โลกทัศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนวิถีวัฒนธรรมไทย

            (26 มี.ค. 49) ไปร่วมอภิปรายหัวข้อ “โลกทัศน์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนวิถีวัฒนธรรมไทย” ในโอกาศวันสถาปนา “วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จ.อุบลราชธานี (ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ เป็นอธิการบดี ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ และดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ เป็นผู้ติดต่อให้ไปร่วมอภิปราย)
            ได้เสนอความเห็นที่มีสาระสำคัญดังนี้
            · “โลกทัศน์” คือ “มุมมอง” หรือ “ระบบคิด” หรือ “วิธีคิด” หรือ “วิถีคิด” หรือ “กระบวนทัศน์”
            · ควรมองเรื่อง “เศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนวิถีวัฒนธรรมไทย” จากฐานประชาชน คือมี “ประชาชน” เป็นตัวตั้ง หรือมองว่าเป็น เศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนวิถีวัฒนธรรมไทย ของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน
            · ควรเริ่มจาก “สถานะที่เป็นอยู่” แล้วดูว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร
            · ขบวนการ “แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง” (หรือ “แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง”) และขบวนการ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ของดีมีคุณค่าที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย สามารถสานต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม
            · อาจศึกษาเปรียบเทียบกับจังหวัดโออิตะ (Oita) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบุกเบิกแนวคิดและแนวปฏิบัติ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Village One Product) โดยสามารถผสมผสานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ได้อย่างประสบความสำเร็จ
            · ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสังคม ควรนำประเด็น “เศรษฐกิจและเทคโนโลยีบนวิถีวัฒนธรรมไทย” มาดำเนินการบนฐานของ “ระบบคิด” (โลกทัศน์) ดังกล่าวข้างต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการสร้างนักศึกษาที่ “มีความดี มีความสุข และมีความสามารถ” (ซึ่งมีลำดับความสำคัญตามลำดับของการใช้ถ้อยคำข้างต้น)

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
3 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)