สามัคคี

  ความสามัคคีนั้น หมายถึง ความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางส่วนบุคคล ทั้งในด้านวิชาการ ต้องเห็นใจว่า

  แต่ละคนมีหน้าที่ มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคน ถ้าดำเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพัง หรือ ตามแนวเดียวเท่านั้นเอง ก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยดี

 คนไทยเราที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ ก็โดยอาศัยการที่รู้รักสามัคคี และ  รู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้ ประสาน ส่งเสริมกัน

 รู้ คือ ทราบ ทราบความหมายของสามัคคี

 รัก คือ นิยม นิยมสามัคคี