กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2544 ภาระกิจหนึ่งของกลุ่มงานคือการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพบผู้ป่วยรายใหม่ 2,123 ราย  เมื่อเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองความผิดปกติในเท้าผู้ป่วยเบาหวาน พบปัญหาและอุปสรรคคือเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้  ทักษะ ประสบการณ์ในการตรวจเท้า กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งคลินิกดูแลเท้า เพื่อพัฒนางานบริการผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลสุขภาพเท้าที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ลุกลามจนถึงขั้นตัดเท้าตัดขา
       จากกิจกรรมตลาดนัดเบาหวานครั้งที่1 พบว่า รพ.เทพธารินทร์ มีความเป็นเลิศในหลายๆด้านในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแต่ด้านหนึ่งที่โดดเด่นมากคือด้านการดูแลสุขภาพเท้า ซึ่งทางกลุ่มงานฯได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงประสานงานให้มีกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน”กับ รพ.เทพธารินทร์ เมื่อวันที่ 7 -8 พย.48 ที่ผ่านมา หลังจากร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีการขยายผล ติดต่อกับรพ.เทพธารินทร์ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนำไปพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนต้องการนำไปขยายผลต่อไปให้แก่เครือข่ายศูนย์สุขภาพชุมชนที่รับผิดชอบ
     รพ.เทพธารินทร์ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตอบรับเพื่อฝึกปฏิบัติงานภายในวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์49นี้  ผลของการฝึกปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไรนั้น จะนำมาเล่าต่อไปคราวหน้า 

ทับทิม  ผู้บันทึก