บทคัดย่อ  

ชื่อเรื่อง                    รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า”  ระดับประถมศึกษา

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2

ผู้รายงาน                  นางปฐมาภรณ์  แก้วทอน

ปีที่รายงาน                พ.ศ. 2550

                รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการ ในด้านความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการ ความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัยในการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการประกอบด้วยประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และเปรียบเทียบผลการประเมินการดำเนินโครงการด้านผลผลิต ระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการ โดยกำหนดสมมติฐานการประเมิน  คือ ผลการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ในด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกัน

                ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ  จำนวน 102  คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 25 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา จำนวน 77  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และการทดสอบค่าที ( t-test)

                ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

  1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมและความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบและพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา 

2. ด้านปัจจัยของโครงการในภาพรวม มีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบและพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร เงินทอง ของมีค่า  

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ  พบว่า  มีการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับมาก และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  และจัดกิจกรรมที่กำหนดตามขั้นตอนทุกกิจกรรม  

4. ด้านผลผลิตของการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ  และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือจัดกิจกรรมและโครงงานด้านการออม  การลงทุน และการหารายได้   ด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน   ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ และพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการออม การลงทุน การหารายได้    สำหรับด้านผลผลิตของการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือประหยัดและออม  

5. ผลการประเมินการดำเนินโครงการเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด คือ ผลการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ เงินทอง ของมีค่า ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ในด้านผลผลิตระหว่างก่อนและหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการประเมินหลังการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการในทุกองค์ประกอบ