นำเสนอความสำเร็จ

         - ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้ง   ควรมีวาระนำเสนอผลสำเร็จที่น่าชื่นชมตามวิสัยทัศน์  ปณิธานและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย   โดยสรรหามาให้หลากหลายหน่วยงาน   หลากหลายภารกิจ
         - สร้างบรรยากาศเชิงบวก   เชิงชื่นชมยินดี   เมื่อเริ่มการประชุม
         - ให้นำเสนอ 3 เรื่อง   เรื่องละ 2 - 3 นาที   นำเสนอแบบเรื่องเล่า
- เล่าว่าความสำเร็จคืออะไร   ของหน่วยงานใด   เกิดขึ้นได้อย่างไร   มีผลกระทบต่อสังคม  ต่อมหาวิทยาลัย  ต่อหน่วยงานและต่อสมาชิกของหน่วยงานอย่างไร
- แต่ละเรื่องมาจากต่างหน่วยงาน   ต่างภารกิจ

สภามหาวิทยาลัย (1)       สภามหาวิทยาลัย (2)       สภามหาวิทยาลัย (3)

สภามหาวิทยาลัย (4)       สภามหาวิทยาลัย (5)

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49