันควรงดโทษ

วินัยข้าราชการ

                วินัยข้าราชการ หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่ดี ที่กำหนดให้ข้าราชการจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยจักต้องรับโทษ

    :-   จีรพันธ์   ภูครองเพชร  นิติกร  6

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน msu_lawความเห็น (0)