Story Telling by Pictures

คุณกิจจากโครงการพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามพระราชดำริ นำเสนอผลงาน

สิ่งที่ทีมงานได้เรียนรู้จากการไปทำงานบริการวิชาการแบบสหสาขาวิชาชีพ

ผศ.ดร.อนุชา กำลังนำเสนอผลงาน

สิ่งที่ได้จากการทำงานบริการวิชาการ

JJ