หน้าที่ของประธานในการนำประชุม

ครั้งที่แล้วเขียนเรื่องฝ่ายเลขานุการ  มีหลายท่านถามว่าถ้าต้องเป็นประธานจะมีคำชี้แนะประเด็นบ้าง??.....ฉบับนี้จึงเขียนเรื่องประธานที่จะต้องทำหน้าที่ในการนำประชุม ว่ามีอย่างไรบ้าง ......(เขียนได้แบบสรุปๆๆๆๆ ให้อ่านเล่นๆๆๆ )

J   ทักทายผู้เข้าร่วมประชุมและสร้างความเป็นกันเอง

J   กล่าวเปิดประชุมและเริ่มดำเนินการประชุม

J   แจ้งหัวข้อการประชุม(โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 5 หัวข้อ)

J   กล่าวนำถึงความเป็นมาของปัญหาหรือหัวข้อประชุม

J   ถามสมาชิกท่านหนึ่งท่านใดเพื่อเป็นการเริ่มเปิดสนทนา

J   เชิญชวนให้สมาชิกคนอื่นๆได้แสดงความคิดเห็นหรือร่วมอภิปราย

J   รวบรวมและสรุปความคิดเห็นหรือผลกาอภิปราย

J   ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เสียสละ

J   นัดประชุมครั้งต่อไป พร้อมกับบอกวัน เวลา สถานที่

J   กล่าวปิดประชุม

ที่สำคัญ......ถ้าประธานมา Late  อย่าลืมแจ้งฝ่ายเลขานุการให้แจ้งที่ประชุมทราบก่อนนะคะ.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการความเห็น (1)

pattaranan
IP: xxx.25.222.14
เขียนเมื่อ 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk