วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่สามารถมีลมหายใจได้พบเห็นการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อกันในหลากหลายรูปแบบ ผู้บริหารมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  พี่มีต่อน้อง เพื่อนมีต่อเพื่อน แม่มีต่อลูก

มีทั้งภาพที่สวยงามอบอุ่นน่าชื่นชม ภาพที่ขมขื่นเศร้าหมอง ภาพแห่งความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ภาพแห่งการเอารัดเอาเปรียบ  ในวันต่อ ๆ ไปจะยังมีโอกาสได้พบเห็นอะไรอีกบ้าง