จากการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Environmental Assessment : SEA กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย

คุณหนึ่งดิน วิมุตตินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันขยะวิทยาได้มีการนำเสนอไฟล์ power point ของสถาบันที่สามารถทำขยะสดให้เป็นขยะหอมและสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ในขณะนี้ได้มีการนำไปใช้จริงแล้วในหลายพื้นที่ เช่นตลาดไท ก็นำผัก ผลไม้ ที่เน่าเสียมาทำและปลูกบนพื้นที่ หลายสิบไร่ มีผักปลอดสารพิษ ป้อนเข้าสู่ตลาดหลายสิบตัน มีการทดลองนำไปใช้กับทั้งสวนส้ม ทุเรียน ลองกอง ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้

ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีการศึกษาเรื่องนี้การอย่างจริงจัง หากสิ่งนี้ทำได้จริง ในขณะที่ผู้เขียนก็มีคำถามที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรยืนยันเหมือนกันว่า เรื่องนี้ในทางวิชาการ ยอมรับหรือไม่ เพราะเคยถามเพื่อนที่เป็นนักศึกษาเกษตร เขาว่าการใช้ปุ๋ยจะมีผลดีในระยะแรกๆ และผลดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นกับสภาพดินที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว   แต่พอนานไปก็จะทำให้ดินเสื่อมสภาพ เหมือนกัน

น่าจะมีสถาบันไหน ทำการทดลอง และวัดผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการยืนยัน เมื่อเป็นสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ก็น่าจะผลักดันให้รัฐรับเรื่องนี้ไปผลักดันเป็นนโยบาย หรือไม่ก็เริ่มจากการส่งข้อมูลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รู้ข้อมูล ทำการนำเสนอให้สั้น อ่านเข้าใจง่าย และเป็นขั้นตอนชัดเจน นำไปปฏิบัติได้ทันที เพราะเมืองไทยมีขยะเปียก กันอยู่เกือบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัด