• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  สารพัด E .... เราจะบริหารจัดการอย่างไร  

การจัดการสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี

มีศาสตร์หลายแขนงเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

พื้นฐานสำคัญคือ การนำเอาเรื่องของการจัดการ

เข้าไปทำให้เทคโนโลยีก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แต่เราต้องรู้จักเทคโนโลยีอะไรบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการจัดการ

Information Technology for Management

- E-Thailand >> E-Government ,E-Commerce, E-Education, E-Industry, E-Society, E-Auction, E-Revenue, GFMIS, Virtual University ., Virtual Library, Virtual Classroom  etc.

เรารู้จักอะไรบ้างและแยกแยะจำแนกได้แค่ไหน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 17544
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 30
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (30)

อยากได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ HRIS ที่สามารถนำระบบงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ให้เป็นฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้งานด้านการบริหารได้

ระบบ it เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการในทุกๆเรื่องในองค์กร โดยเฉพาะทางด้านการติดต่อการค้ากับต่างประเทศที่องค์กรทำการติดต่ออยู่ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ในการจัดการภายในก็สะดวกรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่แม่นยำด้วย แนวโน้มการจัดการในองค์กรพยายามที่จะปรับเพิ่ม ลงทุนทางด้าน it เพิ่มมากขึ้น  thank you

เนื่องจากข้าพเจ้าเคยอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในระบบ IT เมื่อประมาณสิบปีก่อน และได้เห็นว่าในอดีตและปัจจุบัน มีความแตกต่างในเรื่องของโปรแกรมและระบบปฎิบัติการต่างๆอย่างมากมาย ดังนั้นการศึกษาในเรื่อง MIT นั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำหรับนักบริหาร และนักจัดการที่ดีจึง ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่ากับคู่แข่งหรือเร็วกว่าคู่แข่งขัน

 

เริ่มเรียนระบบit เมื่อ 8 ปีก่อน ระบบยังมีไม่เยอะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่า มีสิ่งที่ต้องการเรียนรู้อีกเยอะ แต่ที่สำคัญ วิธีป้องกันไวรัส และข้อมูลในเครื่อง มีวิธีไหนที่จะปลอดภัยที่สุดบ้าง มีโปรแกรมอะไรที่ป้องกันไวรัสที่ดีในขณะนี้ เพราะที่ บริษัทเจอไวรัสบ่อยมากคะ

 

ก่อนการเรียนมีความมั่นใจว่ามีความรู้พอควรเกี่ยวกับเทคโนโลยี่ แต่พอได้ฟังอาจารย์แล้ว เห็นว่ามีอีกหลายสิ่งที่จะต้องหาความรู้เพิ่มขึ้น และเชื่อว่าหากมีความรู้ทางด้านนี้มากขึ้นแล้ว จะสามารถปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างยิ่ง

ยังไม่เคยเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีมาก่อนเลย เนื่องจากจบสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมา จึงยังต้องการมีความรู้อีกหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าในสมัยปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานเป็นอย่างมาก

เนื่องจากองค์กรที่ทำงานอยู่ อยู่ในระดับตำบลมีการใช้งานด้านเทคโนโลยีน้อยมากเมื่อเทียบกับระดับอำเภอและระดับจังหวัดงานด้าน IT ส่วนใหญ่เป็นการลงข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่นการลงข้อมูลระบาดวิทยา การลงข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานีอนามัย

การใช้IT ของบริษัทเป็นกลยุทธ์การได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด บริษัทจึงต้องมีการวางแผนอย่างดี มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้การขยายเครือข่ายสาขามีเสถียรภาพมากขี้น และต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้าน IT บริษัทต้องพัฒนาระบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ปลอดภัย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่บริษัทต้องบริหารการจัดการให้ดี แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่ต้องคำนึงถึงอีก เช่น เรื่องของการสื่อสารที่ over เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมาก เช่น การกดเงินของลูกค้าในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งเครื่อง ATM จะเกิดขัอข้องเหมือนกันทุกเครื่อง ติดบ้างหลุดบ้าง ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกซึ่งเป็นเกิดของการสื่อสาร หรือเรื่อง E-mail เต็มจากผู้ใช้มากเกินไป เช่น เรื่องของคุณแหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของระบบซึ่งต้องมีการวางนโยบายการจัดการเรื่องนี้ด้วย

การใช้IT

อาจารย์  ดิฉันทำงานวิจัยในมนุษย์เป็นพยาบาลประสานงานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพของวัคซีนโดยรับอาสาสมัครที่ไม่ติดเชื้อ อยากถามว่าจะนำITมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างไรโดยยังคงไว้ซึ่งจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อมูลความลับของอาสาสมัคร

ต่อความเดิมเมื่อตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.48  !!!  -การลงข้อมูลรายการพัสดุ-ครุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีรายงานบางประเภทต้องรายงานผ่านระบบอินเตอร์เนตโดยตรง เช่น รายงานผู้สูงอายุ รายงานการบำบัดผู้เสพยาเสพติด รางานอาสาสมัครสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญมากต่อทุกองค์กร ถ้าองค์กรใดมีความทันสมัยของ ITก็นับได้ว่ามีความได้เปรียบทางการบริหารจัดการขององค์กร การนำระบบ ITเข้ามาใช้ในองค์กรนั้นควรจัดการ knowledge ของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเสียก่อน ทุกวันนี้มีหลายองค์กรที่มีระบบ IT ที่ดีแต่บุคลากรไม่มีความสามารถในการใช้(ไม่กล้าใช้) องค์กรผมเองก็เช่นเดียวกันที่บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ IT หน่วยงานไม่มีการจัดอบรมแก่บุคลากร ส่วนใหญ่จะให้ manual แก่บุคลากรมาศึกษาเอง เดิมมีความคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนไม่รู้เรื่อง IT มีมากมาย แต่พอได้เรียนวิชานี้ 2 ครั้งก็เห็นประโยชน์มหาศาลของระบบ IT/ MIS จึงคิดได้ว่าคงถึงเวลาแล้วที่ต้อง reengineering เรื่อง IT ขององค์กรเสียใหม่ เพื่อสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีความก้าวไกล

 

กราบเรียน ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข ที่เคารพ

     ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีทางด้านการจัดการ ปริญญาโททางด้านสังคมศาสตร์และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เริ่มมีความรู้ทางด้าน IT มาตั้งแต่สมัยเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา จากโปรแกรมราชวิถีและจุฬาฯ ดีเบส โลตัส จนกระทั่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมาก จนแทบจะตามไม่ทัน เนื่องจากมีโปรแกรมอื่นอีกหลายโปรแกรมที่ยังไม่เคยใช้งาน ขณะนี้ภายใน รร.นรต.เริ่มมีการนำ IT เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรมากขึ้น เช่น การจัดทำเวบไซต์, การจัดทำ KM, การประกันคุณภาพการศึกษา  ฯลฯ มีความรู้สึกว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน IT เป็นอย่างมาก จึงมีความภูมิใจที่ได้เรียนวิชานี้กับอาจารย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะนำ IT มาใช้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญมากขึ้น แต่ทั้งนี้มองเห็นว่าของทุกสิ่งบนโลกนี้ล้วนมี 2 ด้าน หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะเป็นประโยชน์ หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะเกิดโทษ จึงอยากให้ทุกคนนำ IT ไปใช้ในทางที่ดีที่เกิดประโยชน์เพียงด้านเดียว ขอบคุณค่ะ

เนื่องจากเรียน ป.ตรี ป.โท ติดต่อกันมาเมื่อ 18 ปีที่แล้วระบบ IT ยังไม่เข้ามาและที่ผ่านมาโรงเรียนต่างก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปIT ที่ กรม ฯ ส่งมาในเรืองการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนนักเรียนการออกผลการเรียน ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมากเมื่อโลกเริ่มแบนลงจึงมีความสนใจและอยากได้รับความรู้ใหม่ๆ จากอาจารย์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและโลก ที่เกิดการสื่อสารยุคใหม่ เช่นเรื่อง E-mail หรือการ Chat โลก IT เปลี่ยนไป ขอให้จิตใจของมนุษย์ เปลี่ยนไปในทางที่ดีตาม IT

 

 

อบต.ไร่ขิง ได้มีการจัดทำระบบ แผนที่ภาษี (ระบบGIS) มีความเห็นว่าอยากให้กรมที่ดินมีระบบการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นทางด้านฐานข้อมูลเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโฉนดและลักษณะการใช้พื้นที่เป็นต้นจึงอยากสอบถามอาจารย์ว่าเป็นไปได้มั้ยครับ
อบต.ไร่ขิง ได้มีการจัดทำระบบ แผนที่ภาษี (ระบบGIS) มีความเห็นว่าอยากให้กรมที่ดินมีระบบการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นทางด้านฐานข้อมูลเช่นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองโฉนดและลักษณะการใช้พื้นที่เป็นต้นจึงอยากสอบถามอาจารย์ว่าเป็นไปได้มั้ยครับ

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชิวิตส่วนตัว ในด้านธุรกิจ ผมมีโอกาสได้ใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิเช่นระบบโปรแกรมการบริหารงาน ERA, เครื่องมือพิเศษ WDS, VCM, Six Sigma, Balance Scorecard และ Benchmarking ในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว ก็ได้ใช้ Palm, iPod และ GPS แต่ก็ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไร บางสิ่งทำแล้วประสบผลสำเร็จ บางสิ่งทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันต่อไป

ในการทำงานเป็นส่วนงานสารสนเทศอยู่เป็นประจำ โดยในปัจจุบันตนเองมีความสนใจเรื่องของ ระบบ security ซึ่งได้ทำการศึกษาลงลึกในส่วนของระบบ โดยแบ่งออกเป็นระบบ security ของธุรกิจต่าง ๆ โดยมีระบบต่างกันไป ทั้งนี้หลังจากได้รับการศึกษาจากอาจารย์ ทำให้มีความสนใจเพิ่มเติมในทางอื่นในเรื่องของ CRM เพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจในงานเพิ่มมากขึ้น

 

           ดิฉันเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด   ใช้ระบบ IT ในการสื่อสารในเรื่องของการแจ้งข้อมูลและเวลาที่ทำผ่าตัด  จึงไมมีความรู้ IT

            ต้องการรู้เรื่อง IT มาก เพราะสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปในหน่วยงานมีเทคโนโลยี ใหม่ๆเข้ามาเสมอ จึงขอศึกษาจากอาจารย์ทุกเรื่อง

      ในเรื่องของการใช้ IT ในหน่วยงานนั้น  ได้มีการใช้ระบบ Wireless  ในการใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน มีระบบการใช้ Intranet และ Internet  ในหน่วยงานทำให้สะดวกในการค้นหาข้อมูงต่าง ๆ  มีการใช้ติดต่อผ่านงานระหว่างหน่วยงาน เช่น  มีการยืมหนังสือผ่านระบบcomputer ที่มีการสร้างโปรแกรมขึ้น  ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

     โดยส่วนตัวแล้วมีความสนใจในเรื่องของ Information  Management Technology  มาก  แต่ไม่เคยเรียนแบบจริงจัง  ได้แต่ศึกษาด้วยตนเองมาตลอด  ทำให้ยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างแท้จริง   

เรียน ท่านอาจารย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันกว่า 90 % ของเรามีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้งาน และทราบถึงความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวัน รวมถึงการ update ข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผ่านระบบ internet ทำให้ย่อขนาดของโลกได้เล็กลง สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ทั้งนี้ตนเองมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของ ระบบ internet ซึ่งอยากให้ทางอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ internet.

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

เรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพ

เกี่ยวกับความสัมพันธ์  หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในสายงานด้านการศึกษาและด้านการบริหาร  ต่อสมาคมอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย  สมาคมอินเตอร์เน็ตนานาชาติ  หรือสมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ  MIS    ในฐานะของประชากรไทย  ประชาคมโลก  และที่สำคัญในฐานะของ  User  และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยในศตวรรษที่  21 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

การแลกเปลี่ยนความรู้โดยสื่อ electronic  ทำให้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลที่ได้มีทั้ง Explicit, Implicit and Personal knowledge คำถามก็คือ มีการจัดระดับความหน้าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากสื่อ electronic ต่างๆหรือไม่และอย่างไรค่ะ  

      ปัจจุบัน IT เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  สามารถให้เราติดต่อสื่อสารได้กับคนทั่วโลก  มีความรู้ที่หลากหลายและรวดเร็ว  สะดวกและประหยัดเวลา  การที่เราสามารถเข้าถึงระบบการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายได้  จึงนับเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้น

       แต่ขณะนี้คิดว่ายังมีความรู้ในเรื่องของงาน IT  น้อย  จึงต้องการคำแนะนำในการใช้งานที่ถูกต้อง๔กวิธีต่อไป

เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ

        ในครั้งแรกที่ได้เรียนวิชานี้กับท่านและได้ฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ITแล้วรู้สึกประทับใจมาก อาจารย์เป็นผู้จุดประกายให้นักศึกษาเข้าใจITมากขึ้นอีกหลายเท่า และตระหนักดีว่า IT มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบัน ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงความรู้ที่มีอญุ่มากมายอย่างไม่มีขีดจำกัด  

        การจัดการความรู้เป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  คนที่มีความรู้มากก็จะได้แบ่งปันความรู้สู่คนที่รู้น้อย  ทำอย่างไรจึงจะให้สังคมไทยของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการจัดการความรู้ที่ดีต่อไปอยากเห็นคนไทยเป็นคนเก่งกันด้าน ITทั้งประเทศและพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากในหน่วยงานของดิฉัน(หน่วยงานสาธารณสุข)เช่นการใช้โปรแกรม HCIS ซึ่งใช้มากในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แต่ดิฉันยังไม่ชำนานในเรื่องของการใช้โปรแกรมมากนักเมื่อได้มาเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชานี้น่าสนใจมากเพราะจะได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาITได้บ้าง

เรียน  อาจารย์ปรัชญนันท์

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  การสอบ final นี้ อาจารย์จะนำ internet มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการสอบหรือไม่คะ  หนูคิดว่าน่าสนใจมากค่ะ

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญและจำเป็นมากในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์และองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะในองค์การซึ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการและประสานงานกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเ็ป็นต้องนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจ เมื่อนำมาใช้แล้วก็ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วดีขึ้น มีความทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างก้วางขวาง ประหยัดการใช้กระดาษ ใช้บุคลากรน้อยลง เป็นต้น

แต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเช่น เสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก  ถูกไวรัสกินข้อมูลบ้าง  ขาดงบประมาณที่จะนำไปซื้อ Software และ Hardwear   ขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT  ใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับงาน อทิใช้Computerความเร็วสูงมาพิมพ์งาน Office  มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการอื่นบ้าง อทิ เล่นเกม ท่องInternet   

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสานเทศมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากกว่า เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด พัฒนาคนให้รู้เท่าทัน และหามาตรการมากำกับดูแลการใช้ การบำรุงรักษาให้ดีก็น่าจะช่วยแ้ก้ขปัญหาให้เบาบางลงไปได้

       ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบสารสนเทศมีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรหรือองคืกรที่ไม่หวังผลกำไร ในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรคือเป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลประชาชน การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรนั้นเนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจึงเป็นการพยายามพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เองของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ซึ่งในระยะเริ่มแรกไม่ค่อยมีปัญหา แต่เมื่อหน่วยงานต่างๆมีมากขึ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต่างคนต่างทำขึ้นมาใช้รองรับการปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นเอกเทศ ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเชื่อมโยงกันบางอย่างเกิดการทับซ้อนกันของข้อมูล

        หากมีอำนาจในการจัดการระบบสารสนเทศจะต้องปรับปรุงระบบและพัฒนาให้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพต่อไป

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตปัจจุบันมาก    การสื่อสารที่ทันสมัยใหม่ระบบงานที่สะดวกรวดเร็วล้วนมี IT เข้ามาเกี่ยวข้อง   รู้ว่ามันกำลังมีอิทธิพลมาก  ทุกคนรับรู้และชอบมาก  แต่มันมีพิษภัยที่มองไม่เห็นตามมาเช่น  สายตา  สมอง  อารมณ์  สังคม เสื่อมโทรมไปอย่างไม้รู้ตัว และสร้างปัญหาในกับคนรุ่นเก่าๆๆๆเนื่องจากไม่ยอมรับรู้   ( อ้างว่า.....งง   ...ยาก ...)  พยามมากเพื่ออาจารย์นะคะ

แม้แต่เรื่องการศึกษาต่อในปัจจุบัน ก็เริ่มมีสาขาย่อยที่เกิดจากการแตกแขนงเทคโนโลยี