การจัดการสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

มีศาสตร์หลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

พื้นฐานสำคัญคือ การนำเอาเรื่องของการจัดการ

เข้าไปทำให้เทคโนโลยีก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่เราต้องรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการจัดการ

Information Technology for Management

- E-Thailand >> E-Government ,E-Commerce, E-Education, E-Industry, E-Society, E-Auction, E-Revenue, GFMIS, Virtual University ., Virtual Library, Virtual Classroom  etc.

เรารู้จักอะไรบ้างและแยกแยะจำแนกได้แค่ไหน