งานในรอบ 3 เดือน

งานต่าง ๆเหล่านี้ที่สถาบันฯได้ดำเนินการกับภาคีที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป

ช่วงเดือนมกราคม 2551 จนถึงเดือนมีนาคม 2551 สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง(ชื่อย่อ "สนพ.") มีงานหลายอย่าง ดิฉันประมวลได้ดังนี้คือ

1.การถอดองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาในเขตภาคกลาง 6 จังหวัด ใช้เวลารวมเตรียมการด้วยประมาณ 2 เดือนเศษ ๆ เร็วกว่าเป้าหมายที่กรรมการสถาบันฯให้ไว้คือ 3 เดือน

2.การสัมมนาเชิงปฎิบัติการความร่วมมือการผลิตอาหารปลอดภัยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2551 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.มีผู้เข้าร่วม 80 คนมีทีมวิทยากรกระบวนการจากกรมส่งเสริมการเกษตร 5 ท่านและจากกระทรวงสาธารณสุข 1 ท่าน และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้ง "สภาความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร 19 ภาคียุทธศาสตร์ทั้งภาคผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ให้การสนับสนุนเช่นผู้จำหน่าย ภาครัฐที่ทำเนียบรัฐบาล ลงนามเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.ทั้ง 2 รายการ งานนี้ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร(นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง)ผลักดันและให้การสนับสนุน

3.การเตรียมการจัดงานวันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าว จากที่ได้ถอดองค์ความรู้ตาม ข้อ1 กรมฯจึงมีความเห็นว่าควรนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปถายทอดสู่เกษตรกรในศูนย์ข้าวชุมชนต่อไปซึ่งได้จัดเป็นสถานีการเรียนรู้ 6 สถานี โดยร่วมจัดในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ วันที่ 29 เมษายน 2551 - 3 พฤษภาคม 2551  ทั้งนี้ครูติดแผ่นดินข้าวจำนวน 56 จังหวัดๆละ 9 คนรวม 504 คนมาร่วมด้วยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551  งานนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายอภิชัย  จึงประภา)เป็นหัวเรือใหญ่

4.โครงการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชยุทธศาสตร์ของจังหวัดรวม76 จังหวัดโดยดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน และที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการทั้ง 5 ขั้นตอน(ลิงก์อ่าน) งานนี้ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(นายโอฬาร พิทักษ์)เป็นหัวเรือใหญ่

 5.ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาการปรับแนวคิดใช้ชีวิตแบบพอเพียงโดยท่านเสียงศีล  ชาตะวโร จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปฐมอโศกและห้องน้ำหอมถนอมอารมณ์โดยผู้เชี่ยวชาญเสียงแจ๋ว พิริยะพฤนต์ จากกรมพัฒนาที่ดิน มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมด้วยคะ ต่อไปก็จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมมือกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

6.นวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะนี้ได้สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดต่าง ๆเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและคาดว่าจะเผยแพร่ได้ต่อไป

งานทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สนพ.ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  งานต่าง ๆเหล่านี้ที่สถาบันฯได้ดำเนินการกับภาคีที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติต่อไป ดิฉันและทีมงานมีความหวังเช่นนั้น

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

9 เมษายน 2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ 

  • งาน ผอ. มาจัง
  • ขอบคุณมากที่นำมา แบ่งปัน
  • คนภูธร พอได้รู้ข่าวคราว..มั่ง

ขอบคุณคะที่มาเยี่ยมเยียน งานมากจริง ๆ ยุ่งทุกวันเลยคะ แต่ก็สู้ ๆ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ ผอ.ธุวนันท์
  • แวะมาให้กำลังใจครับ

เรียนคุณสิงห์ป่าสัก

ขอบคุณมาก ๆ คะ

หมายเลขบันทึก

175966

เขียน

09 Apr 2008 @ 08:21
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 23:30
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง