KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 20. รางวัล

·        รางวัล (reward) ที่แท้จริง ในการทำ KM คือการเรียนรู้ ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้แบบไม่เครียด แบบสนุกสนาน เจือความภาคภูมิใจ ความสุข   
·        ทั้งการเรียนรู้ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  และระดับองค์กร
·        รางวัลที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับจิตวิญญาณ/วัฒนธรรม แห่งการแบ่งปัน    ความมีมิตรไมตรี   ความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน    มีความเชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักข้อจำกัดของตนเอง    การมีแนวคิดเชิงบวก (positive thinking)
·        ในการทำ KM ภายในหน่วยงาน/องค์กร ควรมีกุศโลบายสร้างความคึกคัก โดยการให้รางวัล
·        ไม่ควรให้รางวัลเป็นเงินก้อนโตๆ    หรือสิ่งของราคาแพง    เพราะจะเป็นการชักจูงคนให้เน้น “มูลค่า” มากกว่า “คุณค่า”    และจะทำให้เกิดความอิจฉาริษยาระหว่างกันได้ง่าย   
·        ควรให้รางวัลเป็นสิ่งของที่เห็นได้ชัด เช่นสวมใส่ได้ วางโชว์ได้ ให้เห็นกันได้ทั่วไป   เพื่อแสดงความภาคภูมิใจหรือชื่นชม    สำหรับเป็นตัวอย่าง และเป็นเครื่องดึงดูดความสนใจในผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล
·        ควรเน้นรางวัลทางใจ มากกว่าทางวัตถุ
·        รางวัลที่มีค่าที่สุดคือความชื่นชมของผู้คน เพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่ที่คนเคารพนับถือ    ดังนั้นคำชม คำซักถาม คำถามความคืบหน้า (ที่ไม่ใช้ท่าทีติดตามงาน แต่ต้องการชื่นชมผล) คือรางวัลที่มีค่ายิ่ง ต่อผู้ปฏิบัติงาน
·        การได้รับการยอมรับนับถือ และเห็นคุณค่า คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคนทุกคน

วิจารณ์ พานิช
๘ มี.ค. ๔๙
บุรีรัมย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)