การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เรื่องของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์หลักของ สสส. วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม

ทางแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในฐานะผู้รับผิดชอบ ก็ได้ถอดบทเรียนจากการที่ทางแผนงานฯ ได้มีโอกาสจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่ายวิชาการในแผนงาน เพื่อที่วางแผนให้การประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ระหว่างภาคีเครือข่ายจริงๆ

สุดท้าย ก็เกิดกระบวนการประชุมในครั้งนี้โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่มย่อย และมีกรณีตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่ม และให้สมาชิกภายในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ผู้เขียนได้เข้าไปร่วมในกลุ่มย่อย ๒ กรณีตัวอย่างเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและ กรณี เกษตรอินทรีย์ เล่าเรื่องโดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย และคุณธวัชชัย โตสิตระกูล หัวหน้าทีมงานในพื้นที่โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน

การเข้าร่วมประชุมในครั้งผู้เขียนรับหน้าที่เป็น Notetaker  จากการที่มีโอกาสได้ร่วมในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาระดับหนึ่ง มาครั้งนี้ทำให้ผู้เขียนเรียนรู้ถึงความสำคัญของ การถามอย่างสร้างสรรค์ ถามเพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนจาก Tacit knowledge ของผู้เล่า และถามเพื่อต่อยอดความคิด

ในขณะที่คุณธวัชชัยเล่าถึงเรื่องการทำงานขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาเป็นระยะๆ จากการเริ่มสร้าง Model การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ผ่านปลูกข้าวอินทรีย์และมีการทำจริง มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี คุณสง่า ดามาพงษ์ก็ถามขึ้นว่า เกษตรอินทรีย์มีให้เลือกหลายอย่าง ทำไมถึงเลือกข้าวเป็นตัวหลักในการทำงาน คุณธวัชชัยก็ตอบว่าเนื่องจากทุกคนต้องบริโภคข้าว และประเทศไทยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก

ตรงนี้คุณสง่า ก็สรุปได้ว่า ในการจะขับเคลื่อนในเรื่องที่มีหลายๆ ประเด็น เราต้องเลือกประเด็นหลัก และเป็นสิ่งที่สำคัญ

นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ จากการเล่าเรื่องในวันนั้น ถ้านั่งอยู่ในวง แม้ว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังเรื่องเกษตรอินทรีย์มาแล้วหลายครั้ง แต่ถ้าวงขาดผู้ร่วมวงที่ช่วยกันสกัดขุมความรู้ เราก็คงจะฟังประสบการณ์ในเรื่องนั้นผ่านแล้วก็ผ่านเลยไป ………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (0)