ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอนบนรากฐานการเรียนรู้ ICT

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอนบนรากฐานการเรียนรู้ ICT

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอนบนรากฐานการเรียนรู้ ICT
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนได้มีการมุ่งเน้นความพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนรวมในทางด้านการศึกษาและรวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ คู่กับการเรียนการสอนและสิ่งสำคัญควรมีการเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำมาเป็นต้นแบบแนวทางการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับ ICT ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเกิดการมีส่วนรวมอย่างกว้างขวาง ควรจะมีการวางยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่น  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้  สิ่งสำคัญการเรียนการสอนบนรากฐานการเรียนรู้ ICT แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ครู เด็ก เยาว์ชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบวกกับการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสอดคล้องกับหน้าที่และบทบาทของแต่ละบุคคล ควรสร้างรูปแบบตัวกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการสร้างและประเมินสื่อทางเทคโนโลยีการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวงกว้าง และสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดความตื่นตัวของสถาบันศึกษาทั้งประเทศในการเผยแพร่และสื่อสารความหมายที่แท้จริงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีการดำรงชีวิต การเรียนการสอนบนรากฐานการเรียนรู้ ICT ช่วยส่งเสริมจุดประสงค์ของชาติได้ 3ประการ 1. ลดความเหลื่อมล้ำและการจัดสรร ICT เข้าไปยังพื้นที่ห่างไกลให้เพียงพอช่วยลดความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากเขตพื้นที่ได้ 2. สร้างคุณภาพการศึกษาเราสามารถบรรจุหนังสือจำนวนมากหรือแม้กระทั่งห้องสมุดลงใน CD-ROM 3. การบริหารจัดการเทคโนโลยี ไร้สายทำให้นิสิตนักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลติดต่อสื่อสารได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ต่างๆ ปัจจุบันการมองอนาคตการเรียนการสอนในอนาคต ควรจะมุ่งเน้นความพยายามสร้างสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อนำไปสู่การสร้างการยอมรับของสถาบันการศึกษาเพี่อเป็นที่ยอมรับทางสังคมและยึดแถวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวกำหนดต้นแบบการเรียนการสอนแบบพอเพียง

เอกสารอ้างอิง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547-2549

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเิมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) www.onesqa.or.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสความเห็น (2)

วัชรชัย
IP: xxx.152.5.11
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านชื่อเรื่องแล้วยังไม่เคลียร์ครับ คำนาม+ คำนาม น่าจะขาดตัวเชื่อม ???  ลองพิจารณาด้วยครับ

IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ อาจารย์ที่ให้คำแนะนำ (ศรายุทธ)