จากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธิ์ ได้มาเป็นวิทยากร การเขียนโครงการวิจัยของสำนักหอสมุด นอกจากพวกเราจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย และแนวทางในการวิจัยสถาบันแล้ว ดร.รัตนะ ยังให้แนวคิดในเชิงบริหารอย่างน่าสนใจหลายเรื่อง  อาทิเช่น การที่เราอยู่ในองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอยู่สองอย่าง คือบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วองค์กรใหญ่ขึ้น กับการบริหารเปลี่ยนแปลงแล้วเล็กลง ดร.รัตนะให้แง่คิดว่า ผู้บริหารองค์กรที่เข้ามาบริหารแล้วทำให้องค์กรนั้นใหญ่ขึ้น มักจะได้รับคำชื่นชมถึงฝีมือการบริหารงาน ดร.รัตนะเล่าว่า โชคดีของอาจารย์ที่ได้มีโอกาสทำงานกับ ดร.รุ่ง แก้วแดง ซึ่ง ดร.รุ่ง ถือว่าเป็นนัก RE-engineering oganazation ไปอยู่ที่ไหน ดร.รุ่งก็จะปรับองค์กรนั้น ให้มีความเหมาะสมงานที่ซ้ำซ้อนกัน ก็ไปอยู่ด้วยกัน เพิ่มภาระงาน และตั้งงานนั้นเป็นสำนัก ซึ่งการที่หน่วยงานจะปรับเปลี่ยนเป็นสำนักได้นั้นต้องมีกรอบภาระงานที่ชัดเจน มีฟังชั่นงาน มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งการที่ปรับองค์กรเป็นสำนักทำให้หัวหน้าสำนักนั้นจะได้ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการสำนักด้วย ซี หรือขั้นก็ปรับสูงขึ้น ทำให้บุคลากรในงานนั้นมีความพึงพอใจ และเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงนั้ต้องมาด้วยข้อมูลเชิงวิจัยที่จะทำให้ผู้บริหารยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

          แต่ถ้าผู้บริหารท่านใดต้องเข้าไปบริหารการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรนั้นเล็กลง คล่องตัวขึ้น  Re engineering โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังคน หน่วยงานหรือฝ่ายงานมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย การเปลี่ยนแปลงดงกล่าวก็จะถูกต่อต้าน ผู้บริหารท่านนั้นก็จะถูกมองในสายตาที่เป็นผู้ร้ายในองค์กร มีศัตรูมากกว่ามิตร

         การที่หน่วยงานหนึ่งจะทำการวิเคราะห์ภาระงาน หน่วยงานนั้นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะกิดขึ้นก่อน ถ้าจะทำวิเคราะห์ภาระงานแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่าทำเสียเวลา แต่การที่หน่วยงาน ทำการวิเคราะห์งานจะเป็นการจัดคนให้เหมาะกับงาน

          วันที่ 9 มีนาคม 2549 นี้ ณ ธารทองรีสอท สำนักหอสมุด จะทำการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานของเรา ดูแล้วคงมีทั้งยุบ และยก หน่วยงาน ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต