วรยุทธ์หมัดเมาฤๅการฝึกอบรม (3-4)


...ถ้าเป็นวรยุทธ์ ก็คงจะประมาณ หมัดเมา...นั่นเอง...นั่นคือเมื่อเรียนจบครบกระบวนยุทธ์แล้ว ก็พร้อมที่จะใช้กระบวนท่าไหนได้ทั้งนั้น ไม่ยึดหลักตายตัว แต่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์...

กว่าจะสุก สวย แดง แสง เสียขนาดนี้ เจ้าต้องผ่านอะไรมาบ้างหนอ...

 

      เมื่อวันก่อน เพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเคยทำงานด้วยกัน โทรมาปรึกษาว่า จะต้องไปจัดการฝึกอบรม ให้แก่หน่วยงานแห่งหนึ่ง ในเรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข  ซึ่งในส่วนของเนื้อหาสาระนั้น เธอแน่ใจและมีประสบการณ์ความรู้เพียงพอ แต่ไม่เคยต้องจัดการกระบวนการฝึกอบรมทั้งหมดด้วยตัวเอง จึงโทรมาปรึกษาคนไม่มีราก ซึ่งเรียนเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีในการฝึกอบรมมาบ้าง

 

ลองพลิก ๆ ดูตำรับ ตำรา ผสมผสานกับประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรมตอนทำงานและตอนเรียน จึงพบว่าจัดการเรียนรู้หรือการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด คือ การฝึกอบรม(Training)

 

ลองมาทำความรู้จักกับการฝึกอบรม (Training) กันนะคะ

 

การฝึกอบรม (Training)  (Garry Mitchell,1998)  หมายถึงการพัฒนาหรือฝึกฝนบุคคลให้เหมาะหรือเข้ากับงานหรือการทำงาน เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลง(Change) พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ด้วยเหตุนี้ การฝึกอบรมจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาบุคคล ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ(Knowledge)  เจตคติ(Attitude) ทักษะประสบการณ์(Skill) ที่เหมาะสมกับภารกิจหรืองาน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

กระบวนการฝึกอบรมที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีปัจจัยหลายประการ ทั้งในด้านโครงสร้างและรูปแบบของการฝึกอบรม เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอดและวิธีการ สื่อต่าง ๆ  โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ และที่สำคัญที่จะละเลยไม่ได้คือ การสร้างแผนการฝึกอบรม  เพื่อให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ ภายใต้บริบทและการจัดการที่ได้ดำเนินการไว้อย่างรอบคอบและมีระบบแบบแผน

  

 การประยุกต์หลักการเรียนรู้ 10 ข้อ กับแผนการฝึกอบรม 

1. ความพร้อมและการต่อต้าน : ในการฝึกอบรมทุกครั้ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับต้น ๆ คือ ความพร้อมและการต่อต้านจากผู้เข้ารับการอบรม บางหน่วยงานจัดการฝึกอบรม โดยไม่มีการประเมินถึงความต้องการ(Need Assessment) ของผู้เข้าอบรม ดังนั้นจึงอาจมีแรงต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการฝึกอบรม จึงต้องมีการเลือกใช้แบบแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม วางแนวทางของบทเรียน ลดแรงต่อต้าน พร้อมทั้งนำเสนอวัตถุประสงค์ วิธีการเรียนรู้ การประเมินผล รวมทั้งหารูปแบบเพื่อการเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

2. การเรียนรู้แบบเชิงรุกและเชิงรับ : เน้นแนวทางการฝึกอบรมที่การลงมือปฏิบัติของผู้เรียน(Action Learning) กำหนดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้คำถามนำเข้าสู่เนื้อหาเพื่อให้เกิดการคิด และการมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ อาทิ เทคนิคปัญหาและการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุและผล ฯลฯ

 

3. การลองผิดลองถูก : มีการจัดเตรียมบทเรียนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการลองผิดลองถูกโดยตนเองของผู้ฝึกอบรม และพร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือสำหรับการประเมินการเรียนรู้ไว้ให้พร้อม

 

4. จัดความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการฝึกอบรม : ในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม ทั้งการเริ่มต้น นำเสนอเนื้อหา และประเมิน โดยนำเทคนิคการถามคำถาม  การทำซ้ำ และการปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ กระตุ้นการเรียนรู้ และการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม

 

5. มีสื่อสำหรับการรับรู้หลากหลาย : ในการนำเสนอและการฝึกปฏิบัติ ควรใช้วิธีการค้นหาความจริง(Socratic Method) และการบรรยายด้วยภาพและเสียง ในลักษณะทำซ้ำ(Redundancy)เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

 

6. การเสนอครั้งละเรื่องเดียว : ใช้หลักการ Less is More เพื่อป้องกันการรับข้อมูลมากเกินควรและทำให้เกิดการสับสนและลืมเนื้อหา มีหลายท่านกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า Too Much is Useless สิ่งที่มากจนเกินไปนั้น จะไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

 

7. การสร้างความเข้าใจ : ทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม ต้องสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนทั้งในส่วนของสาระ วัตถุประสงค์ ระดับความรู้ความเข้าใจที่คาดหวัง ใช้คำถามเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่ม เสนอเนื้อหาเป็นลำดับ มีการทวนซ้ำเพื่อเสริมแรงการเรียนรู้

 

8. ฝึกปฏิบัติ : ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยใช้ประสบการณ์ของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางโดยการกระตุ้น เสริมแรง และแนะนำช่วยเหลือในนำประสบการณ์ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม

 

9. มีการตอบสนอง : ผู้ฝึกอบรมควรมีการตั้งคำถาม อธิบายเพิ่มเติม และแก้ไขความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องและไม่ตรงประเด็นให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

 

        10. ความเป็นเอกภาพ : ผู้ฝึกอบรมควรมีการดูแล สังเกต และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งจัดการให้ความช่วยเหลือกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

         คนไม่มีรากได้นำส่วนของหลักการจัดทำแผนการสอนนี้ให้รุ่นพี่ท่านนั้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลอีกบางส่วน ซึ่งจำเป็นต่อการฝึกอบรม พร้อมทั้งระลึกและตระหนักถึงสิ่งที่ ท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในการฝึกอบรม ศาสตราจารย์ กิติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล มักจะกล่าวเตือนเสมอว่า

 

       "...กฎเกณฑ์ แนวคิดต่างๆ นั้น เราต้องเรียนรู้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ได้อย่างชำนาญ และเพื่อหลีกเลี่ยงได้เมื่อจำเป็น ไม่ควรยึดถือจนอึดอัด  เนื้อหาสาระก็เช่นกัน ต้องถูกต้องแม่นยำ แต่ต้องไม่มากและยึดมั่น ถือมั่น จนทำให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการเรียนรู้ อันเป็นเป้าหมายหลักของการฝึกอบรม"

 

 

          ต้องขออนุญาตยืมวาทะของท่านอาจารย์ยูมิและคุณกวินทรากร มาใช้ค่ะ

 

         ....ถ้าเป็นวรยุทธ์ ก็คงจะประมาณ หมัดเมา...นั่นเอง...นั่นคือเมื่อเรียนจบครบกระบวนยุทธ์แล้ว ก็พร้อมที่จะใช้กระบวนท่าไหนได้ทั้งนั้น  ไม่ยึดหลักตายตัว แต่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์... เห็นด้วยไหมคะ ?

 

 

 

 แหล่งอ้างอิง

The Trainer’s Handbook , The AMA Guilde to Effective Training , Third Edition,1998. By Garry Mitchell.

 

 

หมายเลขบันทึก: 177929เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2008 13:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 14:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (236)
 • ตามมาเรียนรู้
 • ได้ครบเลย
 • แต่บางครั้งทฤษฎีกับการปฎิบัติ
 • มักสวนทางกันเสมอ
 • พ่อครูบาเลยใช้วิธี
 • อบรมโดยไม่อบรม
 • อิอิๆๆๆ

คุณครูขจิตคะ

 • อบรมโดยไม่อบรมนี่..น่าจะดีค่ะ
 • มันได้ผลมากที่สุดและไม่เปลืองงบประมาณด้วย
 • เห็นด้วย ๆ ๆ ๆ ...
 • ขอบคุณค่ะ

มาสมัครเป็นลูกศิษย์คนครับ

ลองผิดลองถูกก็ยังดี   จะได้มีความสุขในทุกๆงานการ

สวัสดี ครับ

ตามมาเรียนด้วยคน

น่าสนใจครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูคนไม่มีราก

ตาหายเจ็บแล้วหรือค่ะ เป็นห่วงอยู่ค่ะ ดูแลถนอมตาด้วยนคะ

เคยแต่เป็นผู้เข้ารับการอบรมเยอะแยะมากๆค่ะ อยากเป็นผู้จัดบ้างจัง ยังไงถ้ามีการจัด ขอจองเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์

 • รับคุณสิทธิรักษ์เป็นลูกศิษย์ไม่ได้จริง ๆ ค่ะ ..ต้องขออภัย ..
 • เพราะว่า...คุณสทธิรักษ์เป็น คุณครู (เล่าซือ) คนหนึ่งของคนไม่มีรากแล้วนี่คะ
 • ..ว่าแต่..วันนี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าคะ...อิ อิ อิ ... 

สวัสดีค่ะคุณพี่หนุ่มตานี

 • ขอบคุณค่ะที่สนใจ
 • ..เอ..คุณพี่หนุ่มตานี เปลี่ยนชื่อนามแฝงหรือเปล่าคะ

สวัสดีค่ะคุณ Alinlux

 • ดีใจค่ะที่ได้พบกันอีกแล้ว เมื่อสักครุ่แวะไปดูต้นกำเนิด Hula แต่ยังอ่านได้ไม่จุใจ มีข้อมูลมาก ต้องค่อยซึมซับ
 • ตายังแสบอยู่บ้างตอนใช้งานมาก ๆ ค่ะ แต่ก็เกือบปกติแล้ว
 • คนไม่มีรากไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกค่ะในเรื่องกาฝึกอบรม แต่เรียนมาและได้เป็นผู้จัดบ้าง พอดีรุ่นพี่ขอข้อมูล เลยเรียบเรียง และถือโอกาสมาเผยแพร่ ให้ผู้สนใจค่ะ
 • ความจริงรายละเอียดของการจัดฝึกอบรมนั้น เรียนทั้งเทอมยังไม่จบเลยค่ะ แต่มันเยอะมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์..นำเสนอหอมปากหอมคอ..แล้วค่อยต่อยอดกันดีกว่า..
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับน้องสาว

พี่เองก็ทำงานด้านนี้มาพอสมควร ส่วนมากฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน  สนุก ได้แง่คิดมากมาย

 • แนวคิดหลัการดังกล่าวนำมาเป็นแนวทางในการเกาะกุมเป้าหมายได้ครับ  แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละถูกแล้ว พยายามทำแต่หากไม่ไปก็ต้องรีบปรับทันทีอะไรทำนองนั้น
 • การจัดการฝึกอบรมภายใต้ระเบียบราชการนั้น หากทำเพื่อชาวบ้านล้มเหลวครับ เพราะระเบียบราชการถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อการทำงานตามหลักการพัฒนาคนในชนบท มีตัวอย่างมากมาย เช่นต้องจัดในโรงแรมมิเช่นนั้นเบิกนั่นเบิกนี่ไม่ได้  แล้วจะเอาชาวบ้านไปนั่งฝึกอบรมในโรงแรม มันก็ฝืนบรรยากาศ มันจะได้เพียงรูปแบบ แต่สาระนั้นไม่ได้ ชาวบ้านนั่งฟังกันเงียบกริบ  ไม่มีใครแสดงความเห็น  และบางทีก็ได้ยินเสียงหาววอดๆ  หากจะซิกแซกจัดในหมู่บ้าน ก็โดนฝ่ายการเงินค้อนตากลับ แถมขู่จะอย่างนั้นอย่างนี้...อิอิ
 • ในระบบราชการนั้นเกณฑ์กันมา ทั้งโดยตำแหน่ง หรือจับตัวแทนมาเพราะติดกันหลานงาน เลยผู้เข้าอบรมมิใช่บุคคลเป้าหมาย
 • การทำ TNA (Training Needs Assessment)นั้นในระบบเกือบจะไม่ได้ทำเลย เพราะผู้รับผิดชอบมิได้เอาหลักการเป็นตัวตั้ง มิได้เอาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง แต่เอาระเบียบ ข้อบังคับเป็นที่ตั้ง เอาเงื่อนไขของตัวเองเป็นที่ตั้ง  เลย TNA เป็นแค่เพียงหลักการดีดีที่เราเอาไว้คุยกันครับ
 • การวัดผล ที่ไหนก็ที่นั่น ไปวัดผลแบบ อาหารอร่อยไหม สถานที่โอเคไหม ที่พักดีไหม อย่างดีก็ถามว่าอาจารย์ท่านไหนพูดถูกใจ   แต่ทั้งหมด ไม่ได้วัด skill, attitude และ knowledge อย่างจริงจัง เมื่อจบก็จบ แค่ทำรายงวานว่าเป็นไปตามเป้าไหม ตั้งไว้ 50 คน มา 51 คนก็บอกว่า เกินเป้าแล้ว 
 • ไม่มีการติดตาม เยี่ยมเยือนหลังการฝึกอบรม (Follow up  or Visiting after training) เพื่อดูผลจริงๆที่ออกมาจากการฝึกอบรม และเสียงสะท้อน ในบรรยากาศแบบนอกห้องฝึกอบรม
 • พี่เคยทำงานกับผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียด้านฝึกอบรม  เขาบอกว่า ที่ออสเตรเลียนั้น แม้เป็นระบบราชการก็ต้องทำ TNA และใครจะเข้าฝึกอบรมต้องจ่ายเงิน มิใช่เกณฑ์กันมาตามตำแหน่ง  การจ่ายเงินเท่ากับว่าคุณต้องคิดมากนะที่จะเข้าฝึกอบรม หากมาอบรมต้องตั้งใจเพราะคุณเสียเงิน 
 • และที่สำคัญเอาลูกน้องฝึกอบรม แจ่เจ้านายไม่รู้เรื่องว่าลูกน้องฝึกอะไรบ้าง  หรือรู้แต่ไม่รับลูกในการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อรองรับแนวความคิดใหม่ๆที่ลูกน้องได้มาจากการฝึกอบรมและต้องการเอามาปรับปรุงสำนักงานให้ดีขึ้น อันนี้หนัก...โดยเฉพาะบ้านเรา  ต้องนายสั่งเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนได้..
 • วิทยากรที่เชิญมาพูด  มันไม่เข้าเป้าหมายที่สาระวางไว้ แกก็พูดในสิ่งที่แกอยากจะพูด  เข้าเรื่องซะหน่อยหนึ่ง นอกนั้นก็ออกทะเล  ขึ้นภูเขาไปโน้น...ตาย ตาย..จะไปเบรคกลางคันก็ไม่ได้  ขนาดทำ Session design ชัดเจนแล้วนา ท่านยังออกซ้ายออกขวาตามสไตล์ของท่าน อิอิ
 • อย่างไรก็ตาม พี่พบว่า  แม้จะดัดแปลงที่สุดของที่สุดแล้วว่า เอาชาวบ้านเป็นตัวตั้ง เงินงบประมาณก็ออกนอกระบบราชการแล้ว เอ้าเล่นเต็มที่เลยตามหลักการ  มันก็อยู่ที่ผู้เข้าฝึกอบรมที่มันร้อยแปด คนไม่เท่ากัน ความอยากเรียนอยากรู้ไม่เท่ากัน  สาระที่เขาอยากรู้ไม่พอดีกัน เมื่อลงลึกในเรื่องนี้ คนนั้นก็ไม่เอาแล้ว  พอลงเรื่องนั้นลึก คนนี้ก็บอกพอแล้ว..ผู้จัดจะตายเอาซี...อย่างที่ท่านครูบากล่าว  ใครว่าง่ายมาลองจัดดู...
 • เอ้า เอาใหม่....ก่อนฝึก คัดอย่างดี ทำ TNA อย่างละเอียดยิบ เออ คน 15 คนนี้กำลังสนใจเรื่องเดียวกันเช่นเรื่องเกษตรผสมผสานแบบพึ่งตนเอง... พอเข้าสาระสักครึ่งวัน ลายก็ออก  คือเขาเอาสาระที่ได้รับฟังมาคิดย้อนไปที่ครอบครัวเขาแล้วประเมินว่าสาระที่คุยกันนี้กลับเอาไปทำได้ไหม...เขาคิดหนัก  ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องงดเหล้า ต้องปลูกพืชนั้นพืชนี้ ต้องทำแหล่งน้ำ ฯลฯ  บางคนถอยแล้ว... โอยกว่าจะได้สักคน ยากเย็นแสนเข็น
 • สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำคือ เข้าหลักสูตรล้างสมอง (Conscientization Training) ปลุกจิตสำนึกก่อน สร้างสำนึก อารมณ์ร่วมอย่างหนัก  แล้วค่อยลงรายละเอียดว่า แล้วจะทำอย่างไร....
 • สรุป

             - กระบวนการจัดฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในกระบวนการสร้างคน

             - กระบวนท่าหมัดเมา พริ้วไหวอย่างมีสติ โจมตีคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุด

             - เราผู้จัด ต้องยืดหยุ่นสูงสุด เท่าที่จะทำได้ (กฏ ระเบียบเอื้อให้แค่ไหน)

             - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบัวหลายเหล่า  บางคน แค่เห็นตัวอย่างก็ อ๋อ  แล้วก็เอาแนวคิดไปสร้างสรรค์ตามเงื่อนไขเขาเอง  บางคน ไปไม่รอด  หุหุ..

             - หลักการ วิชาการ ทฤษฎี จำเป็นครับ  แต่ต้องไม่ยึดติดแบบพวก Dogmatic

              - การพัฒนาคนจริงๆหลังฝึกอบรมต้องมีการติดตาม เยี่ยมเยือน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นที่เกิดขึ้นหลังการฝึกอบรม และต้องทำแบบ nonformal visiting

น้องสาวครับเอาซะยาวเล้ยยย  ก็เอาประสบการณ์มาแบ่งปันน่ะครับ

เป็นผู้เข้ารับการอบรมเสียส่วนมากค่ะ

ชื่นชอบวิทยากรที่เตรียมตัวเหมือนไม่ได้เตรียมตัวค่ะ ระยะหลังจะพบเสมอ ยิ่งคนรุ่นใหม่ ๆ แปลว่าวิทยากรต้องรู้มาก ทำการบ้าน รู้จักผู้เข้าอบรมมาอย่างดีใช่มั้ยคะ เหมือน อ.ขจิตพูดถึงพ่อครูบาเลยค่ะ

กำลังหาทางกำจัดไวรัสในคอมพ์อยู่ครับเข้ามาอ่านนานแล้ว ...ลงชื่อไว้ เอาสักตัวมั้ยครับ ไวรัส..

 • มาอ่านเฉยๆ ไม่ว่ากันนะ
 • ตอนนี้ตำแหน่ง"วิทยากร" มีผู้มารับหน้าที่แทนไปแล้ว สบายตัวไป ไม่ต้องวิ่งรอกให้เหนื่อยกาย  อิอิ

สวัสดีค่ะ คุณครูคนไม่มีราก

 • มาลงชื่ออ่านด้วยคนค่ะ ได้รับความรู้เพิ่ม
 • การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะ เพราะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะที่ดิฉันรับผิดชอบ คือ เป็นผู้ประสานการจัดอบรมหลาย ๆ หลักสูตรให้กับบุคลากร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พอดีเลยค่ะ จะได้นำไปปรับใช้ต่อนะคะ
 • หลักสูตรที่จัด ส่วนใหญ่จะเน้นการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยค่ะ โดยใช้สถานการณ์จำลอง และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องฝึกทุกคน
 • ขอบคุณนะค่ะ 

สวัสดีค่ะคุณครูพี่โก๊ะคนดี

 • วันนี้มาขอเป็นศิษย์รบกวนคุณครูอีกค่ะ
 • คุณกวินบอกว่าถ่ายทอดให้มาหลายกระบวนแล้ว เลยส่งต่อให้พี่โก๊ะสอนมิมแทน อิอิ
 • ก็เรื่องเอาเพลงลงบันทึกค่ะ
 • ไว้ว่างๆ คุณครูพี่โก๊ะคนดีสอนลูกศิษย์คนนี้หน่อยนะคะ
 • คิดถึงจัง วันนี้จะไปบ้านใครดีค่ะ

ฝากครูมิมด้วยนะครับ เครื่องคอมไม่ค่อยดี

สวัสดีค่ะคุณพี่คนไร้ราก

แวะมาทักทายก่อนค่ะ วันนี้เหนื่อยใจมาก ยังไม่มีแรงอ่านแบบละเอียดๆ

แล้วจะกลับมาอ่านใหม่นะคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่บางทรายที่เคารพ

 • คนไม่มีราก..ซาบซึ้งค่ะที่พี่ชายกรุณาให้ความรู้ที่ลึกซึ้งจากเป็นประสบการณ์ตรงที่พี่ได้ประสบมาจริง ๆ
 • ดังที่พี่ได้กรุณาเล่าไว้นั้น คนไม่มีรากคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาก..และหลายคนไม่ได้กล่าวถึง..
 • เป็นเรื่องจริงที่ หน่วยงานจำนวนมากของรัฐ ไม่มีการทำ TNA (Training Needs Assessment) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการฝึกอบรม จึงมักจะเป็นการจัดตามความต้องการของหน่วยงาน ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในห้วงเวลานั้นว่าต้องการให้ บูม ในเรื่องอะไร ..นี่คือข้อเท็จจริงที่เจ็บปวดเสมอมาของบ้านเรา
 • คนไม่มีรากเห็นด้วยที่เราจำเป็นต้องใช้กระบวนการล้างสมอง (Conscientization Training) ปลุกจิตสำนึกก่อน สร้างสำนึก ตามแนวคิดของเปาโล แฟร์รี (Paulo Freire) เมื่อคนยังไม่เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริง เขาจะไม่กล้าคิด กล้าพูด และไม่มีวันรู้ว่าอะไรคือปัญหาอันแท้จริง
 • น้อมรับและขอบพระคุณประสบการณ์ที่พี่บางทรายกรุณาแบ่งปันให้ด้วยใจอันเปี่ยมไปด้วยความเคารพพี่ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ดาวลูกไก่

 • กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างเอกอุ...หากต้องการให้มีประสิทธิภาพจริง ๆ รายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุดดังที่พี่บางทรายได้กรุณากล่าวไว้ด้านบน
 • อาจารย์น้องมักกล่าวว่า การจะจัดอบรมนั้น ใช้เวลาจัดวันเดียวแต่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเกินกว่า 700 วัน นั่นคือต้องเตรียมตัวโดยใช้เวลาถึง 700 เท่าของเวลาที่ใช้จริงค่ะ
 • วิทยากรต้องรับผิดชอบและให้เกียรติผู้เข้ารับการอบรมด้วยการเตรียมการ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ผู้เข้าอบรม และต้องเตรียมเนื้อหา สื่อ วิธีการ และการประเมินผลที่เหมาะสมกับกลุ่มค่ะ..ซึ่งไม่ใช่เรื่อง..ง่ายหรือจะทำกันได้เพียงชั่วข้ามคืนเลย...ล้วนต้องอาศัยความตั้งใจจริงและทุ่มเทค่ะ. 
 • ดีใจและขอบคุณพี่สะมะนึกค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม
 • คงโล่งใจน่าดู...ที่ไม่ต้องเป็นวิทยากรแล้ว...
 • งานหนัก...ซะขนาดนั้น...อิ อิ อิ
 • คุณกวินคะ ขอให้กำจัดไวรัสได้โดยเร็วค่ะ และไม่ต้องเผื่อแผ่ให้คนไม่มีรากหรอกค่ะ...เครื่องนี้ก็มีอยู่เหมือนกันค่ะ...ฮา...ขอบคุณค่ะ
 • ครูมิม คะ พี่ขอไปรื้อค้น คุ้ยหาวรยุทธที่คุณกวินสอนให้ก่อนนะคะ..ไม่รู้อยู่ไหนค่ะ  รอสักครู่ใหญ่ ๆ นะคะ...

สวัสดีค่ะคุณกัญญา

 • ยินดีต้อนรับค่ะ บ้านนี้จะรก ๆ หน่อยนะคะ มันค่อนข้างวิชาการค่ะ...หนังสือ เอกสาร เลยมากไปสักหน่อยค่ะ..อิ อิ
 • ดีใจและยินดีมากค่ะ คนไม่มีรากเคยเป็นพยาบาลที่รพ.ศิริราชค่ะ ถือเป็นศิษย์เก่าด้านการแพทย์เช่นกันค่ะ
 • แนวคิด/ทฤษฎีทุกอย่างครูอาจารย์ท่านมักสอนให้เรา..เพื่อนำไปใช้  ยิ่งด้านการแพทย์นั้น ความผิดพลาดต้อง=0 นั่นคือผิดพลาดไม่ได้ เพราะหมายถึงชีวิตคนไข้...
 • ขอบคุณค่ะที่จะนำไปปรับใช้ได้บ้าง คนไม่มีรากจะรู้สึกปิติที่สุดถ้าเกิดประโยชน์กับหน่วยงานของคุณกัญญาค่ะ..
 • ขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแจ๋ว

 • ขอบคุณค่ะที่เหนื่อยขนาดนี้ยังอุตส่าห์มาเยี่ยมให้กำลังใจก่อน
 • พักก่อนค่ะ ..ให้หายเหนื่อยกายเหนื่อยใจเร็ว ๆ
 • แล้วเราค่อยมาคุยกันนะคะ ^-^

สวัสดีค่ะ คุณครู "คนไม่มีราก"

 • เข้ามาอ่านตอบ ยินดีที่ได้รู้จัก ค่ะ
 • จะติดตามบันทึกตอนต่อ ๆ ไปนะคะ

มาอ่านเก็บเกี่ยวความรู้ครับ ขอบคุณครับ

มาแอบดูว่าคุณครูทำอะไร

กลัวเสียงไม้เรียวดังแล้วจะไม่ได้ยิน อิอิ

 

สวัสดีค่ะพี่กัญญา

 • เมื่อสักครู่เพิ่งเข้าไปดูในประวัติค่ะ
 • ต้องขออนุญาตเรียก พี่ นะคะ เพราะเป็นรุ่นพี่ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และอาชีพเดียวกันด้วย
 • คนไม่มีรากยินดีค่ะ พี่กัญญามีอะไร ขอให้บอกทันทีนะคะ ถ้าจะเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ น้องก็จะยินดีที่สุดค่ะ
 • สวัสดีค่ะ อ.จารุวัจน์
 • ตอนนี้คงวุ่น ๆ กับงานน้อยลงแล้วนะคะ
 • ขออนุญาตถถามว่าพบ ความท้าทาย หรือยังคะ
 • เอาใจช่วยค่ะ
 • หลานสองคนน่ารักมาก ๆ ค่ะ

คุณครูมิมคะ

 • พี่โก๊ะเอาไปแปะไว้ให้ครูมิมที่บันทึกแล้วค่ะ
 • ลองดูนะคะ ต้องขอโทษที่วรยุทธ 7 ส่วนที่คุณกวินให้มันหาไม่เจอค่ะ...อิ อิ อิ..

สวัสดีครับอาจารย์ คนไม่มีราก

 • อาจารย์ครับ ขอบคุณมาก เพราะครูสุจะต้องนำไปใช้สักวันแน่ ๆ ครับ
 • อยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการได้ไปอบรม ที่บ่อยครั้งมาก เป็นสิบปี ดังนี้นะครับ
 •  การต่อต้านจากผู้รับการอบรม บางครั้งก็ไม่ได้เกิดจาก Nedd Assesment อย่างเดียว บางครั้งเกิดจากวิทยากรยังไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมขาดศรัทธา
 • คนที่ผ่านสังเวียนความเป็นครูมานาน นี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การอบรมกร่อยได้  โชคดีที่มีวิทยฐานะมาทำให้ครูเหล่านี้สนใจในเรื่องที่อบรมมากขึ้น
 • ครูสุชอบการอบรมแล้วแจกของนะครับ และคิดว่าทุกคนคงชอบ เคยไปอบรมครั้งหนึ่ง เขามีการถามชิงรางวัลด้วย คือพูดบรรยายไป 5 นาที 10 นาที แล้วสุ่มถาม ให้ยกมือแล้วแจกของ รู้สึกดีมากเลยครับ วิทยากร ควบคุมคนอบได้ดี เพราะทำผู้เข้าอบรมกระตือรือร้นสนใจเนื้อหา คนอบก็ชอบ เพราะอยากได้ของแจก เอ๊ะ ทำไมครูสุนึกถึง เพียเจต์ และ ธอร์นไดค์ขึ้นมาล่ะเนี่ย
 • การฝึกปฏิบัติในระหว่างการอบรม ควรจะทำให้เป็นสถานการณ์จริงที่สุด เพราะบ่อยครั้งที่ผู้เข้ารับการอบรม ถูกบังคับให้อยู่ในสถานการณ์จำลองแล้วฝึกปฏิบัติ  มักจะมีผู้เข้าอบรมบางส่วนบอกว่า พอกลับไปก็เอาไปใช้กับตัวเองไม่ได้ล่ะว้า ...
 • ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แค่นี้นะครับ ยาวไปไหมครับเนี่ย ขอบคุณครับ
   
 • คนไม่มีรากได้นำส่วนของหลักการจัดทำแผนการสอนนี้ให้รุ่นพี่ท่านนั้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลอีกบางส่วน ซึ่งจำเป็นต่อการฝึกอบรม
 • อยากทราบผลการดำเนินการครับ เป็นอย่างไรบ้างเมื่อลองปฏิบัติจริง

สวัสดีค่ะคุณครูสุ

 • คนไม่มีรากจะยินดีมาก ๆ ค่ะ ที่สิ่งที่นำมาเสนอนี้ ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ได้บ้าง เพราะในความเป็นจริงแล้วคงมีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงค่ะ
 • สำหรับประเด็นเรื่องการต่อต้านนั้น คุณครูสุพูดถูกค่ะ นอกจากไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนเข้าอบรมแล้ว วิทยากร เนื้อหา วิธีการนำเสนอ ฯลฯ ก็ยังมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้การอบรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์
 • ความจริงตอนแรกคนไม่มีรากจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ บทบาทของผู้ฝึกอบรม(The role of trainer) ค่ะ เพราะในการฝึกอบรมนั้น วิทยากรคือ ผูนำ/ผู้กำกับหางเสือ (Leader/Conductor) ค่ะ ถ้าไม่เบื่อกันเสียก่อน จะพยายามนำเสนอให้บันทึกต่อไปค่ะ
 • เรื่องการฝึกปฏิบัติจริงนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะ คุณครูสุ เนื่องจาก ผู้เข้าฝีกอบรมทุกท่านมักจะมีประสบการณ์มากกว่าวิทยากรบางคนเสียด้วยซ้ำไป ในบางสถานการณ์เขาจะให้ฝึกปฏิบัติโดยการวางแผนและจัดการโดยผู้เข้าอบรมเองค่ะ ซึ่งก็จะตรงและนำไปใช้ได้จริง
 • ส่วนของแจกในการอบรม เป็นแรงจูงใจ (Insentive Force)ที่จะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นของผู้เข้ารับการอบรมค่ะ
 • ดีใจค่ะที่คุณครูสุกรุณามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ไม่ยาวเลยค่ะ และคุยกันอย่างนี้ สนุกและสร้างสรรค์ค่ะ
 • ขอบคุณนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูกวิน (ของคนไม่มีราก)

 • การฝึกอบรมนี้ยังไม่ได้จัดขึ้นค่ะ จะจัดฝึกอบรมปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ และคนไม่มีรากก็จะไปช่วยพี่ท่านนี้ด้วยค่ะ
 • ถ้าได้ผลการดำเนินการอย่างไรจะนำมาเล่าอีกครั้ง..ดีไหมคะ
 • จากประสบการณ์ในการจัดอบรมที่ผ่านมา โดยมากก็จะเป็นดังที่พี่บางทรายกล่าวไว้ด้านบนค่ะ...คือล้มเหลวเสียมากกว่าร้อยละ 60 ...เพียงแต่คนจัดก็ไม่เคยสรุปบทเรียน เพราะก้มหน้าก้มตาจัดประชุมก็เหนื่อยจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ยังไม่ทันเสร็จงานนี้ก็จัดต่ออีกแล้ว...เป็นวัฎฎจักร..อะไรสักอย่างหนึ่งที่น่า...ที่จะต้องได้รับการปรับปรุง...หึ หึ หึ
 • แต่ก็ต้องขอบคุณคุณกวินและท่านอ.ยูมิอย่างยิ่งที่ได้จุดประกายความคิดเรื่องนี้ขึ้น เพราะส่วนตัวเป็นคนติดวิชาการ เน้นหนักเนื้อหา ผิดพลาดไม่ได้ จนได้ความคิดจากคุณกวินเรื่องหมัดเมานี่แหละค่ะ...ฮา...
 • เลยลองสรุปเล่น ๆ ไม่ทราบคุณกวินจะคิดว่าอย่างไรบ้าง...สุดยอดวรยุทธนั้นคือไร้กระบวนท่า
 • ขอบคุณมาก ๆ อีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครู "คนไม่มีราก"

 • เข้ามาอ่านที่ตอบใน รอบที่ 2 ค่ะ
 • ยินดีรับเป็นน้องค่ะ "คนไม่มีราก" พี่มีชื่อเล่นว่า "ไก่" นะคะ พี่
 • แต่พี่คงเป็นรุ่นน้อง ใน G2K แห่งนี้ เพราะพึ่งเข้ามาใช้บล็อก G2K ได้ประมาณ เดือนกว่า ๆ แล้วค่ะ พี่แก้ว อุบล แนะนำ และก็พยายามฝึกหัดทำเอง โดยอาศัยความรู้จากผู้รู้หลายคนภายใน G2K แห่งนี้ และ บางส่วนค้นจาก google.com นั่นแหละค่ะ ตอนนี้ฝึกอ่านและบันทึกตอบไปก่อน คิดว่าคงยังต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ อีกมากมาย อีกเยอะค่ะ เพราะที่นี่มีอะไรให้เราได้ติดตามเรื่องราวต่างๆ มากมายเลยนะคะ
 • ของน้อง คนไม่มีราก บันทึกได้ดี มีคนเข้ามาอ่านเยอะ ยังไงพี่ก็จะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนะคะ และหากพี่มีอะไรช่วยน้อง ก็ให้บอกมาเช่นกันค่ะ
 • ยินดีที่ได้รู้จักกัน อีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ไก่

 • ไม่ต้องเรียกว่า คุณครู หรอกค่ะ สมาชิก G2K จะน่ารักมากเมื่อน้องเขียนว่าอยากเป็น ครู ก็เลยช่วยกันเรียกว่า ครู ค่ะ..อิ อิ อิ ซึ่ก็ชอบค่ะ...ฮา
 • คนไม่มีรากเองก็เข้ามาเป็นสมาชิกไม่นานค่ะ ตั้งแต่ 8 มีค.51 แต่ก็เพิ่งจะได้บันทึกเมื่อไม่นานมานี้ และช่วงนี้ปิดเทอมจึงมีเวลาว่างมาก ได้ศึกษาจากกัลยาณมิตรหลาย ๆ ท่านในนี้ล่ะค่ะ
 • พี่ไก่พยายามเขียนบันทึกนะคะ น้องจะตามไปให้กำลังใจค่ะ
 • แต่วันนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ ขอไปติดตามงานของพี่ไก่ในวันพรุ่งนี้นะคะ... อิ อิ อิ ตาจะลืมไม่ขึ้นแล้ว...
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

อิอิ..........ทำไมไม่แนะนำไปลงคะแนน   "คนเลว"   หละ

มาป่วนเล่นๆ  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ

 เมื่อคนยังไม่เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริง เขาจะไม่กล้าคิด กล้าพูด และไม่มีวันรู้ว่าอะไรคือปัญหาอันแท้จริง

ถูกใจจริงๆ

สวัสดีค่ะ..น้องคนไม่มีราก

..ตอนนี้พี่กำลังเมาๆ..กับงานที่ล้นมือ..หมัดเมา..หรือเมาหมัด..คะนี่

..ไม่มีกระบวนท่าเลยค่ะ..

..เข้ามาดูกระบวนท่าของน้อง ๑๒..

..เย้..บ๊ายบายค่ะ..

อืม ได้ความรู้จริงๆครับ

ขอบคุณครับ

มาเยี่ยม

อ่านแล้ว นึกถึง หนัง ไอ้หนุ่มหมัดเมาจัง...ฮิ ฮิ ฮิ

พี่โก๊ะคนดี

มารอกอดพี่โก๊ะคนดีกลับบ้านตอนเย็นค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์ 

 • เมื่อคนยังไม่เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่เป็นจริง เขาจะไม่กล้าคิด กล้าพูด และไม่มีวันรู้ว่าอะไรคือปัญหาอันแท้จริง
 • เป็นแนวคิดของเปาโล แฟร์รี (Paulo Freire) นักสังคมวิทยา นักการศึกษาผู้ใหญ่ ชาวบราซิลค่ะ  คนไม่มีรากชอบและศรัทธาแนวคิดของท่านมาก ...
 • ความจริงมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพแต่มีโอกาสไม่เท่ากันค่ะ
 • ดีจังที่ชอบเหมือนกัน  ขอบคุณค่ะ
 • เดี๋ยวจะเป็นหน้าม้าเรียกคนไปลงคะแนน คนเลว ค่ะ
 • สวัสดีค่ะพี่อ้วนที่รัก
 • งานเข้ามามาก ๆ เขาเรียก เมาหมัด ค่ะ น้อง 12 ก็เคยเป็นประจำเลย...ฮา...ยิ่งกว่ากินเหล้าอีก...ประมาณว่างานมากจนบางทีพูดยังพูดผิด...อิ อิ อิ
 • คืนนี้จะไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 • สวัสดึค่ะคุณคนโรงงาน
 • ดีใจที่อ่านแล้วเห็นประโยชน์ค่ะ ก็เช่นเดียวกันกับที่คนไม่มีรากเข้าไปหาความรู้จากบันทึกของคุณเช่นกันค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.ยูมิ

 • อาจารย์คงหายยุ่งจากงานคุณตาแล้วนะคะ
 • ต้องขอบคุณอาจารย์และคุณกวินค่ะ ที่ทำให้กลับมามองตัวเอง จนเกิดแนวคิดนี้
 • ครูมิมคนดี
 • พี่โก๊ะกลับมาให้กอดแล้วค่ะ กอดแน่น ๆ น้า...กำลังขาดความรัก...ล้อเล่น...ค่ะ..อิ อิ อิ ..เข้ากับบรรยากาศมึน ๆ ซึม ๆ ดีจัง...
 • หมี 2 ตัวน่ารักจังเลย...
 • พี่โก๊ะคนดี
 • มารายงานตัวค่ะ มาแล้วๆๆๆ
 • โทษทีค่ะ
 • มาขอกอดทีหนึ่งนะคะ
 • คิดถึงๆๆๆๆๆ
 • จะขอกอดด้วยคนได้มั้ยเนี่ย 55
 • ฉวยโอกาสน่าดูเลย

คุณกวิน มิมอนุญาติให้กอดพี่โก๊ะคนดีของมิมได้ อ้าว...อิอิ

สวัสดีค่ะคุณพี่คนไร้ราก

บอกว่าวันนี้เหนื่อยหรือคะ พักให้หายเหนื่อยนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

มาครบองค์ประชุมแล้ว

ขาดคุณใบไม้ย้อนแสงค่ะ

มาครบแล้วไปบ้านใครดีค่ะ พี่ใบไม้ไปไหน

 • สวัสดีค่ะครูมิม คุณแจ๋ว คุณกวิน
 • จะเริ่มประชุมหรือคะ...
 • คุณกวินหาย...งอนแล้วหรือคะ...
 • คนไม่มีรากไปง้องอนที่บันทึกคุณกวินตั้ง 2 ความคิดเห็นแล้ว
 • ทำไมวันนี้มีแต่คนขึ้โมโหก็ไม่ทราบค่ะ..เจอมาทั้งวันจนเหนื่อยเลย...
 • นั่งร้องเพลงของคุณใบไม้ย้อนแสงที่ใส่ไว้ที่บันทึกคุณแจ๋วน่ะค่ะ .. เพราะดี...

คุณพี่คนไร้รากคะ

ช่วงนี้มีแต่คนเหนื่อยนะคะ หายเหนื่อยบ้างหรือยังคะ

ว่าแต่คุณกวินงอนอะไรคะเนี่ย

 • คุณแจ๋วคะ  ล้อคุณกวินเล่นค่ะ  เห็นเขียนกลอน คนเลว ให้อ่าน สงสัยเข้าใจผิดว่า คนไม่มีรากว่าค่ะ..แต่ไปแก้ตัวมาแล้ว...อากาศร้อนทำให้คนเครียดจริง ๆ ด้วยค่ะ
 • ในที่ประชุม ขนาดคนไม่มีรากไม่ค่อยพูดยังถูกโกรธว่าเข้าข้าง อาจารย์ของสาขาตัวเองเล้ย...
 • บางทีงงมากเลย...ไม่รู้บางคนเขาโกรธเราเรื่องอะไร...ชักเบื่อเหมือนกันค่ะ
 • บางทีอาจลาออกจากโครงการนี้ดีกว่า...เหนื่อย ๆ น่ะค่ะ.

พี่คนไร้รากใจเย็นๆ ก่อนนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

พี่โก๊ะคนดีของมิม

สู้ๆๆ ค่ะอย่าท้อ เห็นไหมกำลังใจเพี๊ยบ อิอิ

 • คนไม่มีราก
 • ชอบเก็บเอาอะไรมาคิดเป็นตุเป็นตะ นิ 555
 • เราแค่เห็นกระทู้คนเลว
 • แต่ไม่ได้คิดว่าคนไม่มีรากจะว่าหรอก
 • แต่นึกถึงวรรคทองในกลอนบทหนึ่ง ที่มีคำว่า คนเลว ต่างหาก
 • เห้อ..ผู้หญิงนี่คิดมากจัง

เพิ่งเห็นว่าตัวเองพิมพ์ชื่อคุณพี่คนไม่มีรากเป็นคนไร้ราก มาหลายครั้งมากๆ อายๆๆ อายจัง

พี่คนไม่มีรากจะขำบ้างมั้ยคะเนี่ย

 • คุณแจ๋วคะ  ขอบคุณค่ะ
 • คนไม่มีรากเนี่ย..ใจเย็นสุดเลยค่ะ...เย็นเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ...บ่น ๆ ๆ ๆ
 • ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นหรอกค่ะ..คนไม่มีรากหายเร็วค่ะ ไม่ค่อยโกรธใคร..ตั้งแต่จำความได้เคยโกรธคนแค่ 2 คนเอง แล้วก็โกธรเดี๋ยวเดียวค่ะ
 • แต่...คนไม่มีรากมีบทเรียนนะคะ บางทีเรายอมคนมาก ๆ ไม่เคยแสดงความรู้สึกของเราออกมาเลย...คนก็มักจะทำ จะพูดกับเราอย่างไม่ค่อยคิดถึงความรู้สึกของเรา..เหมือนกันค่ะ
 • ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ ได้บ่น ๆ ๆ และมีคนฟัง..ขอบคุณคุณแจ๋วค่ะ...^-^
 • คุณครูมิมคะ
 • พี่โก๊ะ..ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ..ซาบายดี..แกล้งให้คนมาโอ๋เล่น ๆ ค่ะ..ฮา...บ่นไปแล้วสบายใจค่ะ
 • อย่ากังวลค่ะ...หายแล้ว..ไม่ชอบเก็บอะไรไว้นาน ๆ หรอกค่ะ พอนอนตื่นก็หายแล้ว...
 • ขอบคุณค่ะ
 • คุณกวินคะ
 • จริงอย่างคุณกวินว่าเลย...ผู้หญิงก็ยังงี้แหละ..คิดมาก..ไม่ค่อยเข้าเรื่อง..ต้องขอโทษค่ะที่ทำให้รู้สึกไม่ดีไปด้วย...เฮ้อ..แย่จังเลย
 • อาจเป็นเพราะเหนื่อยมาจากการประชุมค่ะ...เลยคิดมากไปหน่อย..แต่คุณกวินไม่โกรธก็ดีแล้ว...ค่ะ...
 • คุณแจ๋วคะ
 • เรียกอะไรก็ได้ค่ะ คนไม่มีรากจะไม่ติดเรื่องชื่อมากนัก คนเรียกอะไรก็ไม่ค่อยแก้เท่าไหร่
 • เลือกตั้งชื่อและใช้นามแฝงก็เพราะไม่ต้องการให้ติด ตัวตน หรือ อัตตา ของตัวเองค่ะ
 • อย่างครูมิม พี่อ้อย พี่สะมะนึก เรียก โก๊ะ ก็ไม่ว่าอะไร แล้วแต่ค่ะ  ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไร อยากทราบชื่อเล่น ..จริง ๆ หรือเปล่าคะ...อิ อิ อิ

พี่โก๊ะคนดีของมิม

ดูเครียดจังวันนี้

เรื่องชื่อเล่นมิมทราบแล้ว อิอิ

แต่เรียกอย่างเดิมดีกว่ เพราะมิมชอบ อิอิ

คุณพี่คนไม่มีรากคะ

ชื่อเล่นจริงๆ (ก็อยากรู้ค่ะ)หรืออะไรที่พี่อยากให้เรียกก็ได้เช่นกันค่ะ

แต่ชื่อแจ๋ว นี่ก็เป็นชื่อเล่นของแท้ค่ะ ไม่ถนัดตั้งนามแฝงเท่าไหร่ค่ะ :)

 • ครูมิมคะ/คุณแจ๋วคะ
 • หายเครียดแล้วค่ะ...ไม่อยากให้น้อง ๆ ห่วงเกินเหตุ เฮ้อ..ไม่น่าบ่นเลย..นะ...
 • ให้ครูมิมบอกว่าชื่อเล่นจริง ๆ ของพี่โก๊ะคืออะไร...เอ้า..ทายมาเลย..ค่ะ..อิ อิ อิ
 •  Napal
 • ยิ้มหน่อย ยิ้มแบบคนในรูปนี้นะ...
 • หาน้ำเย็นๆ ดื่ม นั่งหลับตาสักพัก  ก็น่าจะหายเหนือยได้นะครับ
 • แต่สงสัยว่าเวลายิ้มแล้วทำมัยชอบ หลับตา ..(ล้อเล่นนะครับ) จำได้ว่าเคยแซวเจ๊เต๋าแบบนี้แล้วโดน ว่าเป็นชุดเลยจากนั้นก็ไม่ได้คุยกะพี่แก ไปประมาณ 6 เดือน.. 
 • แต่แนะนำว่า ควรไว้ผม เปิดหน้าผากนะครับ โหงวเฮ้งจะดีขึ้นเชื่อสิ แล้วจะไม่เครียดกะการประชุม อิๆ

พี่โก๊ะคนดี

ประกาศให้เค้ารู้ไปเลยว่าพี่โก๊ะคนดีของมิมชื่อ 12 อิอิ เรียกให้ถูกละกัน

 • คุณกวิน
 • รูปนี้จะเล็กไปหรือเปล่าคะเนี่ย...โหเต็มจอซะขนาดนี้
 • ตั้งใจจะเอามาเป็นภาพประกอบ..เรื่องเนปาลที่จะเล่าสักหน่อย...ทำไงดีล่ะ..ฮา..
 • เรื่องประชุม..ว่าจะไม่ไปช่วยอาจารย์แล้วค่ะ...เขาให้ไปช่วยเหราะมันเป็นโครงการที่ต้องต้อนรับแขกใช้ภาษาอังกฤษแต่ความจริงมีคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยอะเลย...
 • ขี้เกียจอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งด้วยค่ะ..ไม่ชอบน่ะค่ะ
 • ครูมิมคนดี
 • ใช้ชื่ออย่างเดิมดีกว่านะคะ  ชื่อเล่นจริง ๆ ก็มีคนถามอีกแหละ..เชื่อสิคะ...มันก็แปลกพอ ๆ กัน..นะ..อิ อิ อิ...^-^

สรุปครูมิมรู้ใช่มั้ยคะ เดี๋ยวไปสืบจากครูมิมนะคะ:)

 • คุณแจ๋วไปคุยในกล่องสนทนาบันทึกคุณกวินกันไหมคะ

ลองดูก็ได้ค่ะ แต่ถ้านานๆ แจ๋วจะโผล่ขึ้นมาก็อย่าแปลกใจนะคะ ไม่ถนัดพิมพ์เร็วๆ ค่ะ

 • อยากฟังจัง......เรื่องเนปาล..จัง...
 • ว่าจะไม่ไปช่วยอาจารย์แล้วค่ะ...เขาให้ไปช่วยเหราะมันเป็นโครงการที่ต้องต้อนรับแขกใช้ภาษาอังกฤษแต่ความจริงมีคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยอะเลย... ขี้เกียจอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งด้วยค่ะ..
 • นึกถึงสมัยเรียน ผมเป็นหัวหน้าห้อง ประชุมกับเพื่อนในห้องเกี่ยวกับเรื่องการแสดงในงาน เฟรชชี่ ไนท์ ว่าในฐานะรุ่นพี่จะแสดงอะไรดี
 • ผมเสนอว่า น่าจะแสดงละครอะไรสั้นๆ มีสาระๆ
 • เพื่อนๆ ไม่เห็นด้วยบอกว่าเครียดไปๆ แต่งตัวตลกๆ บ้าๆบอ แล้วออกไปเต้น ท่าแปลกๆ ดีกว่า
 • ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และเกือบจะลุกออกจากห้อง
 • สุดท้าย ลงมติว่า การแสดงก็จะมีแค่ แต่งตัวตลกบ้าๆบอ แล้วออกไปเต้น
 • ปัญหาก็คือ ใครจะ ทำ....ฮา
 • สุดท้ายผม ก็โดน ให้เป็นหนึ่งใน คนที่ต้องไปทำการแสดงบ้าๆ บอๆ
 • บางทีในที่ประชุม กลุ่มเพื่อนในห้อง มันก็ไม่ได้ดังใจเรา
 • แถมเราอาจจะต้องรับภาระ ที่ทำแล้วลำบากใจมาทำ แต่พอผ่านมาได้ กลับไปมองแล้วกลายเป็นเรื่องตลกๆ นะครับ

ขอให้แสงแห่งปัญญาและความสงบจงบังเกิดแด่เราทุกคน

 • คุณกวินคะ
 • กำลังพยายามหาไฟล์ภาพที่ไปเนปาลค่ะ ไม่แน่ใจว่าหายไปไหน อาจจะอยู่อีกบ้านหนึ่งค่ะ..
 • ไปเนปาลสนุกมาก..เห็นอะไรที่ไม่คาดคิดหลายอย่างค่ะ ไปคนเดียวด้วยนะคะ เพราะไม่มีใครที่บ้านว่างไปด้วย เพื่อนที่ชอบเหมือนกันก็ติดธุระ เลยต้องไปนอนกับไกด์ค่ะ..ดีเหมือนกัน...ฮา...
 • สำหรับเรื่องที่คุณกวินเล่า ก็เจอบ่อยค่ะ...ไม่ชอบขัดใจคนด้วย...ยิ่งแย่ใหญ่เลย...อาจจะรู้สึกตลกก็ได้..เมื่อผ่านไป..
 • ขอบคุณค่ะที่ให้สติ
 • สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์
 • จะรายงานว่าวันนี้เป็นหน้าม้าหาคนไปลงคะแนน คนเลว ให้ตั้งหลายคนนะคะ...อิ อิ อิ
 • ภาพนี้ค่อยยังชั่วหน่อย...เล็กกว่าภาพที่คุณกวินเอามานิดนึง...
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม เดี๋ยวไปเยี่ยมที่บันทึกค่ะ.

พี่โก๊ะคนดี

มิมขอไปนอนก่อนนะคะ คิดถึงค่ะ

 

 • ตามมาขอบคุณนะคะ ที่แวะไปเยี่ยมที่บ้านพี่ที่ขอนแก่น
 • ยินดีต้อนรับ สู่ประตูเมืองแก่นนคร นะคะ
 • และก็ ขอโทษด้วยพี่ตอบช้า  เพราะมัวไปฝึกวิทยายุทธ หัดทำรูป slide ใส่บล็อก สุขภาพของพ่อแม่ อยู่น่ะค่ะ เลยเอาผลงานมาอวด  อ้า พี่ทำได้แล้ว นี่ไง
 • http://gotoknow.org/blog/ourfamily

สวัสดีค่ะพี่ไก่

 • ตามไปดูแล้วค่ะ
 • โห..ก้าวหน้ามาก เก่งจังค่ะ ใครสอนคะเนี่ย แสดงว่าต้องมีคุณครูดีแน่เลย แต่ไม่มีที่ให้แสดงความคิดเห็นนะคะ
 • ในภาพคือคุณพ่อคุณแม่พี่ไก่หรือคะ...อิจฉาจังเลย
 • น้องไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะ..คิดถึงท่านจัง..
 • แล้วถ้ามีโอกาสจะตามไปอ่านบันทึกนะคะ
 • ขอบคุณที่มาส่งข่าวค่ ^-^

สวัสดีค่ะ..

   แวะมาทักทายยามดึก..ครูตุ๊กแกก็(แอบรู้)ค่ะ ว่าพี่สาวคนไม่มีรากมีชื่อเล่นว่าอะไร คริ..คริ..

          Napal

                           รูปนี้สดใสจังค่ะ ^_^

ยังไม่นอนเหรอครับ

มาป่วนมั่ง   ระวังสายตาหน่อยเน้อ  จ้องแต่คอมพ์

ขอบคุณไปแนะนำให้ถลกคนเลว  อย่าไปยอมมันนะครับ มันส่งผลต่อคนจำนวนมาก  ทำลายคนดีๆก็เยอะ

ขอบคุณมากๆครับ   คืนนี้นอนหลับฝันดี ฝันแต่สิ่งดีๆ.........อิอิ

ลากภาพมาง่ายๆครับ  ใช้เม้าท์ลากภาพ  กด ctrl  c  แล้วมาคลิกที่ๆต้องการ กด  ctrl  v  รูปจะมาครับ  เรียนมาจากเม้งครับ

ถ้าขยายจากภาพเล็กจะไม่ชัด  คลิกไปที่ภาพใหญ่ครับ

มาอ่านหนังสือ รอบ สอง ครับ

ครับเปลี่ยน จาก คนตานี มาสู่

พี่หนุ่มคนตานี

 • ครูมิมคนดี
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ  ว่าแต่..ช่างสรรหาภาพน่ารัก ๆ พวกนี้มาจากไหนคะ..สอนบ้างได้ไหมคะ..
 • จะได้มีรูปน่ารักๆ ตลกๆ บ้าง...อิ อิ อิ

สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์

 • นอนดึกจริงด้วยค่ะ  นิสัยการนอนเสียตั้งแต่รู้จัก G2K ...จะว่าไปก็ขึ้นกับตัวเองค่ะ .. ไม่ควรโทษสิ่งอื่น...
 • เมื่อวานเป็นวันคุ้มครองโลก  Earth Day ขอบคุณค่ะที่ช่วยเตือน...ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรให้โลกเท่าไรเลย...มัวยุ่งอยู่ในโลก ของตัวเอง
 • เมื่อเช้าไปอ่านบทความที่ 200 ของคุณ W.Deeman เลยทำให้รู้สึกว่า เราไม่ค่อยได้ออกไปดูโลก ดูความคิดของคนอื่น มัวเล่นเป็นเด็ก ๆ ... บางทีลืมแล้วว่าเข้ามาให้ G2K เพื่ออะไร ... หลงทางอยู่เรื่อย...
 • กำลังคิดหามาตรการจัดการกับตัวเองอย่างเร่งด่วน...คุณสิทธิรักษ์ในฐานะเล่าซือของคนไม่มีราก...มีคำแนะนำไหมคะ...ว่าแต่อย่าดุมากนะคะ...กลัว...ฮา..
 • ขอบคุณค่ะที่สอนเรื่องการใส่รูปของคนอื่น ... ยังทำไม่ได้แต่พยายามก่อนค่ะ...อิ อิ
 • สังเกตเห็นว่าเล่าซือเองนอนดึกมากเช่นกัน...เข้ามาตอนคนอื่นหลับกันหมดแล้วเหมือนกันค่ะ...ฮิวเส็ก...มาก ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่หนุ่มตานี

 • เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูป ... คงยังไม่เปลี่ยนใจ..ฮา...
 • เปลี่ยนใจเรื่องจะไปเรียนหนังสือต่อไงคะ...อย่าเปลี่ยนใจนะคะ..ถ้าตัดสินได้...บอกคนไม่มีรากนะคะ...
 • เอาใจช่วยค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่โก๊ะคนดี

 • มาแต่เช้าเลยนะคะ เมื่อคืนมิมหนีไปนอนก่อน อิอิ
 • เรื่องรูปเข้าไปหาในเวปต่างๆค่ะแล้วเราก็ save as มาแล้วนำขึ้นไฟล์เหมือนรูปทั่วไปค่ะ
 • www.kapook.com
 • www.postjung.com
 • หรือว่าพี่โก๊ะเข้าไปใช้ในไฟล์อัลบัมของมิมก็ได้ค่ะ เดี๋ยวมิมโหลดมาเผื่อ
 • พี่น้องกันใช้ด้วยกันได้ อิอิ

มิมไปธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะ

 • ครูมิมคะ
 • ขอบคุณค่ะ อ้อ...รู้แล้ว..อย่างนี้นี่เอง
 • กลับมาแล้วมาให้กอดซะดี ๆ นะ...^_^

ลบให้แล้วนะครับ  มีอะไรเล่นใหม่ๆบอกด้วยนะครับ

เอ......เห็นผมเป็นคนดุเหรอครับ  เห็นพูดหลายครั้งแล้ว สงสัย สงสัย

คุณสิทธิรักษ์คะ

 • ไม่ได้ว่าดุค่ะ...แต่เกรงใจ..กล้วถูกดุ...อิ อิ อิ
 • แกล้งแหย่เล่น...จะได้ไม่เครียดเกินไปไงคะ
 • กว่าจะหาคนดีพบ...แล้วยังต้องมากระชากหน้ากากคนเลวอีก..เป็นห่วงเลย... หาเรื่อง...ให้..ขำ ๆ ไงคะ
 • ต่อไปไม่ล้อเล่น..เล่าซือก็ได้ค่ะ...
 • ข้าผู้น้อย...มิกล้า..มิกล้า...
 • สวัสดีค่ะ คุณครูคนไม่มีราก
 • เมื่อกี้เขียนแลกเปลี่ยนเรื่องการฝึกอบรมอย่างยาวเลยนะคะ แต่ตอนบันทึกมัน Error ที่เขียนไว้หายหมดเลย หมดแรงเขียนใหม่แล้ว.. :(
 • รายงานตัวก่อนก็แล้วกันค่ะ ว่า คืนนี้ไม่อยู่อีกแล้วนะคะ ต้องไปเฝ้าเพื่อนที่เตรียมเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราช เอ..ถิ่นเก่าของใครก็ไม่รู้ อิ..อิ..

 

 • สวัสดีค่ะคุณใบไม้ย้อนแสง
 • ดีใจที่ได้เจออีกครั้ง มีเวลาแล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะ อยากได้ความรู้ ... พี่บางทรายเองก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากเอาไว้ค่ะ
 • มาแลกเปลี่ยนกัน
 • ขอให้เพื่อนโชคดีนะคะ
 • ถิ่นเก่า นานเนา ของคนไม่มีรากเองค่ะ ไม่ได้ไปนานมากแล้ว...คิดถึงเหมือนกัน...^_^

พี่โก๊ะคนดี

 • กลับมาให้กอดแล้วนะค่ะ กอดแน่นๆนะ อิอิ
 • ครูมิมคะ
 • ภาพนี้ตกลงว่าจะ กอด หรือ จะ กิน กันแน่คะเนี่ย...อิ อิ อิ
 • โหย...รักจริง ๆ เลย
 • แล้วเจอกันตอนเย็นนะคะ...

น้องครับ

วันนี้มาเพิ่มเติมประสบการณ์ที่มองเห็นของกระบวนการฝึกอบรมที่มักขาด ไม่ว่าของราชการหรือเอกชน  ราชการมักจะขาดมากกว่า ดังนี้

 • ผู้ที่เข้ามารับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม มักไม่เคยผ่านหลักสูตร TOT (Training of the Trainer) จึงยิ่งจัดการะบวนการฝึกอบรมโดยเอาระเบียบราชการเป็นตัวตั้ง ยิ่งมิใช่กระบวนการเรียนรู้มากขึ้น เพียงจัดให้เสร็จตามแผนงาน น่าเสียดายงบประมาณครับ  ดีหน่อยก็ศึกษาหลักการ การฝึกอบรมมาเยอะๆ ก็พอเข้าใจแต่ไม่มีทักษะ พริ้วไหว...
 • หัวหน้างานไม่เห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ทางด้านนี้ จะเอาแต่ผลงาน  และชอบสั่งการ ต้องอย่างนั้น อย่างนี้ เลยลูกน้องคนรับผิดชอบเกร็งไปหมด ความจริงหัวหน้าที่รักลูกน้องต้องคอยประเมินว่าลูกน้องต้องการพัฒนาประสิทธิภาพด้านใดบ้าง  อย่างน้อยคนที่จะมารับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมต้องเข้าหลักสูตร TOT ก่อนที่จะรับผิดชอบครับ โน่นส่งไปให้ กพ.จัด เขามีมือดีดีมากมาย หรือ ฝ่ายฝึกอบรมของกรมการพัฒนาชุมชน โอยฝีมือล้นฟ้า ความจริงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ก็เข้าหลักการปฏิรูประบบราชการ ที่ต้องเพิ่มความรู้ความสามารถ ลดคนลงมาแต่มีความสามารถสูง ทำนองนี้
 • เห็นบางหน่วยงานราชการเขาใช้  outsource หรือ contract out ที่เป็นมืออาชีพมาช่วยดำเนินการให้ เช่นกรมส่งเสริมการเกษตรดูเหมือนทดลองใช้รูปแบบนี้  แต่ไม่ได้ติดตามผลนะครับ  มีสถาบันฝึกอบรมที่เป็นเอกชนที่เป็นมืออาชีพอยู่มากมาย  เขารับจัดการการฝึกอบรมต่างๆให้  หรือกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาหลายบริษํทก็มีฝ่ายฝึกอบรมคอยรับงานด้านนี้อยู่เช่นกัน  พวกนี้จะเป็นมืออาชีพจริงๆ  ราชการอาจพิจารณาใช้เขา ราชการเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งผู้มารับงานก็ต้องใช้วิทยายุทธมากมายมา เพื่อให้เป็นที่ประทับใจ เพื่องานชิ้นต่อต่อไป
 • ยิ่งระบบราชการที่จังหวัดเป็นผู้จัด ผู้บันทึกไม่ขอเอยหน่วยงาน จัดฝึกอบรมคือผลประโยชน์ โอย ยิบยับย่อย จนชาวบ้านนินทากันสนั่นเมือง ท่านเหล่านั้นก็เฉย  เห็นแล้วก็ต้องสั่นหัวว่าบ้านเมืองจะเจริยได้อย่างไรเมื่อแกนหลักของประเทศทำงานกันอย่างนี้  หาเศษหาเลยกันแบบไม่อาย แถมเย้ยหยันอื่นอื่นๆอย่างไม่เกรงกลัวความผิด  เพราะกลุ่มคนกลุ่มนี้ชำนาญมากๆในการสร้างหลักฐานทางราชการ สตง.รู้ทั้งรู้ แต่หลักฐานครบ เหตุผลฟังได้ จบ แต่แท้ๆคืออีกอย่างหนึ่ง
 • ระหว่างหน่วยงานไม่บูรณาการกัน  คำว่าบูรณาการเป็นคำกล่าวโลกแตก พูดกันมานาน นักบริหารระดับสูงก็พูดปาวๆกันไป หน่วยงานระดับล่างก็ทำกันไป  มันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกัน  แต่ละหน่วยออกสนาม ฝึกอบรมแต่ละครั้งรัฐต้องจ่ายอะไรบ้าง  โอยยิบยับใช่ไหม ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราขการกี่คนคูณเข้าไป ค่าที่พัก ค่านั่นค่านี้ โอย...แล้วไปทำงานแบบรวกๆ กลับมารายงานนาย  หน่วยงานโน้นก็ไป หน่วยงานนี้ก็ไป บางทีเรื่องคล้ายๆกันเลย แต่ต่างหน่วยงานกัน 
 • แล้วรูปแบบการจัดก็ต้องมีประธานมาเปิด พูดจาคำสวยๆสักสี่ห้าคำแล้วถ่ายรูปเอาไปลงรายงาน  แล้วเดินทางต่อ ปล่อยให้ผู้รับผิดชอบทำงานต่อไป แล้วก็จับชาวบ้านมานั่งแถวอย่างเด็กน้อยในโรงเรียน ชาวบ้านก็นั่งตาแป๋ว เรียกการฝึกอบรมแบบ formal training system หรือ traditional training sytem แล้วจะเอาการมีส่วนร่วมอย่างสุดจิตสุดใจจากชาวบ้านอย่างไร เขาก็นั่งเกร็งทำตาปริ๊บๆนั่นแหละ
 • บางหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นนายช่าง แต่ต้องทำงานกับชาวบ้าน ยิ่งใช้กรอบความคิดแบบช่างไปทำงานกับชาวบ้าน  มันเละไปหมด เอาแต่สั่ง ไม่ฟังชาวบ้าน สิ่งที่ตัวเองคิดนั้นชาวบ้านต้องทำอย่างนี้เท่านั้น  แถมขู่อีก ไม่ทำแบบนี้จะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้  เราเคยเสนอว่า เจ้าหน้าที่พวกนี้เป็นช่างมีความชำนาญทางงานช่าง แต่ไม่เข้าใจงานสังคม งานพัฒนาคนที่ละเอียดอ่อนมากกว่า  และมันไม่เป๊ะๆเหมือนงานช่างที่จับต้องได้ รู้จำนวนที่แน่นอน มีภาพที่ชัดเจน  แต่งานสร้างคนมีเงื่อนไขมากมาย  เมื่อย้อนกลับไปดูหลักสูตรในวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่เขาเรียนมา  มีแต่วิชาช่างทั้งหมด  ไม่มีวิชาการทำงานกับคน  แต่เขาเหล่านั้นต้องไปทำงานกับคน กับชาวบ้าน  นี่แหละคือความบกพร่องของระบบหลักสูตรผลิตคนออกไปรับใช้ประชาชน
 • .........
 • ความจริงที่จัดดีดีก็มีครับ
 • เอ้า...กลายเป็น "บ่นผ่านบล๊อค" ไปแล้ว อิอิ

สวัสดีค่ะพี่คนไม่มีราก

แวะมาทักทายค่ะ

วรยุทธ์หมัดเมา

มีอะไรน่าสนใจอีกไหมครับ  มาเลย

 • สวัสดีค่ะคุณไร้ราก
 • แวะมาชวนไปอุ้มลูกแกะ
 • และได้กำนัลตัวดุ๊กดิ๊กมาให้แล้ว
 • ด้วยความคิดถึง

สวัสดีค่ะพี่บางทรายที่เคารพ

 • ดีใจที่พี่ได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ 
 • อดสะท้อนใจไม่ได้ เพราะหลายครั้งก็เจอเหตุการณ์ที่พี่กล่าวไว้จริง ๆ ค่ะ
 • การประชุมนั้น..สำคัญที่สุดคือต้องมีการเปิดงานโดยผู้ใหญ่ ยิ่งเป็นรมต.ยิ่งดี เกณฑ์คนมานั่งฟังมาก ๆ จัดให้รร.ใหญ่ ๆ อาหารต้องดี ยิ่งทำเป็นวาระแห่งชาติยิ่งสนุก...น้ำพริกเท่าไหร่ก็ไม่พอละลายทิ้ง...
 • ไม่ต้องพูดถึงการคอรัปชั่นทั้งในระบบและตามระบบ มากน้อยต่างกันไปตามวัฒนธรรมองค์กร...
 • วัฒนธรรมหลักของผู้ที่จะได้ดีในการเป็นข้าราชการ (บางที่) คือ โง่ (ห้ามคิด ห้ามพูดที่ต่างจากนาย)  จน(ปัญญาเพราะไม่เคยต้องฝึกการคิดวิเคราะห์) เจ็บ(ป่วยด้านคุณธรรมและไม่มีความรู้ด้านสังคม)...พี่ชายว่าจริงไหมคะ..
 • สองคนพี่น้องนี้นั่งบ่นกัน...เป็นหมีกินผึ้ง...คนอื่นเขาจะทนไม่ไหว...ฮา...พอดีกว่าค่ะ  ถ้าได้พบน้องจะขอคุยกับพี่เรื่องนี้อีกนะคะ...เอาให้หนำใจไปเลย...อิ อิ อิ
 • กราบขอบคุณประสบการณ์พี่อีกครั้งค่ะ ความจริงอยากรวบรวมข้อความของพี่บางทรายในเรื่องนี้ไปเผยแพร่สักหน่อย..จะดีไหมคะ...^_^

สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์

 • ขอเวลาทำงานของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
 • แล้วจะไปควานหา...มาให้อีกค่ะ...อิ อิ อิ

 

สวัสดีค่ะคุณแจ๋ว

 • กลับมาแล้วค่ะ ติดฝนอยู่แถวสีลมค่ะ
 • มาคุยกันเร็ว...

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • บทความของพี่บางทรายมีคุณค่าทุกเรื่องค่ะ
 • ขอรับรองว่าควรอ่านอย่างยิ่งค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

 • ไปเที่ยวปางอุ๋งมาแล้วค่ะ
 • แต่หาแกะไม่เจอ..สงกะสัยมันหลบ..กลัวคนไม่มีรากแน่เลย..ฮา..
 • ขอบคุณค่ะสำหรับตัวดุ๊กดิ๊ก..น่ารักมากค่ะ
 • ฝีมือการนำภาพขึ้นบันทึก...ชักเข้าขั้นแล้วนะคะ.

พี่โก๊ะคนดี

 • ไล่ฝนไปหมดแล้วหรือ ถึงกลับมาได้
 • มาแล้วก็ไม่บอกกล่าวเลย อิอิ
 • ทานข้าวหรือยัง
 • ไก่ที่ให้มาเมื่อกลางวัน กลายเป็นอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว
 • อร่อยแต่เค็ม อิอิ
 • ครูมิมคะ
 • ย่องไปเยี่ยมที่บันทึกครูมิมและคุณแจ๋วแล้ว
 • ไล่อย่างไรฝนก็ไม่ยอมไป..ยังตกอยู่เลยค่ะ พอฝนซาพี่โก๊ะก็รีบวิ่งขึ้น BTS ค่ะ...เนื่องจากหลาoไม่ว่างไปรับ...อิ อิ อิ
 • ทานข้าวแล้วค่ะ ไก่เค็มไปหรือคะ..ดีค่ะจะได้ไม่เปลืองไง..ทานได้หลาย ๆ มื้อ ประหยัด...ไว้ค่ะครูมิม ..^_^

พี่โก๊ะคนดี

ไปดูที่ไฟล์อัลบัมมิมนะคะ มีรูปเยอะเลย

โหลดไว้ให้พี่โก๊ะคนดี เอามาใช้ได้เลยค่ะ

เลือกได้ตามความพอใจ แค่ภาพละ 10 บาทเอง อิอิ

 • ครูมิมคนดี... ๆ ๆ ๆ ๆ
 • คนดีเขาไม่...ค้ากำไรเกินไปนะคะ...โหลดมาก็ฟรี...ฮา...
 • ตกลงจ้ะ...แต่ขอต่อคำเดียว...10 รูป 10 บาทแล้วกันนะคะ..^_^

พี่โก๊ะคนดี

ไม่คิดตังค์ก็ได้ แค่พาไปเลี้ยงไอติมมื้อเดียวก็พอ  อิอิ

 • ครูมิมนี่จริง ๆ เลยค่ะ
 • ฝนตกอย่างนี้..เขาไม่ทานไอติมกันหรอกค่ะ..เดี๋ยวเป็นหวัดนะคะ...
 • ช่างหาภาพมาจริง ๆ เล้ย...^_^

พี่โก๊ะคนดี

เค้าว่าหนามหยอกให้เอาหนาวบ่ง ออิอิ

 มะขามอ่อน/ครูมิม

ไปดูที่ไฟล์อัลบัมมิมนะคะ มีรูปเยอะเลย

โหลดไว้ให้พี่โก๊ะคนดี เอามาใช้ได้เลยค่ะ

ผมเอามาใช้มั่งได้ไหมครับ ครูมิมคนดี.......อิอิ

 • ครูมิมคะ
 • หนามยอกให้เอา หนาวบ่ง..โห..เดี๋ยวนี้ครูมิมเจ้าคารมคมคายจังเลยนะคะ...
 • ว่าแต่คุณสิทธิรักษ์ขอใช้ภาพในอัลบั้มได้ไหมคะ...อิ อิ อิ จะคิดภาพละเท่าไหร่...

พี่โก๊ะคนดี

มาบอกประวัติโอเว่นตอนดึกค่ะ

มิมนอนไม่หลับค่ะ

โอเว่น เป็นพี่น้องท้องเดียวกับเจอราจ แต่ป่วยตายไปตั่งแต่อายุได้ ประมาณ 2 เดือน น่ารักมากค่ะ ยังเสียดาย

แม่มันเป็นหมาจรจัด เดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้าน มิมก็เลยให้ข้าวมัน มันก็เลยติดมาอยู่ด้วย มิมตั้งชื่อแม่มันว่าโอเด็ต เพราะมันผอมมาก พอลูกมันออกมา ก็ชื่อโอเว่น กับ เจอราจ

แต่พ่อของมัน ประกาศหาแล้ว แต่ไม่มีหมาตัวไหนมารับผิดชอบเป็นพ่อมันเลย เศร้าไหม สรุปมันเป็นหมากำพร้าพ่อ

เรื่องเศร้าอีกเรื่องก็คือ ทั้งสามตัวแม่ลูก ป่วยเป็นลำไส้อักเสบรุนแรง ถ่ายเป็นเลือด มิมเอาไปหาหมอ ฉีดยาให้น้ำเกลืออยู่ 3 วัน แต่ไม่รอด โอเด็ตตายก่อนโอเว่น 2 ชั่วโมง นึกว่าเจอราจก็คงไม่รอด แต่ตอนเช้ามันกลับลุกได้กินน้ำกินนมได้ ดีใจสุดๆ

แต่ก็เสียใจที่สองแม่ลูกต้องมาตายวันเดียวกัน มิมร้องไห้เลยหลายวัน

สรุป เจอราจก็กำพร้าทั้งพ่อ แม่ และก็พี่ชายสุดหล่อ

โห..เศร้าค่ะ

คุณ มะขามอ่อน/ครูมิม  ผมจะไปฟ้อง โอเว่น เจอราจ  เอาไปตั้งชื่อหมา

 

อ่านที่คุณสิทธิรักษ์บอกครูมิมแล้ว ขำก่อนนอนเลยค่ะ

อ้าวพี่แจ๋ว ยังไม่นอนเหรอค่ะ หรือละเมอตื่น

ไปอ่านบันทึกคุณกวินมาจ๊ะครูมิม

จะแวะมาบอกครูมิมว่า คราวนี้จะไปนอนแล้วจริงๆ

ครูมิมนอนไม่หลับไปฟังเพลงที่บ้านคุณกวินนะคะ

จะได้หลับฝันดีนะคะ

พี่สิทธิรักษ์ค่ะ

ถ้าไปฟ้องได้ ช่วยวานบอกเจอราจด้วยนะคะว่า นัดที่จะไปเยือนบ้านเซลซี ครูมิมขอประตูสวยๆ สัก2 ลูกนะคะ ออิอิ

ฝันดีเช่นกันค่ะพี่แจ๋ว โห..ยืมบ้านพี่โก๊ะคุยกันหรือนี่ เจ้าของบ้านไปไหนละเนี๊ยะ

พี่โก๊ะตื่นยังค่ะ

 

 • สวัสดีค่ะทุกท่าน
 •   เจ้าของบ้านหลับก่อนแต่เปิดประตูไว้ต้อนรับเพื่อน ๆ
 • ตามสบายค่ะ...มีกาแฟ ผลไม้ ขนมต่าง ๆ ค่ะ...
 • ครูมิมคะ โอเว่นไปสรรค์แล้ว เหลือแต่เจอราจ ใช่ไหมคะ
 • ไม่เป็นรูป เจอราจ เลย
 • คุณแจ๋วคะ นอนไม่หลับเหมือนกันหรือคะ..หรือโดนครูมิมปลุก อิ อิ อิ ...
 • คุณสิทธิรักษ์คะ นอนดึกมากไม่ดีค่ะ  การนอนดึกเหมาะสมกับ...เด็ก ๆ...อุ๊บ..ไม่ใช่...คนที่ได้นอนแต่หัวค่ำแล้วค่ะ  คุณสิทธิรักษ์ทำงานทั้งวัน...อย่านอนดึกค่ะ...เดี๋ยวขอบตาดำ..ฮา

มาทักทายพี่คนไม่มีรากค่ะ

ขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ ไปฝากให้ถึงบ้านนะคะ :)

 • คุณแจ๋วคะ
 • นอนดึกแต่ตื่นเช้า...อ้าว..ไม่ค่อยเช้าแล้ว  อิ อิ อิ
 • ไปตื้อให้คุณกวินเขียนร้อยกรองเกี่ยวกับ ดอกคูณ แล้วค่ะ 
 • ..รู้ว่า คุณแจ๋ว ต้องชอบแน่เลยใช่ไหมคะ...

พี่คนไม่มีรากคะ

แจ๋วชอบดอกไม้ทุกชนิดเลยค่ะ แต่ไม่ค่อยรู้จักชื่อ

ที่ชอบมากๆ คือดอกลั่นทม จำปาลาว (ไม่ชอบชื่อลีลาวดี ชอบเรียกลั่นทมแบบเดิม)

แต่ช่วงนี้ดอกคูณ ออกดอกเหลืองสวยงามก็ชอบค่ะ

ไปดูที่บันทึกของน้องมะปรางเปรี้ยว มีดอกเหลืองปรีดียากร(ตาเบบูย่าเหลือง) ก็ชอบอีก

พี่คนไม่มีรากไปดูหรือยังคะ ที่นี่ค่ะ

น้องคนไม่มีราก

ทราบว่าอยากได้รูปดอกคูณ

 • พอดีพี่มีถ่ายตอนไปประชุมที่ศาลากลางจังหวัดช่วง 7 วันอันตราย 12-18 เมษายน 2551
 • เมื่อคืนพี่เข้าช่วยครูมิมฝากดอกคูณมาให้ในบล็อกครูมิมค่ะ
 • เดี๋ยวพี่ส่งให้อีกครั้งเพื่อประดับบล็อกนะคะ

พี่ไก่ค่ะ

สวยมากๆ เลยค่ะ คุณพี่กัญญา แอบเข้ามาดูก่อนพี่คนไม่มีราก อิอิ

ขอบคุณค่ะ

คุณแจ๋วคะ

 • ไปดูดอกเหลืองปรีดียาธรมาแล้วค่ะ  สวยงามมาก...^_^

 

พี่ไก่คะ

เต็มตา..เต็มใจจังเลยค่ะ

 • มีใหญ่กว่านี้อีกไหมคะ..เนี่ย...ท่าทางน่าอร่อย..อิ อิ อิ
 • ขอบคุณมากค่ะ

 

สวัสดีค่ะ พี่โก๊ะคนดี

โห...กะว่าจะขี้โกงเอาดอกคูนของพี่กัญญามาให้สักหน่อย ไม่ทันเสียแล้ว

เมื่อคืนพี่สิทธิรักษ์ บ่นน้อยใจทั้งเรื่องรูปในไฟล์ และเรื่องที่ชวนมิมไปอ่านเรื่องรัก และไม่ชวนพี่เค้าไปด้วย เลยน้อยใจ อิอิ

พวกนี้เป็นอะไรกันจ๊ะ  ถ้าจะบ้าไปแล้ว  เอาชื่อเขามาตั้งชื่อหมา  ยังจะเป็นแม่หมาอีก

คุณ มิม ดันเป็นแฟนลิเวอร์พูลอีก   เมื่อคืนนอนดึกแน่ไม่ใช่เพราะอะไร เพราะดูบอลแน่ๆ   ระวังจะโขกเข้าประตูตัวเองนะจะบอกให้

ครูมิมคนดี

 • ขอบคุณค่ะ ตอนเด็กๆ เจอราจเค้าดูคล้ายลูกครึ่งนะคะ พอโตนี่หล่อแบบ...ไทย ๆ มาก...น่ารักด้วย...เป็นสุนัขที่พูดจาดีมาก...อิ อิ
 • คุณสิทธิรักษ์ท่านไม่ชอบอ่านเรื่องรักหรอกค่ะ
 • ท่านมัวแต่จับจ้อง คนเลว..คนดีอยู่
 • ท่านไม่ว่าหรอก...ไม่ดุแน่นอน...ฮา..อิ อิ
 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • เด็ก ๆ พวกนี้ไม่บ้าค่ะ...เขาเรียกว่า มีความคิดสร้างสรรค์
 • ชื่ออะไร ก็ไม่เห็นต่างกัน ...
 • ก็แค่...สมมติ ให้สื่อสารกันได้แค่นั้นเอง..หรือไม่จริงคะ 

พี่โก๊ะค่ะ

 • พี่สิทธิรักษ์นี่เหน็บทุกช็อตเลยนะคะ
 • เมื่อคืนนี้ไม่ดูค่ะ เพราะไม่ใช่แฟนผี แต่ได้ข่าวว่าได้ลูกโทษแล้ว แต่ยิงไม่เข้า อิอิ สะใจ
 • พี่โก๊ะเจอราจมีปานขาวรูปหัวใจที่กลางหน้าผากด้วยสังเกตซิค่ะ
 • บอกพี่สิทธิรักษ์กลับบ้านบ้างนะคะ เดี๋ยวจะโดนขโมยงัดบ้านหรือไม่ก็ญาติๆที่มาเยี่ยมหมั่นไส้เจ้าของ เอาไฟเผาบ้านแล้วจะหาว่าไม่เตือน อิอิ
 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • คุณครูมิมบอกว่าขอให้กลับบ้านด่วนค่ะ
 • แขกมาเต็มเลย...อิ อิ อิ
 • ว่าง ๆ ค่อยมาทะเลาะกับเด็ก ๆ ใหม่นะคะ
 • คุณครูมิมคนดีจ้ะ
 • เห็นแล้วค่ะ มีปานขาวรูปหัวใจสีขาวจริง ๆ ด้วยค่ะ...ดูดีมีสกุลมาก ๆ เลยนะคะ
 • ทำไมดุจัง...นี่ถึงขั้น...แช่งคุณสิทธิรักษ์ให้ถูกขโมยงัดบ้านหรือโดย...เผาบ้านเลยหรือ..จึ๋ย...ครูมิมคนดีจ๋า...จายเย็นๆ จ้ะ.. ^_^

ครูมิม

เจอราจรูปตอนโต เหมือนอยากกินมะม่วงเลยค่ะ :)

คุณแจ๋วคะ

วันนี้ยุ่งหรือเปล่าคะ..^_^

พี่คนไม่มีรากคะ

แจ๋วมีงานสัมมนาช่วงบ่ายค่ะ กำลังเตรียมตัวออกไปร่วมงานค่ะ

 • คุณแจ๋วคะดูสิ  ถ้าใครชมเราว่าเราสวยแบบนี้จะชอบไหม

พระเพ่งพินิจมะลิดตัก
ประไพพักตร์เพียงจันทร์มะลันถี
อรชรอ้อนแอ้นมะแรนจี
เลิศล้ำนารีมะลีทา
ฤาหนึ่งนางในมะไลจึก
พระไพรพฤกษ์พระไทรมะไลต๋า
แกล้งจำแลงแปลงกายมะไลทา
มาหลอกเล่นเห็นมามะลาตม
ฤาหนึ่งยักษ์ขินีผีไพร
มาคิดปองลองใจมะไลถม
จึงทรงโฉมโสภามะลางม
จำจะปลุกชวนชมขึ้นลมปู 
     ๏ ร่าย คิดพลางทางอิงมะลิงออง
ค่อยประคองปลุกนางมะลางฉู
เจ้างามชื่นตื่นเถิดมะเลิศตู
แล้วเล้าโลมโฉมตรูมะลูเตา 
     ๏ เมื่อนั้น
โฉมนางตะแลงแกงมะแลงเก๋า
ลืมเนตรเห็นองค์มะลงเทา
นงเยาว์เคืองขัดปัดกร
เออไฉนไยทำกะลำกัก
มาหาญหักไม่เกรงมะเลงฉอน
ข้าอยู่ถึงภารากะลาตอน
ไปลักพามาชอนมะลอนไชย

ฝืมือครูมิมค่ะ...Copy มาจากบันทึก อ.พิเศษค่ะ..

น่ารักดีค่ะ..ชอบ..

 • เจอราจพอโตแล้ว หูตั้งหาง ดาบ ท่าทางจะดุและหวงเจ้าของ
 • นึกว่ามีมดแดงที่ แฝง พวงมะม่วง มี เจ้าเจอราจอีกตัวที่ชอบแอบแฝงตัวแถวใต้กกมะม่วงนะนี่
 • สวัสดีครับคนไม่มีราก เดี๋ยวเอากลอนคุณสุวรรณมาฝาก สักบทเอามั้ย บทนี้ตลกและแฝงความรู้ในเชิง ภาษาของคุณสุวรรณ
 • สวัสดีค่ะคุณกวิน
 • ชอบค่ะ..เอามาให้อ่านหน่อย...
 • ...เรื่องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องล่ะก็ชอบจริงๆ ...

ตอนยกพล

จำจะยกโยธาคลาไคล
ตามองค์พระอภัยเชษฐา
ว่าพลางนางแปลงกายา
เป็นองค์สุดาเยาวมาลย์

รี้พลให้กลายเป็นโยธา
ไอยราแปลงเป็นคชสาร
พาชีแปลงเป็นอาชาชาญ
พระพรหมานแปลงเป็นท้าวธาดา

ไกรสรให้แปลงเป็นสิงหราช
สกุณชาติให้แปลงเป็นปักษา
พระราเมศแปลงเพศเป็นรามา
พยัคฆาแปลงเป็นพยัคฆี

พญาครุฑแปลงเป็นสุบรรณจร
วานรแปลงเป็นกระบี่ศรี
นาคาเป็นพญาวาสุกรี
โกสีย์แปลงเป็นท้าวหัสนัยน์

พระสุริยันต์นั้นเป็นทินกร
ศศิธรเป็นดวงแขไข
เจ้าพลายงามแปลงนามเป็นหมื่นไวย
ชาละวันนั้นให้เป็นกุมภา

พระอิศวรแปลงเป็นพระศุลี
ทรพีแปลงเป็นมหิงสา
เทเวศร์แปลงเพศเป็นเทวา
กินนราแปลงเป็นกินนรี

พญาหงส์แปลงองค์เป็นเหมราช
พระดาบศแปลงชาติเป็นฤาษี
โคกลายกายาเป็นคาวี
มฤคีแปลงเป็นมฤคา

มยุเรศกลายเพศเป็นยูงพลัน
ทสกัณฐ์นั้นแปลงเป็นยักษา
อุณากรรณนั้นเป็นบุษบา
ปันหยีแปลงกายาเป็นอาหยัน

ขุนแผนแผลงแปลงกายเป็นพลายแก้ว
สียาตราเพริศแพร้วเป็นหย้าหรัน
คนธรรพให้แปลงเป็นคนธรรพ์
นางพิมพ์กลายกายพลันเป็นวันทอง

ต่างตนสำแดงแผลงฤทธิ์
ทศทิศไหวจบสยบสยอง
โยธาเหลือหลายก่ายกอง
คับคั่งทั้งท้องสนามใน ฯ

ลบอันข้างบน โตย..

