เดินเครื่อง KM ในสพท.สุพรรณบุรี เขต 2

         งานที่คณะศึกษานิเทศก์ สพท.สพ.2 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.อนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพท.สพ.2 ให้เป็น "คุณอำนวย" จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่สถานศึกษา และศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ รวม 159 โรงเรียน ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2549...เรามุ่งหวังให้งานนี้ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากสัมผัส กับคำว่า "KM" ของผู้บริหารฯ และมองเห็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง...กระแสที่เราเป็นผู้สร้างทำให้ผู้บริหารฯ ตื่นตัวในการร่วมกิจกรรม วันแรกภาคเช้าเราได้รับเกียรติจากดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับ KM ในภาคบ่ายแบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่มพูดคุยในหัวข้อ "ประสบการณ์ของผู้บริหารฯ ในการส่งเสริมให้ครูปฏิรูปการเรียนรู้" โดยมี ผศ.ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย จาก สกว. และคณะนักวิจัย จาก สกศ.เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย สาระที่ได้จากการพูดคุยในวันนั้นทำให้ผู้บริหารฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing) ซึ่งที่แล้วมาเรายังไม่เคยปฏิบัติกันอย่างนี้มาก่อน
         วันที่สองพวกเราประมาณ 170 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากเราได้ไปรับรู้ว่า จิระศาสตร์เขาบริหารจัดการอย่างไร จึงเกิดผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะการจัดการความรู้ของที่นั่น โดย ผอ.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ ได้กรุณาบอกเล่าแก่เรา ภาคบ่าย ดร.ปฐมพงษ์  ศุภเลิศ ได้พาเราทำกระบวนการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับคณะของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
                กลุ่ม 1 การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
                กลุ่ม 2 กลยุทธ์การติดตามงานครูให้สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ
                กลุ่ม 3 การใช้ ICTส่งเสริมการบริหารจัดการ ในสถานศึกษา
                กลุ่ม 4 หลากหลายเทคนิควิธีการดึงชุมชนสู่สถานศึกษา
                กลุ่ม 5 การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
                กลุ่ม 6 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                กลุ่ม 7 การพัฒนาครูมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
                กลุ่ม 8 การบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา
         วันสุดท้าย เรากลับมาเข้ากลุ่มกันอีกครั้ง โดยผู้บริหารฯ ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ "คุณอำนวย" "คุณลิขิต" และ "คุณกิจ" มีศึกษานิเทศก์ เป็น "คุณประสาน" คอยให้ความช่วยเหลือประจำแต่ละกลุ่ม วันนี้เราแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 10 กลุ่ม เล่าประสบการณ์การบริหารงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของ สพท.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้แก่
                กลุ่ม 1 การพัฒนาระบบการรับนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน
                กลุ่ม 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
                กลุ่ม 3 การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
                กลุ่ม 4 การกระตุ้นให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระทีมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
                กลุ่ม 5 การส่งเสริมครูให้จัดบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขแก่นักเรียน
                กลุ่ม 6 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาการคิดของผู้เรียน
                กลุ่ม 7 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน
                กลุ่ม 8 การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถ/ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนเรียนดี
                กลุ่ม 9 วิธีการขจัดความขัดแย้งระหว่างครูเพื่อนำไปสู่ความสามัคคี
              กลุ่ม 10 ระดมสมองค้นหาวิธีการ/กลยุทธ์การขับเคลื่อน KM ในสถานศึกษา
         จบท้ายด้วยการสะท้อนความคิดเห็นจากการทำกิจกรรมทั้ง 3 วันที่ผ่านมา และมุมมองที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองบทบาทของ "คุณอำนวย" "คุณกิจ" และ "คุณลิขิต" รวมถึงได้ให้ "คุณกิจ" ที่ได้รับการโหวตว่าสามารถทำบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยมมาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังอีกครั้งในที่ประชุม...การประชุมจบลง แต่พวกเราศึกษานิเทศก์ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อ...นั่นคือการขับเคลื่อนให้ KM ให้เกิดในโรงเรียน...ไปพร้อม ๆ กับการทำให้ KM เกิดขึ้นภายในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ด้วย ส่วนการสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง 3 วัน เรากำลังรวบรวมนำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของ สพท.สพ.2 เรียบร้อยเมื่อไรจะได้บอกกล่าวกันต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน supervisorSP2ความเห็น (0)