 • อ่านแล้วได้ความรู้จริง ๆ ด้วยค่ะ
 • ถึงได้ทราบว่า คำบางคำ (ที่ไม่เคยทราบมาก่อน) คือ คำเดียวกัน
 • แต่มีอยู่คำหนึ่งค่ะ...อุณากรรณ ..ทำไม..เป็น..บุษบา
 • ...ไม่อยากสารภาพว่า..ไม่ได้อ่านเรื่องอิเหนามาก่อนเลย...เคยแต่ฟังเขาเล่าบ้าง...อ่านเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้าง..
 • ขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์หามาให้อ่าน
 • มิน่า...สมัยก่อนถึงกล่าวหาว่าคุณสุวรรณเป็น...คนบ้า..
 • 555...คนไม่มีรากสนใจเรื่อง คนบ้า เป็นพิเศษนะคะเนี่ย..เพิ่งรู้ตัว..อิ อิ อิ

พี่โก๊ะคนดี

 • มาตามไปอ่านค่ะ ว่าครูคือใคร ที่นี่ค่ะ
 • ตามคุณกวินไปด้วยนะคะ

ตอนยังไม่ใส่ตัวหนังสือภาพมันก็สวยดีนี่น่า

ทำไมพอใส่ตัวหนังสือเข้าไปแล้วเบลอ เฮ้อ

สวัสดีครับ

มาสมัครเป็นศิษย์เอก  อ่านแล้วได้ประโยชน์มากครับ

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรเองและองค์กร

สวัสดีครับ

ครูมิมคะ

 • แอบไปอ่านตั้งแต่มีคนให้ข้อคิดเห็นแค่คนเดียวค่ะ พอพิมพ์เสร็จปรากฎมีคน Post ไปแล้ว 3-4 คน...Hot มาก ๆ ค่ะ ไม่ทราบเป็นเพราะชื่อคนเขียนบันทึกหรือหัวข้อเรื่องกันแน่..ฮา..คนน่ารัก คนดี ก็ได้เปรียบค่ะ
 • อุตส่าห์ไปถ่ายรูปดอกคูณมาให้พี่ ๆ ดูสิ..มาให้กอดหนึ่งที...
 • ความจริงพี่เองก็ชอบค่ะดอกคูณนี่ แต่..ตั้งใจให้เอามาฝากคุณแจ๋วมากกว่า เพราะเห็นบอกว่าชอบดอกไม้ แล้วช่วงนี้ดอกคูณก็บานสะพรั่ง..ไปขอให้คุณกวินแต่งกลอนให้ด้วยนะ..คุณแจ๋วต้องชอบแน่ ๆ
 • ภาพนีสวยแล้วค่ะ ไม่เบลอหรอกค่ะ ... ดีแล้ว ^_^

สวัสดีค่ะ คุณวัชรา

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • ไม่กล้ารับเป็นศิษย์ค่ะ  เพราะยังมีความรู้น้อยมากค่ะ...รู้เพียงทฤษฎีล่ะมากค่ะ การปฏิบัติจริงก็ยังงู ๆ ปลา ๆ นำสิ่งที่เรียนมาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะที่สนใจ
 • แล้วคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

พี่โก๊ะคนดี

 • ตามเอาค่านายหน้ามาให้ถึงบ้านค่ะ
 • และมาให้กอดด้วย อิอิ
 • ครูมิมคะ
 • กอดอุ่น ๆ แน่น ๆ 2 ที...ค้ากำไรเล็กน้อยค่ะ...อิ อิ อิ
 • ของกำนันสวยน่ารักจริง ๆ อย่างที่ถามไปแล้ว
 • ...แล้วมัน..ทานได้หรือเปล่าคะ...น่าทานนะ...
 • ตกลงว่า คิดออกหรือยังคะ...
 • อะไรเอ่ย นั่งหุบเสียห้า นั่งอ้าเสียสิบ...ทายถูกให้กอด 1 ที..อิ อิ อิ ....

พี่โก๊ะคนดีขอคิดก่อน อิอิ

อะไรเอ่ย... นั่งหุบ..เสียห้า นั่งอ้า..เสียสิบ...

                                         

 • ไปทายคุณกวินมาแล้ว
 • ยังไม่กล้าทายคุณแจ๋ว...

แจ๋วทายไม่ออกค่ะพี่คนไม่มีราก ไม่รู้ รอเฉลยค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณสิทธิร้กษ์ คุณแจ๋ว ครูมิม คุณกวิน
 • เฉลยก็ได้ค่ะ..
 • นั่งหุบเสียห้า นั่งอ้าเสียสิบ  ติดอยู่ในรถสองแถวค่ะ..
 • ค่ารถคนละ 5 บาท (ตอนนี้ 6 บาทแล้วนะ)  ผู้โดยสารบางคนชอบนั่งแบบไม่เห็นใจคนอื่น (โดยเฉพาะผู้ชาย) รถก็แคบต้องนั่งแถวละ 6 คนไม่งั้นรถไม่ออก...
 • ..พอเขียนติดไว้แบบนี้ คนขึ้นมารีบนั่งหุบแขนหุบขา..ทันทีกลัวเสียค่ารถ 2 เท่าไงคะ
 • คนไม่มีราก..อ่านแล้วก็ยิ้มตุ่ยเลย...
 • นี่ไง...เฉลยแล้ว...อิ อิ อิ ... ^_^

โห..ให้เราคิดไปซะไกลเลย อิอิ

 • คนไร้รากจ๊ะ
 • เข้ามาช่วยลุ้นให้ถึง 200 แต่ตัวเองมีแค่ 30 +   555..
 • ตอนนี้ดอกเอื้องแซะ และเพลง มีแล้วนะคะ เข้าไปคลิ๊กดูได้
 •  อภินันทนาการจากน้องต้อมค่ะ
 • ครูมิมจ้ะ
 • พี่เองก็ขำเหมือนกัน..ความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะ..ว่าไหม ^_^

พี่เอื้องคนสวย

มาอยู่นี่นี่เอง คิดถึงๆๆ

จะไปนับแกะ อิอิ

พี่โก๊ะคนดี

มีอะไรมาเล่าบ้างวันนี้

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะที่รัก

 • วันนี้มิมเอาบทชมโฉมนางประแดะมาฝาก นางประแดะเป็นนางเอกในบทละครเรื่องระเด่นลันได แต่งโดย ท่านมหามนตรี(ทรัพย์)
 • อ่านจบแล้วลองเปรียบเทียบกันดูนะคะ ว่า นางประแดะ กับนางตะแลงแกง ใครสวยกว่ากัน อิอิ

 สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด


งามละม้ายคล้ายอูฐกะกลาป๋า


พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา


ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ


คิ้วก่งเหมือนกงเขาดีดฝ้าย


จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ


หูกลวงดวงพักตร์หักงอ


ลำคอโตตันสั้นกลม


สองเต้าห้อยตุงดังถุงตะเคียว


โคนเหี่ยวแห้งรวบเหมือนบวบต้ม


เสวยสลายาจุกพระโอษฐ์อม


มันน่าเชยน่าชมนางเทวี 

*****************


 

    

 • ครูมิมคะ
 • อ่านไป พินิจพิเคราะห์ไปแล้ว ...น่าจะ..
 • ...สวย..ไปคนละอย่างสองอย่าง...นะคะ..อิ อิ อิ ..ใครนะช่างชมโฉม..ได้ใจจริง ๆ ค่ะ :)

พี่โก๊ะคนดี

มิมกำลังแต่งภาพดอกไม้ให้พี่โก๊ะเอาไปให้พี่แจ๋วอยู่ค่ะ

เห็นบ่นว่าอยากได้ดอกไม้ไปฝากพี่แจ๋ว

แต่คิดไม่ออกว่า จะใส่คำพูดว่าอะไรดี

ให้พี่โก๊ะคิดมาให้หน่อยค่ะ สั้นๆ แล้วจะให้มิมลงชื่อพี่โก๊ะว่าอย่างไร

ด่วน.....ค่ะ

 • ครูมิมคะ
 • พี่โก๊ะเอาไปฝากคุณแจ๋วแล้ว
 • มีกลอนด้วย แต่งกระพร่องกระแพร่ง...
 • ขอบคุณค่ะที่ครูมิมอุตส่าห์หาดอกไม้ให้
 • ใส่ชื่อครูมิมดีกว่า...แต่ก็ ซึ้งใจจ้ะ
 • อ้อ...ชื่อเราสองคนก็ได้นะคะ...ยังงก..เล็ก ๆ... ^_^ 
 • พี่โก๊ะค่ะ มิมทำด้วยใจจริงๆ
 • ตั้งใจจะทำให้พี่โก๊ะเอาไปให้พี่แจ๋วเพราะพี่แจ๋วชอบ
 • มิมทำให้แล้วนะคะ เข้าไปดูที่ไฟล์อัลบัมของมิม เป็นดอกไม้ 4 ดอก และมีข้อความ ลงชื่อพี่คนไม่มีรากค่ะ
 • แต่ถ้าพี่โก๊ะไม่ชอบ ไม่ต้องเอาไปให้พี่แจ๋วก็ได้ค่ะ
 • ไม่เป็นไรค่ะ
 • ....

จ๊ะเอ๋..

คุยอะไรกันคะ  ครูอ้อย มาคุยด้วยได้หรือปล่าคะ

 • สวัสดีค่ะพี่อ้อย  ยินดีต้อนรับค่ะ กำลังคุยกับลูกสาวคนดีของพี่อ้อยค่ะ...
 • พี่อ้อยคะ  ทำไมหนอลูกสาวคนดี คนน่ารักของพี่อ้อย...เดี๋ยวนี้..งอนเก่งจังเลย..
 • โอ๋ ... ชอบจ้ะ...ทำไมจะไม่ชอบล่ะคะ  :)
 • เพียงแต่ไม่อยากเอาเปรียบครูมิม...ไม่ได้ทำเองสักหน่อยจะเอาความดีความชอบใส่ตัว
 • ...ไปดูก่อนค่ะ
 • พี่โก๊ะคนดี
 • เปล่างอนเลยค่ะ
 • เพื่อที่โก๊ะคนดีมิมไม่เหนื่อยเลย อิอิ

 

 • สวัสดีค่ะคุณครูคนไม่มีราก
 • กลับมาบ้านแล้วค่ะ  หลังจากนอนที่ศิริราช ๒ คืน ใช้วิทยายุทธนอนบนเก้าอี้ต่อกัน ก็หลับได้หลับดี ฮ่า..ฮ่า..
 • เพื่อนเข้าห้องผ่าตัดไปแล้ว ส่วนใบไม้ย้อนแสงกลับมาตั้งท่าที่บ้าน ก่อนกลับโรงพยาบาลตอนเย็น
 • ถ้ามีแรง เดี๋ยวจะเขียนแลกเปลี่ยนเรื่องฝึกอบรมให้ใหม่นะคะ แต่ถ้าหมดแรง ก็เลยตามเลยค่ะ อิ..อิ..

 

 • ครูมิมคนดี
 • พี่โก๊ะรับความเอื้อเฟื้อและน้ำใจของน้องแล้วค่ะ
 • รักครูมิม..ไม่มากเท่าไหร่..แต่รักทุกวันค่ะ... ^_^
 • คุณใบไม้ย้อนแสงคะ
 • พักผ่อนเถอะค่ะ แล้วค่อยมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้มีเวลาอีกมากเลยค่ะ
 • คิดถึงอยู่นะคะ..รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

อิอิ

คนสวย เธอชอบงอน..แม่ลูกเหมือนกัน อิอิ

ครูอ้อย สวยที่สุด และมีคนบอกว่า...งอนเก่งมากเลย..ว้าวววว

 • พี่อ้อยคนสวยที่สุดคะ
 • ไม่เคยเห็นสักทีว่า พี่อ้อย ขี้งอน...
 • คนสวยมักจะนิสัยดีค่ะ  ไม่งั้นความสวยจะเฉิดฉายออกมาได้ยังไงกัน
 • น้องโก๊ะเชื่อว่า...ความสวยความงามมาจากภายในค่ะ...
 • ดังนั้น พี่อ้อย ครุมิม..เป็นคนมีจิตใจดีและสวยงามค่ะ... ^_^

สวัสดีค่ะพี่คนไม่มีราก

แวะมาขอบคุณสำหรับกำลังใจ และภาพสวยๆ ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะที่รัก

 • เปลี่ยนจากคนดีเป็นที่รัก อิอิ
 • พี่ใบไม้ย้อนแสงมาแซวเราค่ะ ว่าเป็นขบวนการสามใบเถา (คนไม่มีราก พี่แจ๋ว ครูมิม) อิอิ เห็นไหม
 • คิดถึงจัง กินข้าวหรือยังค่ะ

อาโล่   อยู่ไหมครับ  มารายงานตัวครับ

สวัสดีค่ะครูมิมที่รัก/คุณแจ๋ว/คุณสิทธิรักษ์

 • กลับมาแล้วค่ะ  ไปออกกำลังกาย ทานข้าวทานปลา และทดลอง Copy เพลงตามคุณครูกวินสอนอยู่ค่ะ
 • ความจริงต้องมี 4 ใบเถานะคะ เพิ่มคุณใบไม้ย้อนแสง
 • เอ้า..เพิ่มอีก 2 กิ่ง (นอกจากเถายังมีกิ่ง. ..) คุณสิทธิรักษ์กับคุณกวินดีไหม
 • 4 ใบเถากับอีก 2 กิ่ง จอมป่วน...แต่เป็นคนดี.... ^_^

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะที่รัก

 • นึกว่าไปไหนค่ะ
 • มาตามไปดูว่าคนดี เค้าเป็นอย่างไรกัน ไปค่ะ

เอาผมมาเป็นกิ่ง 

กิ่ง ไม้ ใบหญ้า   กิ่งก็กิ่ง ดีกว่าเป็นใบหญ้า

วันนี้ทานอะไรครับ  เผื่อมั่งเหรอเปล่า

 • ตามไปแล้วค่ะครูมิม
 • ความจริงไปก่อนครุมิมมาชวนอีกค่ะ
 • พี่โก๊ะที่รัก
 • ไปดูดอกคอมมิวนิสต์ ที่บ้านคุณกวินค่ะ
 • อยู่กับดอก กุง
 • สวยๆ
 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • เป็นกิ่งไม้ เป็นก้าน เป็นลำต้นน่ะดีนะคะ
 • มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และโลก
 • วันนี้ทานอาหารที่แย่มากค่ะ .. เพราะเพื่อนอยากทาน
 • พิซซ๋า..ขยะคำโต..ของทุนนิยม...
 • แต่เพื่อนอีก 3 คนอยากทานค่ะ...น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใหญ่อยู่ดี
 • ไม่ได้ทานเผื่อใครเลยค่ะ  เพราะไปตักสลัดมาทาน แกล้งเล็ม ๆ พิซซ่า พอไม่ให้เพื่อนเสียใจที่บังคับเราให้ทานค่ะ (:

ตามพี่สิทธิรักษ์ไปด้วย

อย่าไปยุ่งอาหารขยะมากนะครับ

พวกนี้มาเป็นรูปแบบ และรสชาติ   เนื้อหาคุณภาพไม่ดีครับ มีแต่โทษๆๆๆ

อาหารไทยสุดยอดแล้วครับ

 • ไปดูแล้วค่ะครูมิม
 • คุณสิทธิรักษ์ไปก่อนชวนค่ะ

P คนไม่มีราก

ลืมพูดไปเรื่องนึง  เมื่อไหร่บันทึกใหม่จะมาครับ  คนอื่นเขาไปเยอะแยะแล้ว

ห้ามเอาเปรียบเด็ดขาด

 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • ความจริงวันนี้จะเขียนบันทึกค่ะ ร่างไว้ในสมองแล้ว
 • แต่มัวเรียนรู้วิธี Copy เพลงกับคุณกวินอยู่ค่ะ
 • ยังไม่สำเร็จ แต่พรุ่งนี้จะมีบันทึกใหม่แน่นอน
 • เอามาโพสสักตี 4 เลยเป็นไงคะ..อย่าลืมมาอ่านเป็นคนแรกนะคะ เดี๋ยวว่าคนไม่มีรากเอาเปรียบ...อิ อิ อิ
 • อ.  Lin Hui คะ
 • มาดูภาพที่ช่วยสร้างสมดุลให้อารมณ์ค่ะ
 • ที่นี่ ค่ะ
 • อะไรครับที่แนะนำไป  คลิกไม่มีครับ

  • คุณสิทธิรักษ์คะ
  • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  ที่ช่วยบอก
  • ไปทำ link ใหม่ให้แล้วค่ะ... ^_^
 • ตลกเพื่อร่วมพัฒนาค่ะ ^_^   อิอิ
 • ก๊อก..ก๊อก..เจ้าของบ้านนอนหรือยังคะ แวะมาทักทายค่ะ..

  จอมยุทธ์ ต้องไร้กระบวนท่าครับ ออกมาตามสถานะการณ์

  สุดยอดของการบริหารคือการไม่บริหาร มีใครทำสำเร้จแล้วบ้าง?

  สวัสดีค่ะ  น้องคนไม่มีราก

  วันนี้  พี่หาข้อมูลเกี่ยวแคนมาให้แล้วนะค่ะ เข้าไปดูและฟังจากที่นี่ ค่ะ

  http://www.arunsawat.com/board/index.php?topic=2939.msg38681

  และนี่คือบทกวีเกี่ยวกับเสียงแคนค่ะ

  ๏ เสียงแคนครวญโศกคล้าย...........คำวอน
     เรียมสั่งครั้งคราวจร.................จากร้าง 
     หายไปใช่ใจรอน..................ลืมสวาท..วายแม่ 
     หวังอยู่คู่เคียงข้าง.................คลาดแล้วลืมไฉน ๚

  แหล่งข่อมูล

  http://www.yingthai-mag.com/webboard/Questionv.asp?GID=954

  เสียงแคนแผ่วแว่วมา............ในอุรา
  แสนคิดถึง ยามนี้ติดตราตรึง.........บรรเลงซึ่งดนตรีไทย
  เสียงแคนแทนเสียงพี่............ด้วยเสียงนี้แว่วหวานไหม
  แต่ในห้วงของทรวงใน...........ถวิลหาทุกคราคราว
  พี่จากพรากไกลแล้ว..............ไปตามแนวให้เหน็บหนาว
  ขอเถอะดาราพราว................บอกคนพรากที่จากลา
  ว่าคิดถึงเป็นที่สุด..................เปรียบประดุจกับมัจฉา
  ไกลห่างจากธารา..................ก็สูญสิ้นชีวีพลัน
  พี่ห่างต่างเมืองไป.................ในหัวใจแสนโศกศัลย์
  อีกกี่เดือนปีวัน...................พี่จะกลับรับขวัญเอย
  (จาก แพรพิรุณ วันที่ 4/12/2545 6:08:34 )

  แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับแคนค่ะ http://sitantara.50webs.com/isan/kaen13.html

   

  และนี่คือ source code ของเสียงแคนค่ะ

  </span></span><br /><br /><br /><br /><object id="WMP" type="application/x-oleobject" height="68" standby="Loading Microsoft? Windows? Media Player components..." width="266" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">&#13; &#32;<param NAME="URL" ref valuetype="ref" value="http://www.isangate.com/author/sound/lai_ngua_kuen_poo.wma "/>&#13; &#32;<param NAME="autoStart" value="0" />&#13;</object></div>
        </td>

  ลองเอาไปกำหนดเสียงใช้คู่กับดอกคุณดูนะคะ 

  แล้วพี่จะคอยติดตามดูผลงานค่ะ

  ราตรีสุขสันต์ค่ะ

   

  ก๊อก ก๊อก ก๊อก  มาดูบันทึกใหม่

  สวัสดีค่ะ พี่คนไม่มีราก

  มาทักทายค่ะ...หลับหรือยังคะ

  ไปฝึกโยคะที่ไหนหรือคะ

  พี่คนไม่มีรากคะ  เรามาส่งโทรเลขหากันมั้ยคะ

  ดูรายละเอียด ที่นี่ ค่ะ

  สวัสดีเช้าวันเสาร์ ฅน ไม่มีรากนักพัฒนา

  นำข้าวโพดอบเนย

  มาสร้างสรรค์ครับ

  ก็อก ก็อก ก็อก   มีคนอยู่ไหมครับ

  สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์

  • โห..จะไม่หลับไม่นอนกันเลยหรือคะเนี่ย ดีนะปิดประตูบันทึกไว้..ไม่งั้นแย่เลย...
  • ปั่นการบ้านเสร็จแล้วค่ะ ไม่ทราบถูกใจคุณครุหรือเปล่า..
  • คุณครูตุ๊กแกคะ
  • คนมีความรักเต็มหัวใจนี่เขาไม่หลับไม่นอนกันหรือคะ
  • ต้องนอนเร็วค่ะ ปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อสุขภาพค่ะ..^_^

  สว้สดีค่ะ ท่าน อ. jj

  • ข้าวโพดคั่วหอมฟุ้งมาแต่ไกลเลยค่ะ
  • คาดไม่ถึง (เข็มขัดสั้น..สำนวนของคุณครูตุ๊กแก)
  • น่าเชื่อเลย...เครื่องมือนี่เอง
  • ขอบคุณค่ะ
  • สวัสดีค่ะคุณคนโรงงาน
  • ขอโทษนะคะที่ข้ามไป..ไม่เข้ามาดูบ่อย ๆ ก็อย่างนี้แหละ
  • ตอบไม่ทัน
  • สบายดีนะคะ 
  • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมเยือน

  สวัสดีค่ะพี่ไก่

  • ปลื้มใจจังค่ะ น้องแกล้งล้อเล่น เพราะดอกคูณคู่กับเสียงแคน
  • ทำให้พี่ต้องลำบากไปค้นหา .. เสียงแคน..
  • ได้เข้าไปฟังแล้วค่ะ ไพเราะมากค่ะ แต่เรื่องจะนำมาใส่กับภาพดอดคูณนี่น้องขอ..เวลาไว้ก่อนนะคะ...อิ อิ อิ ฝีมือยังไม่ถึงขั้น...ต้องฝึกฝนอีกสักพักค่ะ
  • ชอบร้อยกรอง ของคุณแพรพิรุณ ที่พี่กรุณาคัดลอกมาให้ค่ะ
  • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  ^_^
  • ลีลาการเขียน ไม่ทราบว่าจบจากสำนักไหน ข้าน้อยขอคารวะ
  • ฝึกมาจากสำนัก เส้าหลิน ค่ะ
  • ตอนเด็ก ๆ พี่ชายจะฝึกมวยจีน คนไม่มีรากอยากหัดมวยจีนบ้าง .. แต่พี่ชายไม่ใยดีเลย...ชอบไล่ให้ไปไกล ๆ ก็เลยใช้วิธีตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักเกณฑ์หลาน ๆ และเพื่อน ๆ มาฝึกมวยประชันเสียเลย
  • ..ได้ชื่อว่าเป็น หมัดมั่ว..ไม่ใช่ หมัดเมา นะคะ...อิ อิ อิ
  • เป็น เจ้าสำนักหมัดมั่ว มาแต่เด็ก ๆ ค่ะ

  ทำไมวันนี้เหงาๆ หงอยๆ ค่ะ พี่แจ๋วไปไหนค่ะ

  สวัสดีครับ

  แถวนั้นฝนตกไหมครับ ;)

  • ครูมิมคะ
  • พี่โก๊ะกำลังดูทีวี ฟังเพลง และเปิด G2K ด้วยค่ะ
  • ไม่ทราบคุณแจ๋วไปไหน..เหงานะ...:(
  • อ.ธ.วัชชัยคะ
  • ฝนไม่ตกเลยค่ะ แต่ดูลมแรง ๆ อาจตกคืนนี้ค่ะ
  • ที่กทม.ฝนตกหนัก 1 ชั่วโมงตอน 3 โมงเย็นค่ะ
  • น้ำท่วมด้วยค่ะ..แต่น้ำลงเร็วมาก ๆ
  • บ้านอาจารย์ล่ะ ฝนตกไหมคะ..
  • ระวังสุขภาพนะคะ เดี๋ยวเป็นหวัดอีกนะคะ...^_^

  ดอกดาหลานี้มอบให้พี่โก๊ะคนดีที่รัก สำหรับวันที่หัวใจเหี่ยวๆเช่นวันนี้ อยากไปนอนซบตักบ้างแต่ไม่มีคนชวน อิอิ เห็นชวนแต่ครูตุ๊กแก ทำไมหนอเราถึงไม่มีวาสนา แงๆๆๆ

  วาดลวดลายปลายกลีบแล้วจีบแหลม

  ขอบขาวแต้มแต่งเติมเสริมเลิศหรู

  ร่ายลีลาโค้งเว้าเคล้าชมพู

  ยอดพธูดาหลาฟ้าประทาน

   

  • ครูมิมคนดีน้องรักของพี่โก๊ะ
  • โอ๋ ๆ ๆ ๆ วันนี้ก็เหงาหรือจ้ะ...โธ่..ก็ไม่บอกพี่นี่นา...
  • มา ๆ พี่ให้ซบตักอุ่น ๆ ให้กอดหลาย ๆ ที พี่อาบน้ำปะแป้งแล้ว..หอมฟุ้งเลยจ้ะ
  • มา..พี่จะเกาหลัง แคะหูให้ด้วยดีไหม...อิ อิ อิ
  • เกาหลัง แคะหูนี่เป็นของชอบที่แม่ต้องทำให้พี่ก่อนนอนจนโตเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะ...ไม่เอาไม่พูดถึงแม่ดีกว่า..เดี๊ยวคิดถึง..จะเศร้า...
  • พี่ชอบดิกดาหลานะ...สวย..ทน..แล้วก็..
  • ...อร่อยด้วยล่ะ...แหะ แหะ ..ทานกับข้าวยำไงจ้ะ เคยทานไหมจ้ะ... ^_^
  • สวัสดีค่ะพี่คนไม่มีราก
  • ทำไมไม่มีรากหละคะ  ต้นอะไรเอ่ยถึงไร้รากสงสัยๆ 
  • เป็นญาติพี่คนไร้กรอบหรือเปล่าคะ  แซวเล่นค่ะ
  • แวะมาดู  โอ้โห แฟนคลับเพียบ  เจ้าของบันทึกต้องน่ารักแน่ ๆ 
  • รู้แล้วใช้วรยุทธ์หมัดเมานี่เอง อิๆๆๆ

  สวัสดีครับ

  มีหลายบล็อก ก็เลยตามจนหาตาลาย

  ตะกี้มัวแต่ไปฟังเพลงแขก (อินเดีย)

  ตอนบ่ายๆ ที่ ร.ร. ฝนตกครับ แต่ตอนเย็นครึ้มๆ ลมแรง

  สงสัยว่าพายุฤดูร้อนจะแอบเข้ามากลมกลืนจนเข้าฤดูฝนไปเหมือนเมื่อปีที่แล้ว

  จำได้ว่า มีพายุฤดูร้อนประมาณนี้ สุดท้ายก็เข้าหน้าฝนไปโดยไม่รู้ตัว

  พรุ่งนี้คงพักอยู่บ้านครับ

  วันจันทร์จะได้ตะลอนๆ ได้ ;)

  ขอบคุณครับที่แนะนำ

  • สวัสดีค่ะน้องรักนะ
  • รู้สึกจะเป็นพวกใกล้รุ่ง...คือชอบมาคุยตอนใกล้เช้านะคะ
  • ชื่อพี่มาจาก คนไม่มีรากเหง้า ค่ะ จะใช้เต็ม ๆ ก็ดูจะดุเดือดไปหน่อย...เลยค้าง ๆ ไว้...
  • ได้เห็นรูป พี่คนไร้กรอบ แล้ว ยังไม่ได้ไปคุยเลยค่ะ
  • แต่คงเป็นคนละประเภทล่ะคะ
  • ของคนไม่มีรากนี่มัน..ไม่มีรากเหง้า...
  • แต่พี่คนไร้กรอบ เขาไม่มีแค่กรอบเองนี่นา...
  • พี่เป็นเจ้าสำนัก หมัดมั่ว มาแต่เด็กค่ะ
  • กล่าวคือ ชกชนะดีใจ..ชกแพ้ร้องไห้...ค่ะ อิ อิ อิ
  • แล้วมาคุยอีกนะคะ..^_^

  อ.ธ.วัชชัยคะ

  • เห็นด้วยค่ะที่ต้องพัก เพราะเป็นหวัดนี่..เกี่ยวกับการเยียวยาตัวเองนะคะ ไวรัสไม่มียารักษาโดยตรงค่ะ ต้องให้ร่างกายจัดการเองค่ะ
  • คงจะเป็นปกติของฤดูกาลค่ะ ร้อนมาก ๆ ก็ต้องมีฝนตก..ก็เวียนเปลี่ยนผ่านไป...ตามธรรมชาติค่ะ
  • พักผ่อนมาก ๆ ค่ะ

  เห็นด้วยค่ะว่า ไม่มีอะไรเป็นกฏตายตัวหรอก ต้องปรับให้เหมาะสมไปตามสถานการณ์

  สวัสดีค่ะพี่ศศินันท์

  • ช่วงนี้กำลังเริ่มยุ่งกับการทำงานและการเรียนแล้วค่ะ  จึงไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพี่ค่ะ
  • พี่สบายดีนะคะ
  • เห็นด้วยค่ะ
  • อิอิ
  • ขอบคุณค่ะ ที่มาช่วยสะกิดให้การจัดอบรมครั้งต่อไป พึงตระหนักถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะ
  • คุณครูปูคะ
  • บันทึกนี่ออกจะมีกลิ่นของวิชาการมากไปหน่อยนะคะ
  • แต่สรุปตอนท้ายน่ะ คือที่อยากนำเสนอค่ะ
  • ทุกอย่างไม่มีอะไรตายตัวค่ะ...ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะ
  • ขอบคุณค่ะที่แวะมา...^_^

  หนูเป็นนิสิตที่จุฬา ฯ ค่ะ มีอาจารย์ท่านแนะนำให้ให้มาอ่านบทความและความรู้ดี ๆ ในนี้ค่ะ  เพิ่งรู้ว่าพี่ก็เรียนที่จุฬา 

  ได้ความรู้มากค่ะ ปลายเทอมพวกหนูต้องจัดสัมมนาค่ะ อยากขอความรู้เพิ่มเติมได้ไหมคะ

  ชอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณหนูนิด

  ต้องขอโทษนะคะ ไม่ได้เข้ามาดูบันทึกนี้มากนัก

  ขอบคุณค่ะที่สนใจ...

  สวัส ดีครับ ๆ ๆ

  อยากถามว่า

  ทัม ยังไง ถึงจะ เก่งเรื่อง มวยเมา & หมักเมา ครับ

  ผม อยากจะ เรียน มวยเมา

  ไปละครับ

  ช่วยตอบ หน่อยนะ คร้าฟ

  เป็นบันทึกที่มีประโยชน์มากครับ

  การจะเติมน้ำใส่ตุ่มต้องเปิดฝาตุ่ม(ผู้เข้าอบรม)ให้ได้เสียก่อน บางที่เขาจะต่อต้าน บ่น

  (ทั้งที่ไม่รู้ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง)

  คนที่อบรมคนอื่นจึงต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการอบรม ขอบคูณครับกับแนวคิดดีๆ

  ขอบคุณคุณโดนัท หนุ่มalone ที่มาทักทายค่ะ

  (^___^)

  สวัสดีค่ะท่านอ.พรชัย

  ดีใจที่อาจารย์มาเยี่ยมบันทึกเก่า ๆ ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  (^___^)

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  ClassStart Books
  โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท